The impact of pulmonary rehabilitation on the quality of life of patients with respiratory dysfunctions (chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma) aged 50-70 years hospitalized in the Pulmonary Rehabilitation Ward in the Pulmonary-Cardiological Spaecialistic Hospital in Torzym

Anna Złotnik, Agata Bloch, Anna Kałużna, Magdalena Hagner-Derengowska, Krystian Kałużny, Walery Zukow

Abstract


A comprehensive look at bronchial asthma and COPD is closely related to determining the quality of life of patients. This is especially important in chronic respiratory diseases. Recently, the physical, psychological and social problems that patients with these disease entities are facing more and more often. Scientific reports focus primarily on the impact of these chronic diseases on the mental state of patients, their emotions, personality changes, changes in the value system and cognitive function impairment. The artillery describes the results of a study conducted on the SF-36 quality of life questionnaire on pulmonary patients on the day of admission to a pulmonary rehabilitation ward and after 21 days of rehabilitation. The quality of life of patients has changed significantly.

Keywords


quality of life; pulmonary rehabilitation; chronic obstructive pulmonary disease; bronchial asthma

Full Text:

PDF

References


Karski J., Słońska Z., Wasilewski B., Promocja Zdrowia. Sanmedia, Warszawa 1991.

Copenhagen Cart Glossary. Kopenhaga. 1989.

de Walden-Gałuszko K. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.

de Walden-Gałuszko K. Jakość życia chorych z dusznością. W: Jassem E. red. Duszność w zaawansowanych stanach chorobowych — przyczyny i postępowanie. Via Medica, Gdańsk 2003: 231–233.

Farnik-Brodzińska M., Pierzchała W. Jakość życia chorych z astmą oskrzelową. Medipress Chor. Ukł. Oddech. 1999; 4: 22–25.

Farnik-Brodzińska M., Pierzchała W. Znaczenie badań jakości życia w przewlekłych chorobach układu oddechowego w aspekcie holistycznego pojęcia medycyny. Wiad. Lek. 1998; 51: 316–320.

Jassem E. Skale wydolności układu oddechowego. W: Kuziemski K., Jassem E. red. Ocena czynności układu oddechowego w codziennej praktyce lekarskiej. Via Medica, Gdańsk 2005: 103–112.

Zatoński W. Tobacco smoking in central European Countries: Poland. W: Boyle P., Gray N., Henningford J., Seffrin J., Zatoński W. (red.). Tobacco: science, policy, and public health. Oxford University Press 2004: 235–252.

Pauwels R.A., Buist A.S., Ma P. i wsp. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: National Heart, Lung, and Blood Institute and World Health Organization Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): executive summary. Respir. Care 2001; 46: 798–825.

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute, 2002. Updated 2010. Available at www.ginasthma.org

Zhou X, Ding FM, Lin JT. et al. Validity of Asthma Control Test in Chinese patients.Chin Med J (Engl). 2007, 20;120(12):1037

Klocek M.: Kwestionariusze jakości życia w chorobach sercowo-naczyniowych. W: Kawecka-Jaszcz K., Klocek M., Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne. Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2006.

Drummond M.F., O’Brien B., Stoddart G.L., Torrance G.W.: Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia. Gdańsk: VIA MEDICA, 2003.

Tobiasz-Adamczyk B.: Geneza zdrowia, koncepcje i ewolucja pojęcia jakości życia. W: Kawecka-Jaszcz K., Klocek M., Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne. Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2006.

Ware J.E., Kosinski M., Dewey J.E.: Introduction. W: Ware J.E., Kosinski M., Dewey J.E. How to score version 2 of the SF-36 Health Survey (Standard and Acute forms). Lincoln: Quality Metric Incorporation, 2002.

Ware J.E., Kosinski M., Dewey J.E.: Psychometric tests. W: Ware J.E., Kosinski M., Dewey J.E. How to score version 2 of the SF-36 Health Survey (Standard and Acute forms). Lincoln: Quality Metric Incorporation, 2002.

Dębska G., Mazurek H. Kwestionariusz CFQoL jako narzędzie oceny jakości życia chorych na mukowiscydozę. Pol Merk Lek 2007, XXIII: 134(5): 5-8.

Bąk-Drabik K., Ziora D. Wpływ statusu socjoekonomicznego na jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pneumonol Alergol Pol 2010, 78, 1: 3-13.

Stahl E., Lindeberg A., Jansson S., et al. Health related quality of life relate to COPD disease severinity. Health Qual Life Outsomes 2005, 9: 3-56.

Włodarczyk-Sporek I., Kozielski J., Szewieczek J. Czynniki wpływające na jakość życia chorych na przewlekłą chorobę układu oddechowego. Pneumol Alergol Pol 2010, 78, supl.1.

Carrasco Garrido P., de Miguel Díez J., et al. Negative impact of chronic obstructive pulmonary disease on the health-related quality of life of patients. Results of the EPIDEPOC study. Health Qual Life Outcomes 2006, 23,4: 31.

http://www.asthmamonitoring.org/astma_aust05_html/ chapter8.htm (19.03.2011).

Jażdzewska-Oczadły J., Buczyłko K. Analiza depresji wśród osób z astmą lekką i umiarkowaną. Przgl. Lek. 2003; 60: 391–394.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2576361

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)