Sport against the threats of the modern world

Jolanta Elżbieta Kowalska

Abstract


The study points out the problem of sports threats in the face of threats in the modern world, ie commercialization, dehumanization, doping, aggression of the sports audience, and what is connected with this attempt to win by athletes at all costs.
The author, pointing to these problems, presents them in the context of respecting the principle of fair in sport as an opportunity to preserve its educational values.

Keywords


sport; threats; sport spectacle; fair play

Full Text:

PDF

References


Biała Księga, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.Bodasińska A., Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, AWF, Biała Podlaska 2007.

Daume W., Fair play – uniwersalna wartość sportu, Sport Wyczynowy, nr 7-8/1994.

Deklaracja nr 29 w sprawie sportu, załączona do Traktatu Amsterdamskiego – COM (1999) 0644, Deklaracja z Rady Europejskiej w Nicei – 7-9 XII 2000

Deklaracja Rady Europy w spawie sportu, tolerancji i fair play, Amsterdam, 11 IV 1996.

Dominiak A., Czy jest jeszcze sens walczyć o etykę w sporcie?, Sport Wyczynowy, nr 7-8, 1994.

Dudała J., Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

Hodan B., Żukowska Z., Nauczyciel wychowania fizycznego i jego społeczno-wychowawcze funkcje, AWF, Olomouc-Warszawa, 1996.

Kosiewicz J., Sport poza dobrem i złem moralnym, [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, Z. Dziubiński, P. Rymarczyk (red.), Salos, Warszawa 2010.

Kossakowski R., Kibice, [w:] Socjologia sportu, H. Jakubowska, P. Nosal, WN PWN, Warszawa 2017.

Kowalski R., Potomkowie hooligana. Szalikowcy. Społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowej, A. Marszałek, Toruń 2000.

Leszczyńska A., Doping, [w:] Socjologia sportu, H. Jakubowska, P. Nosal (red.), WN PWN, Warszawa 2017.

McIntosh, Fair play: ethics and sport in education, Heinemann, London 1979.

Mueller N., O znaczeniu fair play w sporcie na przestrzeni stuleci, [w:]: Fair play – Sport – Edukacja, Z. Żukowska (red)., Estrella, Warszawa 1996.

Nowocień J., Studium o pedagogice kultury fizycznej, AWF, Warszawa 2013.

Nowocień J., Zasada fair play źródłem wartości moralnych w wychowaniu poprzez sport, [w:] Fair play w sporcie i olimpiźmie. Szansa czy utopia, Z. Żukowska i R. Żukowski (red.), Estrella, Warszawa 2010

Olszański T., Przyczyny i skutki, [w:] Sport a agresja, Z. Dziubiński (red.), Salos, Warszawa 2007.

„Polski Kibol” nr 1/96.

Potejko P., Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia, M. Prokosz (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

Przyłuska-Fiszer A., Misiuna B., Etyczne aspekty sportu, AWF Studia i monografie, Warszawa 1993.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego, 2007/2086: 1.

Trześniowski R., Wychowanie fizyczne a sport, [w:] Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, K. Zuchora (red.), AWF, Warszawa 2000.

Wołoszyn S., Olimpizm-edukacją globalną, [w:] Fair play. Sport. Edukacja, Z. Żukowska (red.), Estrella, Warszawa 1996.

Wołoszyn S., Pedagogika wychowania fizycznego i sportu, [w:] Stefan Wołoszyn. Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, Z. Żukowska (red.), A. Marszałek, Toruń 1998.

Zieliński R., Pamiętnik kibica, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2540515

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)