Problems in the education of the patient with allergic rhinitis

Iwona Czerwińska Pawluk, Angelo Szymaszek, Elwira Paula Pawluk, Walery Zukow

Abstract


Allergic rhinitis (AR) due to the complex pathogenesis and steady increase in the incidence of the disease in both children and adults, is a serious problem in modern medicine. The disease affects the quality of life of the patient and / or caregivers. The nurse / nurse plays a leading role in the care of patients with AR, participating in the process of diagnosis, therapy and prevention of disease. Standard in patient care with AR education is intended to prepare the patient for self-control disease.

Keywords


allergic rhinitis; education; prevention

Full Text:

PDF

References


Bateman ED, et al.: Global strategy for asthma management and prevention: GINA executive summary. Eur Respir J 2008;31:143-78.

Bocheńska-Marciniak M. Alergiczny nieżyt nosa — wiodąca choroba alergiczna XXI wieku. Terapia Alergologia 2002; 4: 7–20.

Cichocka-Jarosz E., Kwinta P. Technika podawania leków donosowo w leczeniu nieżytu nosa. Medycyna Praktyczna, Pediatria 2006.

Cofta Sz. Przestrzeganie zaleceń medycznych w leczeniu schorzeń pulmonologicznych. Przewodnik Lekarza Suplement 2008; 1: 77-88.

Emeryk A. Pyłkowica — nowe spojrzenie na stary problem. Alergia 2006; 4: 15–17

Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M. Odrębności kliniczne i terapeutyczne alergicznego nieżytu nosa u dzieci. Przegląd Alergologiczny 2004.

Emeryk A., Mazurek H. Aerozole donosowe. W: Emeryk A., Kurzawa R., Bręborowicz A. (red.) Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M., Pirożyński M. Farmakoterapia alergicznego nieżytu nosa. w: Emeryk A. Alergiczny nieżyt nosa u dzieci. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011.

Emeryk A. Immunoterapia alergenowa u dzieci- spojrzenie pediatry. Alergia 2010.

Feleszko W. Prewencja chorób alergicznych u dzieci. Postępy nauk Medycznych. Wydawnictwo © Borgis, 9/2008, s. 606-610.

Informacje na temat alergii na roztocze kurzu domowego. Materiały edukacyjne ALK-Abello Poland Sp. z o.o., 2008.

John O. Warner, William F. Jackson. Choroby alergiczne u dzieci. Atlas. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 1997.

Kardas P.: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych na świecie i w Polsce. W: Polskiego pacjenta portret własny. Raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów. Fundacja na rzecz wspierania rozwoju polskiej farmacji i medycyny. Warszawa, kwiecień 2010; 25-35.

Kaszuba, Z. Adamski: Leksykon dermatologiczny. Wydanie I, Wydawnictwo Czelej.

Krzeski A., Gromek I. Badanie fizykalne nosa zewnętrznego, jam nosa i nosogardła. W: Krzeski A. (red.) . Diagnostyka rynologiczna. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009; 19-24.

Kupczyk M., Kuna P. Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, a astma oskrzelowa — zalecenia ARIA 2006. Terapia Alergologia 2007; 4: 41–44.

Kurzawa R, Jędrys-Kłucjasz U. Edukacja i jakość życia dzieci chorych na astmę. Medipress - Choroby Układu Oddechowego 1999; 4: 3-9.

Rapiejko P. Nowa klasyfikacja alergicznych nieżytów nosa. Terapia Alergologia 2005; 4: 15–16.

Rapiejko P. Kompleksowe leczenie alergicznego nieżytu nosa. Alergoprofil 2015, Vol. 11, Nr 1, 6-19.

Rapiejko P., Lipiec A., Smoliński B. Podstawy etiopatogenezy alergicznego nieżytu nosa. w: Emeryk. A. Alergiczny nieżyt nosa u dzieci. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2011.

Rapiejko P., Wojdas A., Ratajczak J. et al.: Technika podawania leków donosowo. Pol. Merk. Lek. 2005, 19(111): 400-40 2.

