Stress and teachers satisfaction with educational work

Ewelina Kurowicka

Abstract


Pedagogical activity is one of the special types of human work. Teachers in their daily work are exposed to various stressful situations. The article characterizes the phenomenon of stress and satisfaction in the teaching profession. The aim of this publication is to show the factors conditioning stress, as well as an indication of ways to deal with it. The article presents stress tests for teachers conducted in Poland and abroad. This article have a review character and has been prepared using international scientific databases such as Elsevier, Springer, Web of Science, and Ebsco.

Keywords


stress; satisfaction; teacher's work

Full Text:

PDF

References


Australian Council for Educational Research (2004): Report on secondary teacher workload study, http://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling/ 11853 [access: 16.10.2018].

Egierska E., Satysfakcja zawodowa nauczycieli szkół podstawowych, „Studia Dydaktyczne” 2013, no 24-25.

Erenc-Grygoruk G., Sposoby pokonywania stresu i jego skutków stosowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – wyniki badań, „Edukacja Humanistyczna” 2016, no 1 (34).

Griffin R. W., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Grzegorzewska M. K., Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Jurgilewicz O., Stres i stresory w pracy wpływające na poczucie bezpieczeństwa pracownika, „Modern Management Review” 24 (4/2017), vol. XXII.

Karabanowicz E., Radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych, „Niepełnosprawność” 2014, no 16

Kirenko, J., Sarzyńska E., Bezrobocie – niepełnosprawność – potrzeby, UMCS Lublin 2010.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010.

Lisowska E., Zawodowe uwarunkowania zadowolenia z pracy wśród nauczycieli, „Forum Pedagogiczne” 2017, no 1.

Madalińska-Michalak J., Pasja w pracy nauczycieli osiągających sukcesy zawodowe a potrzeba rozwijania ich kompetencji emocjonalnych, „Studia z teorii wychowania”, vol. VII: 2016, no 4(17).

Miąso J., Radzenie sobie ze sobą jako podstawowy wymiar efektywnej pracy nauczyciela (supervisor dla nauczyciela XXI wieku), [w:] S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo (red.), Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poznań-Rzeszów 2006, s. 236.

Nielsen B., Mearns K., Matthiesen B., Eid J., Using the job demands-resources model to investigate risk perception, safety climate and job satisfaction in safety critical organizations, „Scandinavian Journal of Psychology” 2011, no. 52(5).

Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Warszawa 2006.

Pyżalski J., Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli?, [w:] J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Impuls, Kraków 2010.

Ratajczak Z., Stres - radzenie sobie - koszty psychologiczne [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Schaefer K., Nauczyciel w szkole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1979.

Terelak J.F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001

Tucholska S., Stres i satysfakcja w zawodzie nauczyciela, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, vol. XXVII, no 2/

Wiśniewski W., Satysfakcja zawodowa nauczycieli, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, no 3.

Żołnierczyk D., Dlaczego indywidualne, a nie organizacyjne strategie radzenia sobie ze stresem w pracy?, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2000, no 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2553091

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)