Thermoregulation and its disorders in the children’s perioperative period

Barbara Dobrowoska-Czopor, Agnieszka Paula Maj, Izabela Czykieta

Abstract


Disorders of termoregulation is a phenomeon that can occur as a result of any kind of anaesthesia. In the perioperative period, infants and small children are most exposed to significant and dangerous changes in body temperature, especially hypothermia. When the body cools to values under 36˚C during simple surgery, it is called uncontrolled hypothermia and can be dangerous to the health or even lifethreating to a small patient. Preventive measures of intraoperative accidential hypothermia are according room temperature. Hypothermia as an intended phenomenon artificially produced is used in such medical fields as:
• cardiosurgery in cases of cardiotomy surgery in infants
• neurosurgery in lowering intracranial pressure
• analgesia through cooling as an effective pain - relieving method
Disorders of termoregulation mechanism leading to rising body temperature is called hyperthermia. It can occur as a sudden reaction to an anaesthetic agent (halothane, enufluran, izofluran, sewofluran, desfluran, suksametonium) revealed during anaesthesia – a genetically determined disease called Fulminant Hyperthermia. The essence of hyperthermia treatment is early diagnosis and fast treatment relying on the removal of causes and symptoms and, above all, needs to be preventative.
Regular measurement of both surface and central temperature can allow for quick action against hypothermia or hyperthermia in children.

Keywords


termoregulation; hyperthermia; hypothermia; perioperative period; children

Full Text:

PDF

References


Aitkenhead A. R., Smith G. Podręcznik Anestezjologii, tom pierwszy, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 1995.

Aitkenhead A.R., Smith G. Podręcznik Anestezjologii, tom drugi, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 1995.

Andres J., Dyaczyńska-Herman A. Anestezjologia i intensywna terapia, wydanie pierwsze pod redakcją B. Kamińskiego i A. Kublera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

Andrys B., Drobnik L. Postępowanie okołooperacyjne, wydanie pierwsze pod redakcją W. Jurszczyka i R. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

Aoki Y. B., McCloskey K. Dziecko w stanie zagrożenia życia, wydanie pierwsze polskie pod redakcją T. Szretera, Medycyna Praktyczna, Kraków 1999.

Barash P. G., Cullen B. F., Stoelting R, K. Hipertermia złośliwa, Podręcznik anestezjologii klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.

Baszczyński J., Bocian E., Bożek J. Pediatria, wydanie pierwsze pod redakcją B. Górnickiego, D. Dębiec, J. Baszczyńskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

Berry J.A., Knos B.G. Anestezjologia (Seria lekarza Praktyka), wydanie pierwsze polskie pod redakcją Z. Rybickiego, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999.

Brutt-Chruściel J., Cedro A. Intensywna terapia dzieci, wydanie pierwsze pod redakcją T. Szretera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

Chudzyńska-Pomianowska E., Dyga-Konarska M. Anestezjologia dziecięca, wydanie pierwsze pod redakcją T. Szretera., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

Drobniak L., Jurczyk W. Problemy anestezjologii i intensywnej terapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.

Godlewski A., Gryczyński M., Gwóźdź B. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione pod redakcją W. Z. Traczyka i A. Trzebskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Gomella T. L., Calningham M. D. Neonatologia, pierwsze wydanie polskie, Śląska akademia medyczna, Katowice 1993.

Gwinnutt L.C. Anestezjologia kliniczna, wydanie pierwsze polskie pod redakcją J. Jastrzębskiego, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999.

Hirt R., Buster H. Kontrola temperatury ciała, Podręcznik anestezjologii dla pielęgniarek, Warszawa 1994.

Hurford W. E. Intensywna terapia, wydanie polskie pod redakcją A. Kublera, Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.

Just B. Zapobieganie oziębieniu śródoperacyjnemu przez przedoperacyjne ogrzewanie powierzchniowe skóry, Anestezjologia Intensywna Terapia, Nr 2/94, kwiecień – czerwiec.

Larsen R., Anestezjologia, wydanie drugie polskie pod redakcją A. Kublera, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.

Łuzińska D., Twardowska I. Neonatologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.

Kozłowski S., Nazar K. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.

Kubicka K., Kawalec W. Pediatria, wydanie II PZWL, Warszawa 2004.

Kubler A. Anestezjologia - Vademecum, Medycyna Praktyczna, Kraków 2001.

Marino L.P. Intensywna terapia, wydanie drugie polskie pod redakcją A. Kublera, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004.

Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

Mayzner–Zawadzka E., Kisson D. Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Olszewski W. Gorączka w okresie pooperacyjnym, Kompendium postępowania przed i pooperacyjnego w chirurgii ogólnej, Warszawa 1985.

Reiji W. i inni Głęboka hipotermia do operacji na otwartym sercu u niemowląt, Anestezja Reanimacja Intensywna Terapia, t. X, Nr 2, 1978.

Ronio Z. Anestezjologia pediatryczna, Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 1976.

Saint–Maurice C., Murat I., Ecoffey C. Podręcznik anestezjologii pediatrycznej, Wydawnictwo Ossolineum 1994.

Strange R. G., Ahrens R. W., Schafermeyer W. R. Medycyna Ratunkowa wieku Dziecięcego, wydanie pierwsze polskie pod redakcją J. Jakubaszki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.

Szczapa J. Neonatologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Wagner A. A. Chirurgia dziecięca - Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2563887

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)