Samoliński B., Świerczyńska-Krępa M., Gurda-Duda A. Zasady postępowania w alergicznym nieżycie nosa. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Wydawnictwo AKTIS, Sp. z o.o. Łódź 2012.

Samoliński B., Arcimowicz M. (red.). Polskie standardy leczenia nieżytów nosa. Numer specjalny ,, Alergologii Polskiej’’ – S1. Alergologia Polska. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.

Sybilski A.J. Przewlekły alergiczny nieżyt nosa u dzieci-problem do rozwiązania. Standardy Medyczne. Pediatria. T.10, 2013.

Zielnik-Jurkiewicz B., Fałta-Krzych E. Diagnostyka alergicznego nieżytu nosa. w: Emeryk A. Alergiczny nieżyt nosa u dzieci. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011

http://dietakusinska.pl/nietolerancja-histaminy-a-dieta – dostęp 17.04.2018.

https://www.pfm.pl/baza_chorob/astma/edukacja-dla-samokontroli/210 -dostęp 17.04.2018.

https://www.google.pl/search?q=kalendarz+pylenia - dostęp 17.04.2018.

https://www.medme.pl/choroby/alergia-na-grzyby-plesniowe,6.html - dostęp 17.04.2018.

https://www.google.pl/search?q=roztocze+kurzu+domowego - dostęp 17.04.2018.

https://mamotoja.pl/roztocza-spizarniane,alergie-krzyzowe-alergen,1,r25.html - dostęp 17.04.2018.

http://bestcilia.eu/what-is-pcd/PCD-Brochure_Poland.pdf - dostęp 27. 05. 2018.

[https://www.researchgate.net/profile/Adam_Sybilski/publication/318773600_Alergiczny_niezyt_nosa_-_diagnostyka_i_terapia_Trudne_czy_latwe/links/5a913c3ba6fdccecff027c4e/Alergiczny-niezyt-nosa-diagnostyka-i-terapia-Trudne-czy-latwe.pdf] – dostęp 27.05.2018.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/laryngologia/przerosniete-migdalki-podniebienne-przyczyny-objawy-i-leczenie_34442.html - dostęp 27. 05. 2018 .

http://www.mededu.home.pl/linki/AP3-2015_Ocena_zaleznosci_przeplywu_nosowego_jakosci_zycia.pdf - dostęp 12. 01.2019.

file:///C:/Users/R556L/Downloads/inhalator_rinoflow.pdf - dostęp 12.01.2019.

Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет. Киев. Здоров’я. 1983. 80 с. =Levickij A.P., Mizina I.K. Zubnoj nalet. Kiev. Zdorov’ja. 1983. 80 s. = Levitsky A.P., Mizina I.K. [Plaque]. Kiev. Zdorov’ja. 1983. 80 p. (in Russian).

Левицкий АП. Идеальная формула жирового питания. О. Одесская биотехнология. 2002. = Levickij AP. Ideal'naja formula zhirovogo pitanija. O. Odesskaja biotehnologija. 2002. = Levitsky AP. [The ideal formula for fat nutrition]. O. Odesskaja biotehnologija. 2002. (in Russian).

Воскресенский ОН, Левицкий АП. Перекиси липидов в живом организме. Вопросы медицинской химии. 1970; 6(6):563-583. = Voskresenskij ON, Levickij AP. Perekisi lipidov v zhivom organizme. Voprosy medicinskoj himii. 1970; 6(6):563-583. = Voskresenskij ON, Levitskij АP. [Lipid peroxides in a living organism]. Voprosy medicinskoj himii. 1970; 6(6):563-583. (in Russian).

