To the question of use of health fitness in the process of professional and applied physical preparation of student youth

Vitaliy Kashuba, Inna Asaulyuk, Anna Dyachnko

Abstract


Topicality. The distinctive feature of using the "Functional Loops TRX" simulator is safety – performing functional exercises, you work with the weight of your body, which does not damage joints and ligaments; further, the spine experiences almost no load; while balancing, even deep muscle-stabilizers, which are almost impossible to work on with the usual simulators, are involved. The high performing efficiency of the musician ensures the presence of a range of important qualities. The structure of the qualities includes: performing technique, reliability, artistry in a concert performance and, not less important, the development of personal physical qualities.
These features testify to the topicality of developing physical qualities in the process of implementing health fitness means in the framework of professional and applied physical training as part of education to achieve a high level of health, nurture a positive attitude to physical education and sports activities, and take into account the specific features of the future specialty.
Research objectives. To systematize the results of practical experience using modern fitness technologies in the practice of physical education of students and to characterize the training load parameters when using the "Functional Loops TRK" simulator with students of specialty "Music ".
Research results. The authors are unanimous in the opinion that to improve the quality of the organization of the process of physical education in educational institutions, it is necessary to conduct targeted work, which, in the first place, should encompass diagnostics of physical preparedness of students with the subsequent adoption of pedagogical measures. The complexes of exercises with the use of the "Functional Loops TRK" simulator were developed for introducing the data of innovative technologies of health fitness into the practice of students of specialty "Music".
Conclusions. The complexes of physical exercises using the "Functional Loops TRX" simulator for students of specialty "Music" are developed. The complex includes exercises that enable improvement of joint mobility, development of strength endurance and coordination abilities of the deep muscles of the musculoskeletal system.
Prospects for further research will be related to the development of technology for correcting the physical condition of students of specialty “Music” in the process of physical education.

Keywords


students, physical education, health technologies, physical condition.

Full Text:

PDF

References


Asauliuk I. O. Interaktyvni tekhnolohii pidhotovky fakhivtsiv haluzi fizychnoho vykhovannia / I. O. Asauliuk, A. A. Diachenko // Zb. naukovykh prats KhKhI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti». – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2017. – Vyp. 1(21), Ch.2. – S.104-107.

Bondar T. K. Skladnokoordynatsiina struktura profesiinykh rukhiv muzykantiv ta mozhlyvosti yikh udoskonalennia zasobamy akvafitnesu / T. K. Bondar // Hirska shkola Ukrainskykh Karpat. - №15 . - Ivano-Frankivsk, 2016. – S. 70-76.

Dutchak M. Teoretychnyi analiz definitsii «ozdorovcho-rekreatsiina rukhova aktyvnist» / M. Dutchak, Ye. Bazhenkov // Sportyvna nauka Ukraini. – 2015. – № 5 (69). – S. 56–63.

Diachenko A. A. Znachennia dystsyplin profesiino-praktychnoi pidhotovky u formuvanni zdoroviazberihaiuchykh umin u studentiv fakultetu fizychnoho vykhovannia i sportu / A. A. Diachenko // Zb. naukovykh prats Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Dyskurs zdorovia v osviti: filosofiia, pedahohika, antropolohiia, psykholohiia» (Komunalnyi vyshchyi navchalnyi zaklad "Vinnytska akademiia neperervnoi osvity"). – Vinnytsia, 2016. -S.145-146.

Diachenko A. A. Bioheometrychnyi profil postavy shkoliariv molodshoho shkilnoho viku z poslablenym zorom / A. A. Diachenko // Zb. naukovykh prats «Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia ta metodyky sportyvnoho trenuvannia». – Vinnytsia, 2016. – S.27-31.

Kashuba Vitalii Suchasni pidkhody do korektsii porushen postavy zhinok pershoho zriloho viku zasobamy ozdorovchoho fitnesu / Vitalii Kashuba, Vitalii Usychenko, R. Bibik // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. - 2016. - № 3. - S. 64-70. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_14

Kashuba V.A. Kontrol sostoianyia prostranstvennoi orhanyzatsyy tela cheloveka v protsesse fyzycheskoho vospytanyia: ystoryia voprosa, sostoianye, puty reshenyia / V. Kashuba, R. Bybyk, N. Nosova // Molodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport : zhurn. / uklad. : A.V. Tsos, A.I. Aloshyna. – Lutsk : Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2012. – Vyp. 7. – S. 10–199.

