Sport in the process of education

Jolanta Elżbieta Kowalska

Abstract


The study has highlighted the issue of sport in terms of its place and role in the process of education. The author draws attention to selected aspects: athletes as role models in moral education, ethical factors in sport, sports spectacle or the European football championship.
The author points to the enormous potential of sport in supporting the process of education, while stressing that it should be used in a well thought out and planned.

Keywords


sports; education; ethics in sport; sports event; the European Championships in football

Full Text:

PDF

References


Butcher R., Schneider A., Fair Play as Respect for the Game, [w:] Sports Ethics An Anthology, J. Boxill (red), Blackwell Publishing Malden, Oxford, Melbourn, Berlin 2003.

Czechowski M., Dąbrowska A., Fair play w sporcie i życiu młodzieży. Warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli i młodzieży szkolnej, Estrella (Zeszyt pierwszy), Warszawa 2011.

Czechowski M., Żukowscy Z. i R., Edukacja olimpijska. Dokumenty normatywne i kodeksy fair play (z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycieli, trenerów i młodzieży), Estrella, (Zeszyt drugi), Warszawa 2011.

Daume W., Fair play-uniwersalna wartość sportu, „Sport Wyczynowy”, nr 7-8, 1994.

Dąbrowscy A. i A., Fair play w sporcie młodzieżowym i rekreacji ruchowej, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, Z. Żukowska (red.), Estrella, Warszawa 1996.

Dominiak A., Czy jest jeszcze sens walczyć o etykę w sporcie?, „Sport Wyczynowy”, nr 7-8, 1994.

Godek A., Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Kurpisz, Poznań 2003.

Grzegorczyk A., Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Pax, Warszawa 1989.

Hądzelek K.(red.) Mała Encyklopedia Sportu. A-K., Sport i Turystyka, Warszawa 1984.

http://www.2012.org.pl/pl/euro-2012/o-turnieju.html [dostęp: 04.04.2012].

http://www.ps2012.pl/index.php/Przewodnik-po-Euro-2012/Mistrzostwa-Europy-w-Pilce-Noznej-krotka-historia [dostęp: 05.05.2012].

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/hosts/?iv=true [dostęp: 10.07.2018].

Kierpc P., Być wolnym znaczy – walczyć fair, Olimpizm Mity i rzeczywistość, Almanach VI 1995/1996, PKOl, Polska Akademia Olimpijska.

Lipiec J., Prawo do sportu, [w:] Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji, J. Nowocień, K. Zuchora (red.), Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2014.

Matusewicz Cz., Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, AWF, Warszawa 1990.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 2000.

Przyłuska-Fiszer A., Misiuna B., Etyczne aspekty sportu, AWF, Warszawa 1993.

Rotkiewicz M., Młodzikowski G., Z tradycji przysięgi olimpijskiej, Almanach II 1987/1988, PKOl Polska Akademia Olimpijska.

Simon R., Fair Play. The Ethics of Sport, Second Edition, Westview Press, USA 2004.

Skoczylas W., Przesłanie wychowawcze idei fair play w sporcie dzieci i młodzieży, [w:] Zdrowie–Ruch–Fair play, Z. i R. Żukowscy (red.), Estrella, Warszawa 2001, s. 246.

Zdebska H., Piękno sportu – piękno widowiska, „Kultura Fizyczna” nr 9-12/2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2550575

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)