The use of neurorehabilitation techniques based on the currently used model of therapy in patients with neurological disorders

Karol Ogurkowski, Ewa Sieklucka, Angelika Ogurkowska, Joanna Siminska, Piotr Porzych, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Adherence to the rehabilitation guidelines of the patient brings measurable favorable conditions to achieve the intended effect of returning the patient to health. The present model of rehabilitation of a neurological patient is recommended to be based on the use of rehabilitation methods that prescribe the use of a tool called ICF (International Classification of Functioning), with which we assess its disability and set up a rehabilitation plan.
The ICF model assumes that it should follow a prescribed work schedule with the patient, which consists of 3 components: 1) structure 2) activity 3) participation. The whole medical team applies to the assumptions resulting from the above classification because of the improvement of the entire rehabilitation process.
The role of the physiotherapist is to inform all nursing staff to make important decisions relevant to the role of the patient's vision, including the correct placement of the patient, which significantly prevents the development of pressure sores and contractures.
Rehabilitation is designed to restore the patient's full fitness as quickly as possible and to allow him / her to stand up and, in the future, re-train his or her locomotive skills.

Keywords


rehabilitation; ICF; neurorehabilitation

Full Text:

PDF

References


Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Wydawnictwo Czelej Lublin 2003, 5-8

Adamkiewicz Bożena, Pyzik Marta; Występowanie osteoporozy w chorobach neurologicznych Aktualności Neurologiczne; 7 (2007) p. 242-245;

Bochenek A, Reicher M, „Anatomia człowieka”, PZWL 1981

Campell J. E. Basic Trauma Life Support dla para medyków i ratowników medycznych (BTLS) Medycyna Praktyczna, ed. 1 Kraków 2006

Członkowscy A. i A.: Leczenie w neurologii. Kompendium. Chapter III Wydawnictwo PZWL Warszawa 2004 Kozera G., Nyka W.M., Siebert J., Current recommendations for the management of stroke., Forum Medycyny Rodzinnej 5 (2011) p. 147–155, ViaMedica 2011.

Członkowska A., Nowa definicja udaru. Stanowisko American Heart Association i American Stroke Asociation, Medycyna Praktyczna, (2013)

Grabowska-Fudala Barbara, Jaracz Krystyna; Obciążenie osób sprawujących opiekę nad chorymi po przebytym udarze mózgu; Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2006;8(1):42-47.

Grochmal S., Stan rehabilitacji neurologicznej, in: Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności, ed.: J. Kiwerski-A. Ostrowska, Warszawa (1994) p.18

Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, Biblioteka Pracownika Socjalnego, (1996), p. 127–139

Krajewski S., Radziszewski R., Talar J., Sytuacja socjalna i bytowa chorych z porażeniami czterokończynowymi po urazach rdzenia kręgowego, „Postępy Rehabilitacji”( 1998) p. 21

Kuczyńska-Zardzewiały A., Członkowska A., Co należy wiedzieć o udarze mózgu, Bayer, Warszawa 2010

Kwieciński H.: Postępowanie w udarze mózgu-aktualne (2002) zalecenia European Stroke Initiative, Medycyna Praktyczna 2002/07

Laidler P.: Rehabilitacja po udarze mózgu. Zasady i strategia. Publishing house

Miller E. Ocena skuteczności wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu, Wiad. Lek. 61 (2008) p. 252-257

Morawska Justyna Maria, Gutysz-Wojnicka Aleksandra, „Problemy opiekunów chorych po udarze mózgu”, Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 10 (2008) p. 30-90.

Musiał P., Makowski K., Udar mózgu, Na ratunek, 2014: 8 (3)

Pasek Jarosław, Opara Józef, Pasek Tomasz, Sieroń Aleksander Ocena czynności życia codziennego w zależności od przebytego podtypu udaru niedokrwiennego mózgu i przeprowadzonej wczesnej rehabilitacji Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 11 (2009) p. 41-49.

Prusiński A.: Neurologia praktyczna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa (2005) p. 208-209

Raniszewska E., Basiński A., Kozera G., Gąsecki D., Siebert J. Pomoc przedszpitalna, transport chorego i postępowanie na oddziale ratunkowym w ostrej fazie udaru mózgu. In: Siebert J., Nyka W.M. (ed.). Udar mózgu: postępowanie diagnostyczne i terapia w ostrym okresie udaru. Via Medica, Gdańsk (2007) p. 42–53.

Raniszewska E.., Kozera G., Gąsecki D., Nyka W.M. Optymalizacja postępowania z chorym w ostrej fazie udaru w warunkach przedszpitalnych i w szpitalnym oddziale ratunkowym: doświadczenia ośrodka gdańskiego. In: Jakubaszko J. (ed.). Szesnasta zima medycyny ratunkowej w Polsce. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Wrocław (2007) p. 91–98.

Skwarcz A., Majcher P.: Współczesny model organizacji rehabilitacji wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), in: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób

Strepikowski A., Buciński A. „Udar mózgu-czynniki ryzyka i profilaktyka”, Postępy farmakologii, 65, No. 1 (2009)

Sylwanowicz W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 1980

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc. Dis.,25 ( 2008 ) p. 457-507

Walowska J., Wachacka K., Zastosowanie koncepcji Bobath u osób po udarze niedokrwiennym mózgu. Rehabil. Prakt.2012 (2)Kjellström T., Norrving B., Shatchkute A. Helsingborg Declaration 2006 on European Stroke Strategies. Cerebrovasc. Dis. 23 (2007) p. 231–241.

Wawrzyniak Sławomir, Wawrzyniak Katarzyna; Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych na przebieg udaru niedokrwiennego mózgu; Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 8 (2006) p. 22-27.

Wilmowska-Pietruszyńska A., D. Bilski, op. cit., p. 5

Wiszniewska M., Kobayashi A., Członkowska A., Postępowanie w udarze mózgu Skrót Wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z 2012 rok, Polski Przegląd Neurologiczny, volume 8, No. 4(2012)

Wiszniewska M., Świderski W. i wsp. Znajomość problematyki udarowej wśród osób dorosłych w Polsce. Neur. i Neurochir. Pol. 34: (2000) p. 1101–1110.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2597916

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)