Попович ІЛ. Факторний і канонікальний аналізи параметрів нейро-ендокринно-імунного комплексу, метаболізму та ерозивно-виразкових пошкоджень слизової шлунку у щурів за умов гострого водно-імерсійного стресу. Медична гідрологія та реабілітація. 2007. = Popovych IL. Faktornyj i kanonikal"nyj analizy parametriv nejro-endokrynno-imunnoho kompleksu, metabolizmu ta erozyvno-vyrazkovyx poshkodzhen" slyzovoyi shlunku u shhuriv za umov hostroho vodno-imersijnoho stresu. Medychna hidrolohiya ta reabilitaciya. 2007. = Popovych IL. [Factor and canonical analysis parameters of neuro-endocrine-immune complex, metabolism and erosive and ulcerative injuries of stomach mucosa in rats under acute water-immersion stress]. Popovych IL. Medychna hidrolohiya ta reabilitaciya. 2007. (in Ukrainian).

Попович І.Л. Стреслімітуючий адаптогенний механізм біологічної та лікувальної активності води Нафтуся. К. Комп’ютерпрес. 2011. 300. = Popovych I.L. Streslimituyuchyj adaptohennyj mexanizm biolohichnoyi ta likuval"noyi aktyvnosti vody Naftusya. K. Komp’yuterpres. 2011. 300. = Popovych IL. [Stresslimiting Adaptogene Mechanism of Biological and Curative Activity of Water Naftussya]. Kyiv. Computerpress. 2011. 300 p. (in Ukrainian).

Попович ІЛ. Функціональні взаємозв'язки між параметрами нейроендокринно-імунного комплексу у щурів-самців. Здобутки клінічної експериментальної медицини. 2008; 2(9):80-87. = Popovych IL. Funkcional"ni vzayemozv'yazky mizh parametramy nejroendokrynno-imunnoho kompleksu u shhuriv-samciv. Zdobutky klinichnoyi eksperymental"noyi medycyny. 2008; 2(9):80-87. = Popovych IL. [Functional interactions between neuroendocrine-immune complex in males rats]. Zdobutky klinichnoyi eksperymental"noyi medycyny. 2008; 2(9):80-87. (in Ukrainian).

Ружило, С. В., Церковнюк, А. В., & Попович, І. Л. Актотропні ефекти бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець. К. Комп'ютерпрес. 2003. = Ruzhylo, S. V., Cerkovnyuk, A. V., & Popovych, I. L. Aktotropni efekty bal"neoterapevtychnoho kompleksu kurortu Truskavec". K. Komp'yuterpres. 2003. = Ruzhilo, SV, Tserkovnyuk, AV, Popovich, I.L. [Actotropic effects of the balneotherapeutic complex of the Truskavets resort]. K. Komp'yuterpres. 2003. (in Ukrainian).

Чебаненко ОІ, Флюнт ІС, Попович ІЛ, Балановський ВП, Лахін П.В. Вода Нафтуся і водно-сольовий обмін. К. Наукова думка. 1997. = Chebanenko OI, Flyunt IS, Popovych IL, Balanovs"kyj VP, Laxin P.V. Voda Naftusya i vodno-sol"ovyj obmin. K. Naukova dumka. 1997. = CHebanenko OІ, Flyunt ІS, Popovich ІL, Balanovs'kij VP, Lakhіn P.V. Water Naftusya and water-salt metabolism. K. (in Ukrainian).

Чебаненко ОІ, Чебаненко ЛО, Попович ІЛ. Поліваріантність бальнеоефектів чинників курорту Трускавець та їх прогнозування. К. ЮНЕСКО-СОЦІО. 2012. = Chebanenko OI, Chebanenko LO, Popovych IL. Polivariantnist" bal"neoefektiv chynnykiv kurortu Truskavec" ta yix prohnozuvannya. K. YuNESKO-SOCIO. 2012. = Chebanenko OI, Chebanenko LO, Popovych IL. [Multivariate Balneoeffects of Factors of Spa Truskavets’ and Forecasting]. Kyiv. UNESCO-SOCIO. 2012. (in Ukrainian).

