The role of nutrition in the preventive treatment and etiopathogenesis of breast cancer

Eliza Wołoszynek, Katarzyna Maj–Gnat, Jolanta Stępnik, Renata de Pourbaix

Abstract


The incidence of cancers is rising worldwide Breast cancer is a cancer whose incidence is steadily increasing in the many countries.
In women, breast cancer is the most common malignancy whilst its morbidity rates are the second most frequent after lung cancer.
A large body of evidence indicates that about one fourth of breast cancer cases are connected with an unhealthy diet, and pro-health lifestyle can result in even 50% of reduction of breast cancer risk. Inappropriate nutrition and dietary habits are a direct cause or a risk factor of many neoplastic diseases – including breast cancer. A change of these habits can significantly contribute to reducing the risk of breast cancer.

Keywords


cancer diseases; breast cancer; nutritional factors; cancer prevention

Full Text:

PDF

References


Didkowska J, Wojciechowska.U, Olasek P.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2017.

International Agency for Research on Cancer (IARC) World Cancer Report 2008: IARC.

Ferlay J. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer, 2010, 127(12): 2893-2917.

Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. World Cancer Research Fund/ American Institute for Cancer Research. Washington DC: AICR, 2007: 72.

Jarosz M, Sajór I. Żywienie a choroba nowotworowa. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Wydawnictwo PRIMOPRO, Warszawa 2013

Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegląd Menopauzalny 2012, 4: 343–7.

Ciok J., Dolna A. Indeks glikemiczny a choroby nowotworowe. Współczesna Onkologia (2005) vol. 9; 4: 183–188.

Czeczelewska E, Kościańska B i wsp. Wiedza młodych kobiet na temat roli czynnika dietetycznego w zapobieganiu raka piersi. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2011, 2: 212-223.

Hamajima N, Hirose K, Tajima K, et al. Alcohol, tobacco and breast cancer— collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 95,067 women without the disease. Br J Cancer 2002;87:1234– 1245.

Smith-Warner SA, Spiegelman D, Yaun SS, et al. Alcohol and breast cancer in women: a pooled analysis of cohort studies. J Am Med Assoc 1998; 280: 1138-9.

Bury P, Godlewski D, Wojtyś P. Alkohol jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Współczesna Onkol 2000, 1: 13-15

Kushi LH, Byers C, et al.. American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin 2006, 56: 254-281. 21.

Taylor EF, Burley VJ, et al. Meat consumption and risk of breast cancer in the UK Women’s Cohort Study. Brit J Cancer 2007, 96: 1139-1146.

Peckenpaugh J. Podstawy żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011.

Gruchała-Merklinger A. Spożycie tłuszczów, stężenia steroidów jajnikowych a ryzyko zachorowania na nowotwór piersi. Ginekol Prakt 2009, 2: 29-32.

Tokarz A, Bobrowska B i wsp. Wpływ oliwy i oleju słonecznikowego na zawartość 8-OHDG w moczu we wczesnej fazie tworzenia się nowotworu sutka indukowanego 7,8-dimetylobenzaantracenem u szczurów. Now Lek 2005, 74(4): 492-495.

Beliveau R, Gingras D. Dieta w walce z rakiem. Delta, Warszawa 2011

Funahashi HF, Satake M, Hasan S, et al. Opposing effect of n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids on pancreatic cancer growth. Pancreas 2008, 36(4): 353-362.

Geelen A, Schouten JM, Kamphuis C, et al. Fish consumption, n-3 fatty acids, and colorectal cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Am J Epidemiol 2007, 166(10): 1116-1125.

Sasazuki S, Inoue M, Iwasaki M, et al. Intake of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids and the development of colorectal cancer by subsite: Japan Public Health Center-based prospective study. Int J Cancer 2011, 129(7): 1718-1729

Janssens J, Vandeloo M. Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki ryzyka związane z wiekiem i stylem życia. J Oncol 2009, 59(3): 159-167.

Servan-Schreiber D. Antyrak. Nowy styl życia. Albatros, Warszawa 2008.

Cichosz G, Czeczot H. Rzekomo zdrowe tłuszcze roślinne. Pol Merkur Lek 2011, 184(31): 239-243.

Grzybowska-Szwejda J. Antykancerogenne składniki warzyw kapustnych i ich znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Bromat Chem Toksykol 2011, 44(4): 1039-1046.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2589564

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)