Resocializing values of sport

Arkadiusz Kaźmierczak, Jolanta Elżbieta Kowalska

Abstract


In the era of dynamic civilization changes, new pathological phenomena appear - alcoholism, drug addiction, demoralization and crime of children and youth, whose intensification is becoming one of the most serious threats to social life. The consequence of destructive phenomena is the changing model of upbringing, which is a natural response to the phenomenon of social maladjustment accompanying these changes together with the aggressive behavior. In the educational process, referring to the return of the student to the proper paths of social existence, sports activity plays an important role. It shapes the active lifestyle, affects the destruction of aggressive behavior, teaches fair play, honesty in personal life, cooperation and a friendly attitude towards other people . Research experiment carried out by many pedagogues shows that sport enables socially maladjusted people to fulfill different social roles, develops responsibility for entrusted tasks and opens the way to a normal life.

Keywords


sport, social maladjustment, counteracting aggression

Full Text:

PDF

References


O. Lipkowski, Resocjalizacja, WSiP, Warszawa 1980, s.25 i 231.

J. Konopnicki, Niedostosowanie społeczne, PWN 1971, s. 111-112.

K. Pospiszyl, Resocjalizacja - teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998, s. 85.

A. Szecówka, Rola wf w diagnozowaniu i terapii zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1999, nr 5, s.187-191.

K. Sas-Nowosielski, Postawy wychowanków zakładów poprawczych wobec aktywności ruchowej, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2000, nr 2, s. 59-67.

M. Motow, Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich, „Lider” 2006, nr 3, s. 10-13.

Cyt za; K. Wychowanie poprzez sport – między nadzieją a zwątpieniem (II) Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem, „Sport Wyczynowy”, nr 7-8, s.72.

T.R. Collingwood, Providing Physical Fitness Programs to At-Risk Youth, „Quest” 2012, Vol.49:1, p.67-84.

T. Maszczak, Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych, „Lider” 2009, nr 12, s. 15-16.

C. Czapów, Rola wychowania sportu i turystyki w wychowaniu resocjalizującym młodzież wykolejoną społecznie, [W:] Materiały Konferencji nt; Rola Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki w procesie resocjalizacji młodzieży, Poznań 1976.

W. Skoczylas, Sport w profilaktyce resocjalizacyjnej, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 5-6, s.24-26.

Cyt. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Editions Spotkania, Warszawa 1996, s. 60-65.

S. Sikora, Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną, “Szkoła Specjalna” 2003, nr 3, s. 180-183.

D.A, Purdy, S.F, Richard, Sport and juvenile delinquency: an examination and assessment of four major theories. “Journal of Sport Behaviour” 1983, Vol.6, no.4, p.179-193.

A. Jaworska, Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, „Resocjalizacja Polska” 2015, s.137-157.

D. Umiastowska, Ruch jako sposób na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, [w:] J. E. Kowalska (red.), Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.187-200.

R.Poklek, Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego, „ Life and Movement” 2012, nr 1(1), s. 13.

P. Łapiński, Aktywność fizyczna w resocjalizacji więźniów młodocianych w warunkach zakładu karnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu” 2006, nr 2, s. 252–260.

K. Sas-Nowosielski, Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001, nr 11 , s. 28-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2542773

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)