The comparative analysis of the aggression level between women practicing Hip-Hop dancing and women practicing Brazilian Jiu-Jitsu

Małgorzata Pujszo, Paulina Wyżlic, Robert Stępniak

Abstract


The comparison of aggression level between women practicing Hip-Hop and Brazilian Jiu-Jitsu against the average aggression level of Polish women.
27 women practicing Hip-Hop and 33 women practicing Brazilian Jiu-Jitsu were questioned using the Polish adaptation of the survey “Aggression questionnaire” by Buss, Perry from “Amity Institute” to check the aggression level. Gathered data was compared against the results of Polish women control group.

Keywords


aggression; Hip-Hopl Brazilian Jiu-Jitsu

Full Text:

PDF

References


Adam, M., Laskowski, R., Pujszo, R., Smaruj, M., Wolska, B., Sybilski, Z. (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a kontrola postawy ciała. [W]: Człowiek–jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty, 85-89.

Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Koncentracja uwagi i efekt placebo w Kontroli postawy ciała. [W]: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki/Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego. Kęty, 77-83.

Dziubiński, Z. (2007). Sport a agresja. Praca zbiorowa. AWF, Warszawa i Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Binczycka-Anholcer, M. (Ed.). (2003). Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne PTHP, 42-44.

Krahé, B. (2005). Agresja [Aggression]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 61-63.

Wolińska, J. M. (2010). Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.138-141.

Dudzik J., (2002). Człowiek i agresja, Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, 84.

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 104-106.

Columb-Cabagno, G Rascle,O. (2006), Team sport players observed aggresion as a function of gender, competitive level, and sport type. Journal of Applied Social Psychology, 36(8), 1980-2000.

Lenzi, A., Bianco, I., Milazzo, V., Placidi, G. F., Castrogiovanni, P., Becherini, D. (1997). Comparison of aggressive behavior between men and women in sport. Perceptual and motor skills, 84(1), 139-145.

Women, B. B. (1986). Judo as therapy for emotionally disturbed adolescents: A pilot study. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 2(1), 63-73.

Rytel, J. (2018). Różnice w poziomie agresywności polskich kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Studia Psychologica: Theoria et praxis, 1(11), 65-80.

Konopka, K., Frączek, A. (2013). Płeć psychologiczna a gotowość do agresji interpersonalnej u kobiet i mężczyzn.

Wójciuk, A. (2017). Ekspresywność języka subkultury hip-hopowej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Humanistyczne, 18 (3/2017): 67–79.

Tempczyk-Nagórka, Ż. E. (2014). System wartości a przejawy niedostosowania społecznego w subkulturach młodzieżowych, (praca doktorska/promotor: prof. dr hab. Barbara Kałdon). UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, 1-70.

Marks, M., Bukowska, K., Pytka, A. (2012). Agresywność i lęk a kompetencje tancerza Rozprawy Naukowe, Wyd. AWF Wrocław, (38):49-56.

Czechowski, J. (2015). Sport w perspektywie procesu wychowawczego.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R. (2017). Analiza porównawcza poziomu agresji między kobiecym, a męskim środowiskiem judoków. Journal of Education, Health and Sport. 7(5):95-106.

Rotter, I., Kotwas, A., Kemicer-Chmielewska, E., Watral, A. (2015). Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący zachowania agresywne u młodzieży w wieku gimnazjalnym. Pom. J Life Sci (61), 4, 444-447.

Milushina, M. (2016). Osobennostey emotsional'nogo sostoyaniya detey v sportivnoy deyatel'nosti (na primere tkh·ekvando). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (nr 48), 411-425. 26.

Кісель, М. (2015). Muzyka i jej formy aktywnosci jako wsparcie w procesie wychowania mlodziezy niedostosowanej spolecznie. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (5), 441-450.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2529678

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)