Kostyuk PG, Popovych IL, Іvassivka SV, Chebanenko LO, Kyenko VM (editors). Chornobyl’, Adaptive and Defensive systems, Rehabilitation. Rehabilitation. Kyiv. Computerpress. 2006. 348 p. = Kostyuk PG, Popovych IL, Іvassivka SV, Chebanenko LO, Kyenko VM (editors). [Chornobyl’, Adaptive and Defensive systems, Rehabilitation. Rehabilitation]. Kyiv. Computerpress. 2006. 348 p. (in Ukrainian).

Гоженко АІ. Роль оксиду азоту в молекулярно клітинних механізмах функції нирок. Український біохімічний журнал. 2002; 74 (4а): 96. = Hozhenko AI. Rol" oksydu azotu v molekulyarno klitynnyx mexanizmax funkciyi nyrok. Ukrayins"kyj bioximichnyj zhurnal. 2002; 74 (4a): 96. = Gozhenko AI. [Role of nitric oxide in molecular cellular mechanisms of renal function]. Ukrayins"kyj bioximichnyj zhurnal. 2002; 74 (4а): 96. (in Ukrainian).

Гоженко АИ, Доломатов СИ, Шумилова ПА, Топор ЕА, Пятенко ВА, Бадьин ИЮ. Влияние осмотических нагрузок на функциональное состояние почек здоровых людей. Нефрология. 2004;8(2): 44-48 = Gozhenko AI, Dolomatov SI, Shumilova PA, Topor EA, Pjatenko VA, Bad'in IJu. Vlijanie osmoticheskih nagruzok na funkcional'noe sostojanie pochek zdorovyh ljudej. Nefrologija. 2004;8(2): 44-48 = Gozenko AI, Dolomatov SI, Shumilova PA, Topor EA, Pyatenko VA, Badin IY. [The effect of osmotic stresses on the functional state of healthy kidneys]. Nefrologija. 2004;8(2): 44-48. (in Russian).

Реутов, В. П.; Гоженко, Е. А.; Охотин, В. Е.; Котюжинская, С. Г.; Шуклин, А. В.; Сорокина, Е. Г. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ. 2007; 4(10): 89-112 = Reutov, V. P.; Gozhenko, E. A.; Ohotin, V. E.; Kotjuzhinskaja, S. G.; Shuklin, A. V.; Sorokina, E. G. Rol' oksida azota v reguljacii raboty miokarda cikl oksida azota i NO-sintaznye sistemy v miokarde. AKTUAL''NYE PROBLEMY TRANSPORTNOJ MEDICINY. 2007; 4(10): 89-112 = Reutov, V. P.; Gozhenko, A. I.; Okhotin, V. E.; Kotuzhinskaya, S. G.; Shuklin, A. V.; Sorokina, E. G. [Role of nitrogen oxide in myocardium work adjusting. Cycle of nitrogen oxide and NO-synthetase systems in myocardium]. AKTUAL''NYE PROBLEMY TRANSPORTNOJ MEDICINY. 2007; 4(10): 89-112. (in Russian).

Гоженко АИ, Доломатов СИ, Романив ЛВ, Доломатова ЕА. Возрастные особенности осморегулирующей функции почек белых крыс. Нефрология. 2003; 7(2): 82-85 = Gozhenko AI, Dolomatov SI, Romaniv LV, Dolomatova EA. Vozrastnye osobennosti osmoregulirujushhej funkcii pochek belyh krys. Nefrologija. 2003; 7(2): 82-85 = Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Romaniv, L. V. [Age peculiarities of the liver osmoregulating function in white rats]. Nefrologija. 2003; 7(2): 82-85. (in Russian).

Гоженко АИ, Федорук АС, Котюжинская СГ. Изменение функции почек при острой интоксикации нитритом натрия в эксперименте. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2003; 1: 28-30.= Gozhenko AI, Fedoruk AS, Kotjuzhinskaja SG. Izmenenie funkcii pochek pri ostroj intoksikacii nitritom natrija v jeksperimente. Patologicheskaja fiziologija i jeksperimental'naja terapija. 2003; 1: 28-30. = Gozhenko AI, Fedoruk AS, Kotyuzhinskaya SG. [Changes in renal function during acute intoxication with sodium nitrite in the experiment]. Patologicheskaja fiziologija i jeksperimental'naja terapija. 2003; 1: 28-30. (in Russian).

