Attitudes towards persons with intellectual disabilities in adolescents

Marta Wieczorek, Aleksandra Sadziak, Dawid Matczak

Abstract


INTRODUCTION
An increased interest in the field related to disability results in a change of social approach towards disability. However, the attitudes towards persons with disabilities constantly depend mainly on the type and the degree of disability, including physical, psychosocial disorders or intellectual disabilities. The situation for the latter group seems to be the least favourable, and thus contacts with persons with intellectual disabilities are still limited.

AIM OF RESEARCH
The aim of the study is to determine what attitudes towards persons with intellectual disabilities are present among adolescents and what changes in these attitudes occur through their participation in educational activities carried out purposely.
MATERIALS AND METHODS
The research method is a diagnostic survey and a pedagogical experiment - a one group technique. To determine the attitudes of adolescents towards persons with intellectual disabilities the Scale of Attitudes Towards Disabled Persons (PWON) by Sękowski was used. In the pedagogical experiment, the scenarios of lessons based on "Join us” Education Program for Special Olympics Poland were used. A cohort of 47 students aged 15 - 16 years, including 26 girls and 21 boys participated in the study.
RESULTS
The gender of respondents is not the factor which significantly differentiated attitudes towards persons with disabilities both before and after the pedagogical experiment. The pedagogical experiment changed the attitudes represented by investigated adolescents to more positive ones.
CONCLUSIONS
"Join Us" Education Program for Special Olympics is an effective tool for stimulating positive attitudes toward persons with intellectual disabilities among adolescents. It seems that the educational process should be supplemented with lessons devoted to the problem of intellectual disability, which will increase the awareness of adolescents and lead to integration of communities with intellectually disabled persons.

Keywords


intellectual disability; attitudes; Special Olympics; education

Full Text:

PDF

References


Attitudes toward people with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 2006, 27: 605-17.

Angermeyer M., Holzinger A., Matschinger J. Mental health literacy and attitude towards people with mental illness: A trend analysis based on population surveys in the eastern part of Germany. European Psychiatry, 2009, 24: 225-232.

Bosseart G., Coplin H., Pijl S., Petry K. The attitudes of Belgian adolescents towards peers with disabilities. Research in Developmental Disabilities, 2011, 32: 504-509.

Byra S. Prototypowość w kategoryzacji społecznej osób upośledzonych umysłowo, In: Chodkowska M., Osik-Chudowolska D (eds.), Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, Impuls, Kraków, 2011: 265-276.

Chajda E. Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, 2007.

Chlewiński Z. Stereotypy, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. Kolokwia psychologiczne, 1992, 1, 7-28.

Chodkowska M., Kazanowski Z. Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007.

Chybicka A., Kosakowska N., Karasiewicz K. Związek zachowania z jawnymi i utajonymi postawami wobec płci. Przegląd psychologiczny, 2008, 51(4): 465-490.

Ćwirynkało K. Pełnosprawni uczniowie wobec swoich rówieśników z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność, 2010, 3: 93-106.

Derczyński W. Postawy wobec osób niepełnosprawnych, opracowanie elektroniczne: URL: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL), 2000.

Gil R., Wilczewska L., Dziedziczko A. Postawy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wobec osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Annales UMCS, J, 2005, 50(16): 122.

Ginger S., Cahn A., Ford S. Sports commerce and peace: the special case of the Special Olympics. Journal of Business Ethics, 2010, 89: 587-602.

Hall H., Minners P. Attitudes toward persons with Down syndrome: the impact of televison. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 1999, 1:61-67.

Kirenko J. Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007.

Kocman A., Weber G. Twitter as a Means to Measure Attitudes towards People with Intellectual Disabilities, Material of Conference: 4th Asia Pacific Regional Congress: Inclusiveness an Sustainable Development, Bangkok 2017.

Kossewska J. Uwarunkowania postaw. Nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Kossewska J. Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich determinanty. Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica I. 2003, 14.

Kowalska J., Winnicka J. Attitudes of undergraduate students towards person with disabilities; the role of the need for social approval. Polish Psychological Bulletin. 2013, 44(1).