Kashuba V. A. Perspektyvy razvytyia byomekhanycheskykh tekhnolohyi v fytnes yndustryy / V. A. Kashuba, T. V. Verkhovaia // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu / Zb. nauk. pr. pid. red. S.S. Yermakova. – Kharkiv, KhDADM, 2002. - № 9. - S. 67 – 73.

Kashuba V. A. Kharakterystyka osanky zhenshchyn pervoho zreloho vozrasta zanymaiushchykhsia ozdorovytelnыm fytnesom / V. Kashuba, T. Yvchatova, R. Bybyk // Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia №15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / Fizychna kultura i sport». – K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2014. – Vypusk 1 (42). – S. 40-47

Kashuba V. Tekhnolohyia korrektsyy komponentov prostranstvennoi orhanyzatsyy tela cheloveka v protsesse fyzycheskoho vospytanyia / V. Kashuba, A. Rudnytskyi, N. Odnoralova // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni lesi Ukrainky. – 2014. – Vyp. 16. – S. 52-56

Kashuba V.A. Monytorynh sostoianyia prostranstvennoi orhanyzatsyy tela cheloveka v protsesse fyzycheskoho vospytanyia / V. A. Kashuba // Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. – K.: Olimpiiska literatura. – 2015. - № 2. – S. 53-64.

Kashuba V. K voprosu korrektsyy komponentov fyzycheskoho sostoianyia lyts zreloho vozrasta v protsesse zaniatyi profylaktyko-ozdorovytelnoi napravlennosty / V. Kashuba, S. Futornыi // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport : zhurnal / uklad. A. V. Tsos, A. I. Aloshyna. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. – 2016. – Vyp. 19. – S. 9–17.

Kashuba V. O. Suchasni pidkhody do monitorynhu fizychnoho stanu shkoliariv u protsesi fizychnoho vykhovannia / V. O. Kashuba, N. M. Honcharova // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu : zb. nauk. prats / za red. prof. S. S. Yermakova. – Kharkiv : KhDADM(KhKhPI), 2010. – №1. – S. 71–73.

Kashuba V.A. Multymedya kak ynstrumentы v sovershenstvovanyy kohnytyvnыkh sposobnostei studentov fyzkulturnыkh VUZov / V. A. Kashuba // Materyalы Mezhdunarodnoho nauchnoho konhressa «Stratehyia razvytyia sporta dlia vsekh y zakonodatelnыkh osnov fyzycheskoi kulturы y sporta v stranakh SNH». – Kyshenev, 2008. - S. 41-43.

Kashuba V. Do pytannia pidvyshchennia efektyvnosti fizkulturno-ozdorovchykh zaniat riznykh hrup naselennia / V. Kashuba, N. Honcharova, M. Dudko, O. Martyniuk // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport : zhurnal / uklad. A. V. Tsos, A. I. Aloshyna. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2016. − Vyp. 24. – S. 9-14.

Kashuba V. K voprosu korrektsyy komponentov fyzycheskoho sostoianyia lyts zreloho vozrasta v protsesse zaniatyi profylaktyko-ozdorovytelnoi napravlennosty / V. Kashuba, S. Futornyi // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport : zhurnal / uklad. A. V. Tsos, A. I. Aloshyna. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. – 2016. – Vyp. 19. – S. 9–17.

Kashuba V. A. Analyz yspolzovanyia zdorovesberehaiushchykh tekhnolohyi v protsesse fyzycheskoho vospytanyia studencheskoi molodezhy / V. A. Kashuba, S. M. Futornыi, E. V. Andreeva // Teoryia y metodyka fyz. kulturы. – Almatы, 2012. – № 1. – S. 73-81.

Kashuba V. O. Suchasni pidkhody do monitorynhu fizychnoho stanu shkoliariv u protsesi fizychnoho vykhovannia / V. O. Kashuba, N. M. Honcharova // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu : zb. nauk. prats / za red. prof. S. S. Yermakova. – Kharkiv : KhDADM(KhKhPI), 2010. – №1. – S. 71–73.

Marynchuk P. I. Osoblyvosti profesiino-prykladnoi fizychnoi pidhotovky studentiv muzychnykh spetsialnostei / P. I. Marynchuk // Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. - Vyp. 19. Vinnytsia: TOV «Planer», 2015. - S. 290–292.

Grygus IM, Petruk LА Assessment of indices of physical development and functional status of female students of a special medical group. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5 (10): 158-169. DOI http://dx. doi. org/10.5281/zenodo. 32585.

Grygus I., Kucher T. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego. Journal of Health Sciences. 2013. Vol. 3. № 10. S. 583–604.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2547968

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)