Гоженко АИ, Бабий ВП, Котюжинская СГ, Николаевская ИВ. Роль оксида азота в механизмах воспаления. Экспериментальная и клиническая медицина. 2001; (3): 13-17. = Gozhenko AI, Babij VP, Kotjuzhinskaja SG, Nikolaevskaja IV. Rol' oksida azota v mehanizmah vospalenija. Jeksperimental'naja i klinicheskaja medicina. 2001; (3): 13-17. = Gozhenko AI, Babiy VP, Kotyuzhinskaya SG, Nikolaev IV. [The role of nitric oxide in the mechanisms of inflammation]. Jeksperimental'naja i klinicheskaja medicina. 2001; (3): 13-17. (in Russian).

Федорчук АС, Гоженко АИ, Роговый ЮЕ. Защитное воздействие α-токоферола на функцию почек и перекисное окисление липидов при острой гемической гипоксии. Патол. физиол. и эксперим. терапия. 1998; (4): 35-38. = Fedorchuk AS, Gozhenko AI, Rogovyj JuE. Zashhitnoe vozdejstvie α-tokoferola na funkciju pochek i perekisnoe okislenie lipidov pri ostroj gemicheskoj gipoksii. Patol. fiziol. i jeksperim. terapija. 1998; (4): 35-38. = Fedorchuk AS, Gozhenko AI, Rohovyi YU. [Protective effect of α-tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia]. Patol. fiziol. i jeksperim. Terapija. 1998; (4): 35-8. (in Russian).

Филипец НД, Гоженко АИ. Сравнительная оценка нефропротекторных свойств модуляторов калиевых и кальциевых каналов при экспериментальном поражении почек. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2014; 77(1): 10-12. = Filipec ND, Gozhenko AI. Sravnitel'naja ocenka nefroprotektornyh svojstv moduljatorov kalievyh i kal'cievyh kanalov pri jeksperimental'nom porazhenii pochek. Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija. 2014; 77(1): 10-12. = Filipets ND, Gozhenko AI. [Comparative evaluation of the nephroprotective properties of potassium and calcium channel modulators with experimental kidney damage]. Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija. 2014; 77(1): 10-12. (in Russian).

Гоженко АІ. Функціональний нирковий резерв: Монографія. Одеса. Фенікс. 2015. = Hozhenko AI. Funkcional"nyj nyrkovyj rezerv: Monohrafiya. Odesa. Feniks. 2015.= Gozhenko AI. [Functional renal reserve]. Monograph. Odesa. Fenіks. 2015. (in Ukrainian).

Гоженко АИ, Карчаускас ВЮ, Доломатов СИ. Влияние водной и гиперосмотической нагрузок на клиренс креатинина при экспериментальной нефропатии, вызванной хлоридом ртути. Нефрология. 2002; 6(3): 72-74. = Gozhenko AI, Karchauskas VJu, Dolomatov SI. Vlijanie vodnoj i giperosmoticheskoj nagruzok na klirens kreatinina pri jeksperimental'noj nefropatii, vyzvannoj hloridom rtuti. Nefrologija. 2002; 6(3): 72-74. = Gozhenko AI, Karchauskas Vu, Dolomatov SI. [Effect of water and hyperosmotic loads on creatinine clearance in experimental nephropathy caused by mercury chloride]. Nefrologija. 2002; 6(3): 72-74. (in Russian).

Гоженко АИ, Филипец НД. Нефротропные эффекты при активации аденозинтри-фосфатчувствительных калиевых каналов в зависимости от функционального состояния почек крыс. Нефрология. 2013; 17(2): 87-90. = Gozhenko AI, Filipec ND. Nefrotropnye jeffekty pri aktivacii adenozintri-fosfatchuvstvitel'nyh kalievyh kanalov v zavisimosti ot funkcional'nogo sostojanija pochek krys. Nefrologija. 2013; 17(2): 87-90. = Gozhenko AI, Filipets ND. [Nephrotropic effects upon activation of adenosine triophosphate-sensitive potassium channels, depending on the functional state of the kidneys of rats]. Nefrologija. 2013; 17(2): 87-90. (in Russian).