Krajewski J., Flaherty T. Attitudes of high school students toward individuals with mental retardation. Mental Retardation, 2000, 38(2): 154-162.

Mika S. Psychologia społeczna dla nauczycieli. WSiP, Warszawa 1980.

Mousouli M., Kokaridas D., Angelopoulou-Sakadami N., Aristotelous M. Knowledge and attitudes towards children with special needs by physical education students. International Journal of Special Eduaction, 2009, 3: 85-89.

Nowak K. Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych ruchowo. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio J, 2015, 28(1): 67-81.

Olimpiady Specjalne Polska, URL: http://www.olimpiadyspecjalne.pl/dolacz-do-nas dostęp: 21.11.2018.

Osik – Chudowolska D. Ustosunkowanie uczniów gimnazjum do niepełnosprawności kolegów – w poszukiwaniu konsekwencji stereotypowego myślenia. In: Chodkowska M., Byra S., Kazanowski Z., Osik – Chudowolska D., Parchomiuk M., Szabała B. (eds), Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Park J.H., Faulkner J., Schaller M. Evolved disease – avoidance processes and conteporary anti – social behawior: Pprejudicial attitudes and avoidance of people with physical disabilities. Journal of Nonverbal Behavior, 2003, 27(2): 65-87.

Piasecki A., Sidor I. Modyfikowanie postaw gimnazjalistów wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. In: Chodkowska M., Osik – Chudowolska D. (eds), Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, Impuls, Kraków 2011, 252-264.

Przybylski K. Znaczenie terminu osoba niepełnosprawna – ku edukacyjnym i społecznym warunkom integracji osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność, 2010, 3: 141-147.

Rojahn J., Komelasky K.G., Man M. Implicit attitudes and explicit ratings of romantic attraction of college students toward opposite – sex peers with physical disabilities. Journal of Decelopmental and Physical Disabilitie, 2008, 20: 289-398.

Rubach M. Obraz siebie i system wartości a postawy wobec osób niepełnosprawnych młodzieży licealnej. Praca magisterska, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej 2003.

Rutkowska E., Jodłowska A., Szamra M., Szuster-Gąska J. Postawy społeczne młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Zdrowie Publiczne, 2000, 12: 422-426

Seccombe J.A. Attitudes towards disability in a undergraduate nursing curriculum: A literaturę review. Nurse Eduaction Today, 2007, 27: 459-465.

Sękowski A. E. Postawy społeczne wobec inwalidów. In: Biela A., Walesa Cz. (reds) Problemy Współczesnej Psychologii, Wydawnictwo PTP, Lublin 1992: 719-729.

Sękowski A.E., Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1994.

Sękowski A.E. Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych. In: Polak Z. (ed.) Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, 135-147.

Sękowski A.E. Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych. In: Palak Z. (ed) Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Sękowski A.E., Niziołek M. Uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Przegląd psychologiczny, 2011, 54(4): 342-361.

Sękowski A.E. Witkowska B. Kierunki typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych. Roczniki Psychologiczne, 2002, 5: 129-144.

Wiliński W., Świerczek R., Wieczorek M. Postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 2013, 40: 49-56.

Wojciszke B. Postawy i ich zmiana. In: Strelau J (ed) Psychologia, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GWP, Gdańsk 2005.

Wyczesany J. Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec osób niepełnosprawnych – analiza porównawcza. In: Gajdzica Z. (ed), Problemy edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t.11: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Impuls, Kraków 2009.

Vignes C., Godeau E., Sentenac M., Coley N., Grandjean H. Arnaud C. Determinants of students attitudes towards peers with disabilities. Developmental Midecine and Child Neurology, 2009, 51: 473-479.

Zajdel K. Postawy uczniów klas I-III wobec niepełnosprawności w klasach integracyjnych. Rozważania teoretyczne i praktyczne. Opieka i wychowanie – wybrane zagadnienia. Zeszyty Wydziału Humanistycznego KPSW, 2013, 8:41-62.

Zaorska M. Postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Wychowanie na co dzień. 2006, 7/8: 20-23.

Zasępa E., Czabała Cz., Starzomska M. Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2005, 1: 23-36.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2541434

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)