The Formation оf theoretical knowledge of students in the discipline of "Physical Education" in the process of professional and applied physical training

Vitaliy Kashuba, Inna Asaulyuk, Anna Diachenko

Abstract


Relevance. The analysis of literature testifies about the authors' opinion on the direct relationship between physical health indicators and indicators of theoretical knowledge of physical education. The authors emphasize that students prefer to perform tasks from other disciplines which, in their opinion, are more important and significant for obtaining profession al education than physical education.
The research task is to systematize the results of practical experience regarding the ways of providing theoretical information on physical culture in the practice of physical education of students and to determine the level of theoretical knowledge of students of the "Musical Art" specialty.
Research Results. Nowadays, students' youth do not see the need to acquire knowledge of physical education. There arises a problem of finding innovative ways of providing theoretical information on physical culture and raising the level of theoretical knowledge of students in thisfield. There was conducted the estimation of theoretical knowledge of students of the "Musical Art" specialty and used a questionnaire of 24 questions that contained 4 answers. The students of the 1st and 2nd years (boys and girls) were devided into groups according to the levels of theoretical knowledge: low, medium and adequate.
Conclusions. The conducted analysis of the literature and the data of the recording experiment became a prerequisite for the development of the information and methodological project "Symphony of Health", that will create real opportunities to enhance the theoretical training of students through the use of innovative and interactive means of providing theoretical information and the control of knowledge assessment.
Prospects for further research will be related to the implementation of the informational and methodological project "Symphony of Health" in the process of physical education of students of the "Musical Art" specialty. The applied interactive teaching methods will be aimed at forming theoretical knowledge, increasing the motivation to cognitive activity and physical education lessons.

Keywords


students, physical education, theoretical training, informational and methodical project

Full Text:

PDF

References


Andrieieva O. Otsinka vidnoshennia studentiv do orhanizatsii protsesu fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh / O. V. Andrieieva, O.O. Sadovskyi // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk, 2014. – № 15. – S. 31–35.

Asauliuk I.O. Interaktyvni tekhnolohii pidhotovky fakhivtsiv haluzi fizychnoho vykhovannia / I.O. Asauliuk, A. A. Diachenko // Zb. naukovykh prats KhKhI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti». – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2017. – Vyp. 1(21), Ch.2. – S.104-107.

Diachenko A. A. Vykorystannia spetsialnoho prohramnoho zabezpechennia NOTEBOOK 11 dlia multymediinoi doshky u navchalnomu protsesi instytutu fizychnoho vykhovannia i sportu / A. A. Diachenko // Zb. Naukovykh prats IV Vseukrainskoi elektronnoi konferentsii «Suchasni biomekhanichni ta informatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni i sporti. – Kyiv, 2016. – S.116-119.

Holovanova N. L. Formyrovanye teoretycheskykh znanyi po fyzycheskoi kulture uchashchykhsia shveinoho proyzvodstva v protsesse professyonalno-prykladnoi fyzycheskoi podhotovky // Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. Zbirnyk naukovykh prats Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. – Lutsk. –2015. – № 4 (55) – S. 68-72.

Grygus I. M. Otsinka pokaznykiv fizychnoho rozvytku ta funktsionalnoho stanu studentok spetsialnoi medychnoi hrupy / I. M. Grygus, L. A. Petruk // Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):158-169.

Kateryna U. M. Analiz teoretychnoi pidhotovlenosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv z fizychnoho vykhovannia / U. M. Kateryna // Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii: zb. nauk. pr. – Vinnytsia: VDPU im. Mykhaila Kotsiubynskoho, 2014. – Vyp. 2. – S. 92–98.

Kashuba V. A. Formyrovanye navkov konstruktyvnoho mыshlenyia na osnove ynteraktyvnыkh tekhnolohyi / V. A. Kashuba, O. A. Dolzhykova // Materyaly KhII Mezhdunarodnoho nauchnoho konhressa «Sovremennyi olympyiskyi y paralympyiskyi sport y sport dlia vsekh». Moskva, 2008. - T. 2. - S. 200-201.

Kashuba V.A. Ynteraktyvni kompleks v razvytyy konstruktyvnoho mыshlenyia studentov vuzov fyzkulturnoho profylia / V. A. Kashuba, O. A. Dolzhykova // Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsyia aspyrantov «Fyzycheskaia kultura: nauchnye problemy obrazovanyia i sporta», 2009. - S. 159-163.

Kashuba V. A. Multymedya kak ynstrumentы v sovershenstvovanyy kohnytyvnыkh sposobnostei studentov fyzkulturnыkh VUZov / V. A. Kashuba // Materyaly Mezhdunarodnoho nauchnoho konhressa «Stratehyia razvytyia sporta dlia vsekh y zakonodatelnykh osnov fyzycheskoi kultury y sporta v stranakh SNH». – Kyshenev, 2008. - S. 41-43.

Kashuba V.A. Modelyrovanye y yntehryrovanye ynformatsyonnoi sredы formyrovanyia zdorovoho obraza zhyzny v obrazovatelnyi protsess vysshykh uchebnykh zavedenyi / V. A. Kashuba, S. M. Futornyi // Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi fizychnoi kultury ta sportu: zbirnyk naukovykh prats [Elektronnyi resurs]. Kharkiv: KhDAFK, 2017. − Vyp. 1 s.46-50

Kashuba V. Do pytannia pidvyshchennia efektyvnosti fizkulturno-ozdorovchykh zaniat riznykh hrup naselennia / V.Kashuba, N.Honcharova, M.Dudko, O.Martyniuk // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport : zhurnal / uklad. A. V. Tsos, A. I. Aloshyna. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2016. − Vyp. 24. – S. 9-14.

Kashuba V. Sovremennыe podkhodы, metodyky y tekhnolohyy k formyrovanyiu zdorovoho obraza zhyzny studentov v protsesse fyzycheskoho vospytanyia / Vitalii Kashuba, Mykhailo Dudko // Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni lesi Ukrainky. – 2015. – Vyp. 17. – S.52-57.

Kashuba V. A. Analyz yspolzovanyia zdorovesberehaiushchykh tekhnolohyi v protsesse fyzycheskoho vospytanyia studencheskoi molodezhy / V. A. Kashuba, S. M. Futornyi, E. V. Andreeva // Teoryia y metodyka fyz. kultury. – Almaty, 2012. – № 1. – S. 73-81.

Kashuba V. A. Sovremennыe podkhodі k zdorovesberezhenyiu studentov v protsesse fyzycheskoho vospytanyia / V. A. Kashuba, S. M. Futornyi, E. V. Andreeva // Fyz. vospytanye studentov. – Kh., 2012. – № 5. – S. 50-58.

Grygus I. Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego / I. Grygus, T. Kuczer // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3. – № 10. – S. 583–604.

Prusik K., Prusik Ka., Grygus I. Improving the physical health of students with physical exercises proposed by type of autonomic nervous. Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (5): 657-670.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2547839

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)