Гоженко АІ. Функціональний стан нирок при хронічній блокаді синтезу оксиду азоту в щурів. Медична хімія. 2002; 4(4): 65-68. = Hozhenko AI. Funkcional"nyj stan nyrok pry xronichnij blokadi syntezu oksydu azotu v shhuriv. Medychna ximiya. 2002; 4(4): 65-68. = Gozhenko AI. [Functional state of the kidneys in chronic blockade of nitric oxide synthesis in rats]. Medychna ximiya. 2002; 4(4): 65-68. (in Ukrainian).

Гоженко АИ, Лебедева ТЛ, Бадюк НС. Физиологические основы гигиенического нормирования солевого состава питьевых режимов человека (сообщение первое). Вода: гигиена и экология. 2013 ; 3-4(1): 6-11. = Gozhenko AI, Lebedeva TL, Badjuk NS. Fiziologicheskie osnovy gigienicheskogo normirovanija solevogo sostava pit'evyh rezhimov cheloveka (soobshhenie pervoe). Voda: gigiena i jekologija. 2013 ; 3-4(1): 6-11. = Gozhenko AI, Lebedev TL, Badyuk NS. [The physiological basis of the hygienic regulation of the salt composition of drinking regimes of a person (the first message)]. Voda: gigiena i jekologija. 2013 ; 3-4(1): 6-11. (in Russian).

Шафран ЛМ, Мокиенко АВ, Петренко НФ, Гоженко АИ, Насибуллин БА. К обоснованию гормезиса как фундаментальной биомедицинской парадигмы (обзор литературы и результатов собственных исследований). Современные проблемы токсикологии. 2010; 2(3): 13-23. = Shafran LM, Mokienko AV, Petrenko NF, Gozhenko AI, Nasibullin BA. K obosnovaniju gormezisa kak fundamental'noj biomedicinskoj paradigmy (obzor literatury i rezul'tatov sobstvennyh issledovanij). Sovremennye problemy toksikologii. 2010; 2(3): 13-23. = Safran LM, Mokienko AV, Petrenko NF, Gozhenko AI, Nasibullin BA. [To the substantiation of hormesis as a fundamental biomedical paradigm (review of literature and the results of our own research)]. Sovremennye problemy toksikologii. 2010; 2(3): 13-23. (in Russian).

Хамініч АВ, Гоженко АІ, Романів ЛВ, Лєбєдєва ТЛ, Жуков ВА. Функціональний стан нирок в умовах спонтанного та індукованого діурезу у нефрологічно здорових осіб. Вісник морської медицини. 2008; (3-4): 70-75. = Xaminich AV, Hozhenko AI, Romaniv LV, Lyebyedyeva TL, Zhukov VA. Funkcional"nyj stan nyrok v umovax spontannoho ta indukovanoho diurezu u nefrolohichno zdorovyx osib. Visnyk mors"koyi medycyny. 2008; (3-4): 70-75. = Khaminich AB, Gozhenko AI, Romanov LV, Lebedev TL, Zhukov VA. [Functional state of the kidneys under conditions of spontaneous and induced diuresis in nephrologically healthy persons]. Visnyk mors"koyi medycyny. 2008; (3-4): 70-75. (in Ukrainian).

Гоженко АИ, Зубкова ЛП, Доломатов СИ. Возрастные особенности регуляции минерального обмена у человека. Нефрология. 2002; 6(3). 60-63. = Gozhenko AI, Zubkova LP, Dolomatov SI. Vozrastnye osobennosti reguljacii mineral'nogo obmena u cheloveka. Nefrologija. 2002; 6(3). 60-63. = Gozhenko AI, Zubkov LP, Dolomatov SI. [Age-related regulation of mineral metabolism in humans]. Nefrolohyya. 2002; 6(3). 60-63. (in Russian).

