The quality of life of patients with damage to knee joint cartilage

Izabela Czykieta, Agnieszka Paula Maj, Jan Maciej Juzwiszyn, Barbara Czopor

Abstract


Introduction. For many years, osteoarthritis (OA) had been considered a natural consequence of aging. According to statistics, it should be assumed that several million people affected by osteoarthritis live in Poland. The aim of the paper was to study the quality of life and the acceptance of the disease in patients with damage to knee joint cartilage.
Material and methods. The study was conducted from January to December 2017 in the group of 100 people who were treated in the Clinical Department of Orthopedic and Traumatology of Locomotor System of Wroclaw Medical University. The research was conducted anonymously using the standard questionnaires WHOQoL-BREF. The inclusion criterium was a diagnosed injury to knee joint.
Results. The mean evaluation of the quality of life carried out by the patients is 3.56 point (SD=0.9), which means that they assess their quality of life between good and average (not good, nor bad). The mean evaluation of the health status carried out by the patients equals 2.8 point (SD=1.1), which means that they assess their health status between unsatisfying and average (not satisfying, nor unsatisfying).
Conclusions. The decreased perception of the quality of life in psychological and social domains was observed in relation to patients’ decision to undergo surgical treatment. These correlations are negative which means that the higher the pain intensity, the lower the quality of live in the above domains.
Key words: chondromalacia, cartilage, the quality of life.

Keywords


chondromalacia; cartilage; the quality of life.

Full Text:

PDF

References


Leszczyński P., Pawlak-Buś K. Choroba zwyrodnieniowa stawów – epidemia XXI wieku. Farmacja współczesna 2008; 1 79-87.

Górecki A., Kuś W.M., Uszkodzenia chrząstki kolana. Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna ,,Adam”. Warszawa 2010.

Brzezińska, A., Stolarska, M., Zielińska, J. Poczucie jakości Życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. W: K. Appelt, J. Wojciechowska [red.], Zadania i role społeczne w okresie dorosłości. Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Poznań 2001, s. 103-126.

Jaeschke R., Guyatt G., Cook D., Miller J.: Określenie i mierzenie jakości Życia związanej ze zdrowiem. Medycyna Praktyczna, nr 4/1999, s. 77-83.

Bańka, A.: Jakość Życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy. W: A., Bańka, R., Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości Życia Poznań- Częstochowa: "Gemini" s.c. 1994, s. 19-40.

Dołęga Z.: Wskaźniki Jakości życia [w] Flanczewska-Wolny M. [red.] Jakość Ŝycia w niepełnosprawności. Mity i rzeczywistość. Wydawnictwo Impuls, Gliwice – Krakow, 2007, s. 25-39.

Sokolnicka H., Mikuła W.: Medycyna a pojęcie jakości życia, Medycyna Rodzinna, 3-4,2003, s. 125-128.

Arendarczyk M.: Ocena jakości życia chorych po zawale mięśnia sercowego. [w] Jakość życia w chorobach wewnętrznych. [red.] Łoboz – Grudzień K., Panaszek B., Uchmanowicz I. Wydawnictwo Akademii Medycznej im. Piastow Śląskich, Wrocław 2008.

Kurowska K., Kajut A. Samoocena jakości życia osób starszych na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS). Psychogeriatria polska 2011;8(2):55-62.

Redlicka J., Jewczak M., Miller S., Miller E. Analiza czynników wpływających na jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Postępy Rehabilitacji (2), 29 – 38, 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2561558

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)