Assessment of the level of anxiety of caring for disabled

Eleonora Anna Mess, Alice Rybakiewicz, Agnieszka Pawelak, Aleksandra Lisowska, Maciej Ornat

Abstract


Admission: Care for disabled child may present many difficulties and cause stressful situations that generate negative emotions. One of them is fear.
Objective of the work: Assessment of the level of anxiety state and trait in people taking care of a disabled child.
Materials and methods: The study was conducted among 100 employees center for disabled children and Wierzbice in Katy Wroclawskie. The research tool was the Inventory and the State Trait Anxiety (Iscle).
Results: The level of anxiety carers of people with disabilities depends on the age of the subjects (p = 0.025), professional experience (p = 0.047), operating system (0.002) and the degree of disability of children (p = 0.004). While the intensity of the drug is not affected by gender, education and occupation.
Discussion:Both the age and experience of the work associated with sophistication and getting used to disability beneficiaries. The impact may also have a stable position in the life of the elderly. The importance of the degree of disability is unmistakable, taking into account both the physical stress and emotional caregivers.

Keywords


Anxiety; care; children with disabilities

Full Text:

PDF

References


Tłokiński W.: Lęk, zjawisko umotywowane. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa 1995.

Solecka G.: Lęk tanatyczny., Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 3, 251–257.

National Institute of Mental Health 3 września 2008.

Kępiński A.: Lęk. Wyd. Literackie, Kraków 2012.

PETERS L., et al. How death anxiety impacts nurses’ caring for patients at the end of life: a review of literature. The open nursing journal, 2013, 7: 14.

Kliszcz J., Nowicka-Sauer K., Sadowska A., Trzeciak B.: Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i z pracy zawodowej. W: Medycyna Pracy 2004, 55 (6).

Grabowska-Fudala B., Jaracz K.: Obciążenie osób sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu- wyniki wstępne. W: Udar mózgu 2007, tom 9, nr 1.

Bednarek A., Bryczek M.: Trudności w realizacji opieki nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym. W: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu., Tom 18, Nr4, Lublin 2012.

Bilski D., Wilmowska-Pietruszyńska A.: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Niepełnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania Nr II/2013(7).

Matuszak K.: Pozytywne mierniki zdrowia u uczniów z upośledzeniem umysłowym. Rozprawa doktorska. Poznań 2014.

Smoleń R.: Poczucie jakości życia u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T. 18, Nr.1/2011.

Hegney Desley G., et al. Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in registered nurses in Australia: study 1 results. Journal of Nursing Management, 2014, 22.4: 506-518.

Øyane N. MF, et al. Associations between night work and anxiety, depression, insomnia, sleepiness and fatigue in a sample of Norwegian nurses. PLoS one, 2013, 8.8: e70228.

Basińska M., Wędzińska M.: Zmęczenie życiem codziennym a satysfakcja z życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 2014. 245-258.

Chwojnicki K., Kozera G., Nyka W., Roszmann A., Skrzypek-Czerko M.: The influence of social support on the level of anxiety, depression and burden among stroke patients’ caregivers – preliminary findings. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2013.

Eldevik, M. Fagerbakke, et al. Insomnia, excessive sleepiness, excessive fatigue, anxiety, depression and shift work disorder in nurses having less than 11 hours in-between shifts. PloS one, 2013.

Khamisa N., et al. Work related stress, burnout, job satisfaction and general health of nurses. International journal of environmental research and public health, 2015, 12.1: 652-666.

Çelik S., et al. Fatigue in Intensive Care Nurses and Related Factors. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2017, 8.4 October: 1137-199-206.

Dave D et al: Anxiety and Depression in caregivers of Intellectually Disabled Children.

Grabowska-Fudala B., Jaracz K.: Obciążenie osób sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu- wyniki wstępne. W: Udar mózgu 2007, tom 9, nr 1.

Imiela J., Kobos E.: Emotional state of the guardian responsible for a child with type 1 diabetes as a differential factor in family functions. Hygeia Public Health 2012.

Kołecki P., Maksymiuk T., Taborowska M., Wojnicz-Michera I., Zysnarska M.: Kobieta- opiekun osoby przewlekle chorej- wyznaczniki przeciążenia. Nowiny Lekarskie 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2561188

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)