Peculiarities of the unit of practical application of correction technology of the students’ physical condition in the process of vocational and applied physical training

Vitaliy Kashuba, Inna Asauluk, Anna Dyachenko

Abstract


Relevance. On the basis of analysis and generalization of professional scientific and methodical literature, practical experience of domestic and foreign scientists, it has been established that the low level of physical preparedness of future musicians arises an obstacle to the way of the performing technique improvement, and causes a high degree of need of certain physical qualities devepolement.
The research task reflects the gradual achievement of the goal and provided the description of the "practical direction" block features of the correction technology of the physical condition of the students of "Musical Arts"specialty.
Research results. In the article, basing on the analysis of scientific methodological literature and own practical experience, the problems of the process of students’ physical training of "Music Art" specialties are formed. The key component of the correction technology of the students’ physical condition is presented – the block of "Practical direction". The main goal of the work within the framework of the "Practical direction" block was chosen the correction of physical preparedness level of students of "Musical Arst" specialty.
Conclusions. Implementation of the newest approaches to the planning and organizing of educational and extra-curricular activities on the physical education of students of "Musical Arts" specialty will enhance the efficiency of the process of professional and applied physical training.
Prospects for further research will be related to the research of the implementation effectiveness of the correction technology of the physical condition of students of "Musical Arts" specialty as a component of the concept of students’ professional and applied physical training of the creative group of professions.

Keywords


physical condition, correction, students, Musical Arts

Full Text:

PDF

References


Aloshyna A. Kontseptualni osnovy profilaktyky y korektsii funktsionalnykh porushen oporno-rukhovoho aparatu v ditei ta molodi / Alla Aloshyna // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport : zhurnal / uklad. A. V. Tsos, A. I. Aloshyna. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2015. − Vyp. 18. – S. 96-102.

Asauliuk I.O. Interaktyvni tekhnolohii pidhotovky fakhivtsiv haluzi fizychnoho vykhovannia / I.O. Asauliuk, A. A. Diachenko // Zb. naukovykh prats ХХI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti». – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2017. – Vyp. 1(21), Ch.2. – S.104-107.

Bondar T. K. Skladnokoordynatsiina struktura profesiinykh rukhiv muzykantiv ta mozhlyvosti yikh udoskonalennia zasobamy akvafitnesu / T. K. Bondar // Hirska shkola Ukrainskykh Karpat. - №15 . - Ivano-Frankivsk, 2016. – S. 70-76.

Holovanova N. L. Profesiino-prykladna fizychna pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv shveinoho vyrobnytstva z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii : avtoref. dys. ... kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu : 24.00.02 / Nataliia Leonidivna Holovanova ; MONU, NUFVSU. - Kyiv, 2017. - 24 s.

Grygus I. M. Otsinka pokaznykiv fizychnoho rozvytku ta funktsionalnoho stanu studentok spetsialnoi medychnoi hrupy / I. M. Grygus, L. A. Petruk // Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):158-169.

Domina Zh. H. Struktura prohramy profesiino-prykladnoi fizychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv muzyky / Zh. H. Domina // Visnyk Chernihivskoho DPU imeni T.H. Shevchenka. Seriia № 15 : pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. - Vypusk 64 : zbirnyk nauk. prats. – Chernihiv : ChDPU, 2009. – S. 393 - 395.

Diachenko A. A. Deiaki aspekty zastosuvannia informatsiino-kompiuternykh tekhnolohii u protsesi fizychnoho vykhovannia i sportu / A. A. Diachenko, V. M. Kostiukevych // Zb. naukovykh prats KhKhI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti». – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2017. – Vyp. 1(21), Ch.2. – S.104-107.

Kashuba V.A. Tekhnolohyia korrektsyy komponentov prostranstvennoi orhanyzatsyy tela cheloveka v protsesse fyzycheskoho vospytanyia / V. Kashuba, A. Rudnytskyi, N. Odnoralova // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni lesi Ukrainky. – 2014. – Vyp. 16. – S. 52-56

Kashuba V. Do pytannia pidvyshchennia efektyvnosti fizkulturno-ozdorovchykh zaniat riznykh hrup naselennia / V. Kashuba, N. Honcharova, M. Dudko, O. Martyniuk // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport : zhurnal / uklad. A. V. Tsos, A. I. Aloshyna. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2016. − Vyp. 24. – S. 9-14.

Kashuba V. Sovremennye podkhody, metodyky y tekhnolohyy k formyrovanyiu zdorovoho obraza zhyzny studentov v protsesse fyzycheskoho vospytanyia / Vitalii Kashuba, Mykhailo Dudko // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni lesi Ukrainky. – 2015. – Vyp. 17. – S.52-57.

Kashuba V. A. Analyz yspolzovanyia zdorovesberehaiushchykh tekhnolohyi v protsesse fyzycheskoho vospytanyia studencheskoi molodezhy / V. A. Kashuba, S. M. Futornыi, E. V. Andreeva // Teoryia y metodyka fyz. kultury. – Almaty, 2012. – № 1. – S. 73-81. 12. Kashuba V. A. Sovremennye podkhody k zdorovesberezhenyiu studentov v protsesse fyzycheskoho vospytanyia / V. A. Kashuba, S. M. Futornyi, E. V. Andreeva // Fyz. vospytanye studentov. – Kh., 2012. – № 5. – S. 50-58.

Marynchuk P. I. Osoblyvosti profesiino-prykladnoi fizychnoi pidhotovky studentiv muzychnykh spetsialnostei / P. I. Marynchuk // Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. Vyp. 19. Vinnytsia: TOV «Planer», 2015. S. 290–292.

Riazantsev A. A. Professyonalno-prykladnaia fyzycheskaia podhotovka studentov muzykalnykh vuzov, yspolnytelei na dukhovykh instrumentakh:dysert kand. ped. nauk 13.00.04 – Teoryia i metodyka fyzycheskoho vospytanyia, sportyvnoi trenyrovky, ozdorovytelnoi i adaptyvnoi fyzycheskoi kultury. - M. 2009. – 140 s.

Iumasheva L. I. Korektsiia porushen postavy studentiv muzychnoho vyshchoho navchalnoho zakladu u protsesi fizychnoho vykhovannia: avtoref. dys... kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu: 24.00.02 / L. I. Yumasheva ; Nats. un-t fiz. vykhovannia i sportu Ukrainy. – K., 2007. – 20 s.

Grygus I., Kuczer T. Optymalizacja poziomu fizycznego zdrowia studentów z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego system. Journal of Health Sciences. 2013. Vol. 3. № 6. S. 323–332.

Grygus, I., & Kucher, T. (2013). Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system. Physical Education of Students, 17(3), 26-30.

Kashuba Vitaliy, Asaulyuk Inna, Diachenko Anna. A modern view on the use of information technologies in the process of physical education of student youth. Journal of Education, Health and Sport. Vol. 7(2). 2017. р. 765-775.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2549517

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)