Optimization of the process of primary school age children adaptation: practical expertise

Vitalii Kashuba, Nataliia Goncharova

Abstract


Introduction of innovative technologies to the system of primary education has made it possible to consider new mechanisms for the implementation of health-forming activities in the process of physical education, which greatly expands the arsenal of tools and methodological approaches to organize a process of physical education. Existing scientific progress in the issues of forming the health of primary school age children does not fully provide insight into the mechanisms of this type of activity and is limited in the complex influence on the process of children adaptation to school studying conditions. The objective of the study is to assess the effectiveness of practical expertise in optimizing the processes of primary school age children adaptation to the conditions of study. Methods of research are theoretical analysis of data from scientific, methodical and specialized literature, pedagogical experiment, assessment of the primary school age children adaptation to the conditions of study by T. I. Lyasota comprehensive method, mathematical statistics. Research results. The process of adaptation to school conditions of primary school children is analyzed. The author's concept of health-forming technologies in the process of physical education of primary school age children is introduced, it is based on the use of active tourism means, the control function in the process of the concept implementation is defined. The directions of practical implementation of the author's concept are reviewed. The effectiveness of the proposed concept determined in the process of forming a pedagogical experiment was analyzed. 51 students of the first grade (23 boys and 28 girls) participated in the study, they were divided into control and experimental groups. The practical implementation of the concept of health-forming technologies in the process of physical education of primary school age children contributed to improving the processes of primary school age children adaptation to the conditions of school studying at EG students compared with CG students.

Keywords


health, health-forming technologies, primary school children, adaptation

Full Text:

PDF

References


Andreeva, O. Chernivsky, M. Problemnyye i perspektivnyye rekreatsionno-ozdorovitel'nyye zanyatiya v zaglavnykh shkolakh [Problems and prospects of implementation of recreational and recreational activities in secondary schools]. Theory and Methods of Physical Education and Sports. 2005;4:34-36. (in Ukrainian).

Andrieieva O., Galan Y., Hakman A., Holovach I. Health status and morbidity of children 11-14 years of age during school. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17 Supplement issue 1, Art 2, 7–15. DOI:10.7752/jpes.2018.s2183

Biryukova, N.A. Zdorov'yesberegayushchiye tekhnologii v obshcheobrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh [Health-saving technologies in educational institutions]. Hygiene and Sanitation. 2006;1:76-77. (in Russian).

Butakova, O.A. Teoriya i didaktika nepreryvnogo zdorov'yaformiruyushchego obrazovaniya v sisteme povysheniya kvalifikatsii [Theory and didactics of continuous health-forming education in the system of advanced training]: аuthor’s abstract for Ph.D. in Ped. Sciences. Orenburg. 2010: 48. (in Russian).

Butenko, H., Goncharova, N., Saienko, V., Tolchieva, H., & Vako, I. Physical condition of primary school children in school year dynamics. Journal of Physical Education and Sport. 2017;17(2):543-549.

Dębski, S.S., Skalski, D., Lizakowski, P., Grygus, I., Stanula, A. Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia [Health-related properties of motor behavior – selected issues]. Medycyna i zdrowie. 2017;2:12-44. (in Polish).

Formela, M., Skalski, D., Grygus, I., Nesterchuk, N., Lizakowski, P. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w kontekście roli rodziny i szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży [Safety of the local communities in the context of the role of the family and the school in the organization of the leisure time of children and teenagers]. Medycyna i społeczeństwo. 2018; 113-125. (in Polish).

Goncharova N. Fundamental principles of the concept of health-forming technologies in the process of physical education of primary-school aged children. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2017; 7(8): 633-648. (in Ukrainian).

Goncharova, N. Fizicheskoye razvitiye i funktsional'noye sostoyaniye detey mladshego shkol'nogo vozrasta [Physical development and functional state of children of primary school age with different levels of somatic health]. Pedagogy, Psychology and Medical-Biological Problems and Physical Education and Sports. 2007; 5:57-59. (in Russian).

Grishchenko, M. Nova Ukrayinsʹka shkola: kontseptualʹni zasady Reformuvannya serednʹoyi shkoly [New Ukrainian School: Conceptual Principles of Reforming the Secondary School] [Internet]. 2016:40. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf. (in Ukrainian).

Kashuba, V.A., Futorny, S.M., Andreeva, E.V. Sovremennyye podkhody k zdorov'yesberezheniya studentov v protsesse fizicheskogo vospitaniya [Modern approaches to the health of students in the process of physical education]. Physical Education of Students. 2012;5:50-58. (in Russian).

Kashuba, V.O., Goncharova, N.N., Butenko, H.O. Effectiveness of health tourism application as the basis of health related recreational technology in primary school pupils’ physical education. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2016;20(2):19–25. doi:10.15561/18189172.2016.0203

Kashuba, V.O., Andreeva, O.V., Sergienko K.M., Goncharova, N.M. Proektuvannya systemy monitorynhu fizichnoho stanu shkolyariv na osnove yspolʹzovanye informatsiynykh tekhnolohiy [Designing a system for monitoring the physical condition of schoolchildren on the basis of the use of information technologies]. Theory and Methods of Physical Education and Sports. 2006;3:61-67. (in Ukrainian).

Kemin, O. Formuvannya tradytsiyi fizychnoho vykhovannya v Ukrayinsʹkomu skautynhu [Formation of the Tradition of Physical Education in Ukrainian Scouting]. Slobozhansky Scientific and Sport Bulletin. 2014;6:53-56. (in Ukrainian).

Khakimova, G.A., Grebenyuk, G.N. Formirovaniye tsennostnogo otnosheniya k zdorov'yu u detey [Formation of the value attitude to health in children]: Monograph. Nizhnevartovsk, 2010.175. (in Russian).

Lubysheva, L.I., Kondratiev, A.N. Zdorovʹeformyruyushchykh tekhnolohiya fizychnoho vykhovannya molodshykh shkolyariv na osnovi vykorystannya tradytsiynoho karate [Health-forming technology of physical education of younger schoolchildren based on the use of traditional karate]. Theory and practice of physical culture. 2006;3:5-13. (in Russian).

Lyosota, T.I. Pidvyshchennya adaptatsiynikh mozhlyvyy ditey 6-7 rokiv do umov navchannya v pochatkoviy shkoli zasoby fizychnoho vykhovannya [Improvement of adaptive possibilities of children 6-7 years old to the conditions of education in elementary school by means of physical education] [dissertation]. Kyiv. 2012: 200. (in Ukrainian).

Novak, O. Zberezhennya fizichnoho zdorov'ya ditey u protsesi yspolʹzovanye avtorsʹkykh tekhnolohiy [Preservation of physical health of children in the process of using copyright technologies]. Humanit. visn. DVNZ «Pereyaslav-Khmelʹnyts. derzh. ped. un-t im. H. Skovorody». 2014;34:85-96. (in Ukrainian).

Osadchenko, T.M. Pidhotovka maybutnʹoho vchytelya do sozdanyya zdorov'yazberezhuvalʹnoho seredovyshcha pochatkovoyi shkoly [Preparation of the future teacher to create a healthy preserving environment of primary school] [dissertation]. Zhytomyr. 2017:251. (in Ukrainian).

Poginets, M., Dolzhenko, L. Zdorov'yaformuyuchi osvitni tekhnolohiyi v suchasniy sistemi serednʹoyi osvity [Healthforming educational technologies in the modern system of secondary education]. Sports Bulletin Dnieper. 2017;3:138-142. (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2561331

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author (s) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)