Formation of the motivational and value component of future border guard officers’ readiness for physical education of personnel

A. Melnykov, L. Rybak

Abstract


The data on the state of motivational and value component of the readiness of future border guard officers to physical education of personnel was obtained and analyzed. The state of formation of such readiness was determined using the methodology of T. Ehlers, but adapted to the characteristics of the investigated contingent. It was represented by 128 cadets of the specialized institution of higher education. The state of formation in them of such readiness was determined using the methodology of T. Ehlers, but language adapted to the characteristics of the investigated contingent. There were 128 cadets of the specialized institution of higher education, and the main criterion was the formation of an internal type of motivation for implementation at a high methodological level of physical education of the personnel. It was determined that the expected result was reached by 70.3% of the cadets, the grades of the rest were slightly lower. The obtained data indicated a reserve for improvement, first of all, regarding the approaches to formation and implementation of the content of physical training of future officers of the Border Guard Service during their study in a specialized institution of higher education. This will increase the number of graduates with high and higher than the average levels of motivational and value readiness for the physical education of personnel.

Keywords


motivational and value readiness, physical education, cadets, specialized institution of higher education, border guard service

Full Text:

PDF

References


Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи: колективна монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. 180 с.

Антошків Ю. М. Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України: автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Львівський держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2006. 20 с.

Андрущенко В. П., Бондар В. І. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття. Наук. вісник Миколаївського держ. у-ту імені В. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2010. Вип. 128. С. 12-20.

Афонін В. М., Петрук А. П. Професійно-педагогічні уміння та навички випускника ВВНЗ щодо проведення роботи з фізичного виховання. Мат. Міжнар. наук.-метод. конференції «Вдосконалення системи фізичної підготовки у ЗСУ в умовах сьогодення та приведення її до сумісності зі стандартами армій країн-членів НАТО». 13-14 грудня 2016, Київ. С. 136-139.

Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. академія Держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 20 с.

Бойко О. В., Литвиновський Є. Ю., Руденко М. В. Педагогічні аспекти управління процесом виховання військовослужбовців: навч.-метод. посібник. Київ: НАОУ, 2004. 183 с.

Бородін Ю. А., Романчук В. М., Романчук С. В. Мотиваційні аспекти занять з фізичної підготовки і спорту курсантів вищих військових навчальних закладів: навч. посібник. Київ: ГШ ЗСУ, 2006. 111 с.

Військове виховання: історія, теорія та методика: навч. посібник. За ред. В. В. Ягупова. Київ: Вища школа, 2002. 569 с.

Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: навч. посібник. Київ: Освіта України, 2008. 256 с.

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Деякі чинники, що визначають фізичну активність студентів педагогічного факультету, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. 2017. С. 87-94.

Гладков Г. И. Педагогическая теория и практика подготовки рядового и сержантского состава вооруженных сил США: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. НИИ педагогики АПН СССР. М., 1990. 20 с.

Гончаренко С., Кушнір В. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес: від репродуктивної педагогіки до педагогіки творчо-креативної. Педагогічна освіта і освіта дорослих: Європейський вимір. 2008. С. 41-65.

Данилко М. Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури: дис.... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02. Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2000. 190 с.

Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: методологія. теорія, практика: монографія. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2015. Т. 1. 400 с.

Єдинак Г. А. Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 118, Т. 3. С. 109-114.

Занюк С. С. Психологія мотивації: навч. посібник. Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2003. 123 с.

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія П. Ю. Саух [та ін.]; ред. П. Ю. Саух. Житомир Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2011. 443 с.

Іщенко Д. В. Військова педагогіка: навч. посібник. Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 1998. 157 с.

Кабачков В. А., Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования: науч.-метод. пособие. М.: Сов. спорт, 2010. 296 с.

Ковальчук В. І. Професійний розвиток учителів: зарубіжний досвід. Електрон. ресурс. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/ porivnyalna-pedagogika/485-profesijnij-rozvitok-uchiteliv-zarubizhnij-dosvid.

Криворучко І. Критерії, показники і рівні сформованості універсальних компетенцій у майбутніх офіцерів-прикордонників. Наук. вісник Чернівецького у-ту. Серія: Педагогіка та психологія. 2011. Вип. 5. С. 93-103.

Крижанівська О. Ф. Розвиток ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання: автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02. ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2016. 19 с.

Кучеренко А. А. Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності: автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. акад. державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2005. 16 с.

Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів: монографія. Слов’янськ: СДПУ, 2010. 148 с.

Лянной Ю. О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: дис… д-ра пед. наук: 13.00.04. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 663 с.

Магась Г. А. Мотивація як механізм управління персоналом у сфері охорони державного кордону: дис… канд. наук з держ. управління: 21.07.05. Нац. акад. державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2014. 258 с.

Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М. В. Психологія особистості: підручник. Київ: ТОВ «КММ», 2007. 296 с.

Маріонда І. І. Професійно-особистісна фізична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2011. 20 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 479 с.

Мішенюк Р. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону у процесі фізичної підготовки: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. акад. Державної прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 20 с.

Мотивация профессиональной деятельности. Mетодика К. Замфир в модификации А. А. Реана. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://esotericpl.narod.ru/relax/relaxt-Dateien/Page3.htm

Розанова В. А. Психология управления. М.: Интел-Синтез, 1999. 310 с.

Сич Р. В. Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2017. 20 с.

Ставицький О. М. Теоретичні та методичні засади професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.07. Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 39 с.

Тітов І. Г. Вступ до психофізіології: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2011. 296 с.

Хекхаузен Х. Психология мотивации достижений. СПб: Речь, 2001. 240 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посібник. 2-е вид., стереотип. Кам’янець-Подільський: Рута, 2013. 280 с.

Bryman, A. (2015). Social research methods. London: Oxford university press.

Duncan, A. G. (2016). The military education of junior officers in the Edwardian Army. Birmingham: History Department College of Arts and Law University.

Grygus I., Mykhaylova N. Wpływ ruchowej aktywności na stan zdrowia studentów. Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (5): 649-656.

Grygus I., Petruk L. Assessment of indices of physical development and functional status of female students of a special medical group. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):158-169.

Grygus, I., & Kucher, T. (2013). Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system. Physical Education of Students, 17(3), 26-30. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.662556

Iedynak G., Galamandjuk L., Kyselytsia O., Nakonechnyi I., Hakman A., Сhopik O. (2017). Special aspects of changes in physical readiness indicators of young men with different somatotypes between 15 and 17 years of age. Journal of Physical Education and Sport, 17(4). 2690-2696. doi:10.7752/ jpes.2017.04311

Sliusarchuk, V., Iedynak, G. (2015). Physical education of future woman-officers of the state border service for formation of readiness to physical self-development at academy education as a pedagogical problem. Journal of Education, Health and Sport, 5(7), 690-698. doi http://dx.doi.org/10.5281/zenodo. 2539671

Theobald, M. A. (2005). Increasing student motivation: strategies for middle and high school teachers. California: CorwinPress.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2544196

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)