Гоженко АІ, Федорук ОС, Погоріла ІВ. Вплив аргініну на функціональний стан нирок щурів при сулемовій нефропатії. Фізіологічний журнал. 2002; 48(6): 26-30. = Hozhenko AI, Fedoruk OS, Pohorila IV. Vplyv arhininu na funkcional"nyj stan nyrok shhuriv pry sulemovij nefropatiyi. Fiziolohichnyj zhurnal. 2002; 48(6): 26-30. = Gozhenko AI, Fedoruk OS, Pogorila IV. [Influence of arginine on the functional state of kidney of rats during sulfate nephropathy]. Fiziolohichnyj zhurnal. 2002; 48(6): 26-30. (in Ukrainian).

Гоженко АИ, Славина ИГ, Катюжинская СГ. Методика определения нитрит-нитратной экологической нагрузки на организм человека. Медицина труда и промышленная экология. 2001; (3): 38-39. = Gozhenko AI, Slavina IG, Katjuzhinskaja SG. Metodika opredelenija nitrit-nitratnoj jekologicheskoj nagruzki na organizm cheloveka. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2001; (3): 38-39. = Gozhenko AI, Slavina IG, Katyuzhinskaya SG. [The method of determining the nitrite-nitrate environmental load on the human body]. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2001; (3): 38-39. (in Russian).

Gozhenko AI, Sydoruk NO, Babelyuk VY, Dubkova GI, Flyunt VR, Hubyts’kyi VY, Zukow W, Barylyak LG, Popovych IL. Modulating effects of bioactive water Naftussya from layers Truskavets’ and Pomyarky on some metabolic and biophysic parameters at humans with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(12): 826-842.

Kul’chyns’kyi AB, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA, Kyjenko VM, Zukow W, Popovych IL. Neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephrite and cholecystite. Communication 2. Correlations between parameters EEG, HRV and Phagocytosis. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(10): 377-401.

Билецкий, С.В., Гоженко, А.И. Гипоксически-гиперкапнические тренировки в кардиологии. Черновцы. 2007. = Bileckij, S.V., Gozhenko, A.I. Gipoksicheski-giperkapnicheskie trenirovki v kardiologii. Chernovcy. 2007. = Bileckij, S.V., Gozhenko, A.I. [Hypoxic-hypercapnic exercises in cardiology]. Chernovcy. 2007. (in Russian).

Гоженко АИ. Патофизиология почек: от эксперимента к клинике. Актовая речь на торжественном заседании ученого совета Украинского НИИ медицины транспорта 16.02. 2013. Одесса. 2013. 32 с. = Gozhenko AI. Patofiziologija pochek: ot jeksperimenta k klinike. Aktovaja rech' na torzhestvennom zasedanii uchenogo soveta Ukrainskogo NII mediciny transporta 16.02. 2013. Odessa. 2013. 32 s. = Gozhenko AI. [Pathophysiology of the kidneys: from experiment to clinic]. Acting speech at the ceremonial meeting of the Scientific Council of the Ukrainian Research Institute of Medicine of Transport 16.02. 2013. Odessa. 2013. 32 p. (in Russian).

Dolgova E, Kurushin D, Fayzrahmanov R, Gozhenko A, Prokhorov V, Zukow W. About use of neural network models to evaluate the trainee's actions on training complexes complex systems. Journal of Health Sciences. 2012; 2(6): 55-63.

Гоженко АИ. Патогенез токсических нефропатий. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2006; 2(4): 9-15. = Gozhenko AI. Patogenez toksicheskih nefropatij. Aktual'nye problemy transportnoj mediciny. 2006; 2(4): 9-15. = Gozhenko AI. [Pathogenesis of toxic nephropathy]. Aktual'nye problemy transportnoj mediciny. 2006; 2(4): 9-15. (in Russian).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2538642

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)