Alcoholic fetal syndrome - a problem of the 21st century?

Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Elżbieta Bernaciak, Małgorzata Nartowicz, Paulina Farbicka, Magdalena Lemska, Patrycja Banaś, Beata Pilarska, Walery Zukow

Abstract


Fetal Alcohol Syndrome (FAS) is a disease entity that occurs in children who have been exposed to teratogenic alcohol durning fetal life. It includes neurobehavioral abnormalities and changes in the body structure and internal organs. The only reason for the occurrence of this type of disorder is the consumption of alcohol by a pregnant woman (even in small amounts). It is estimated that in Poland about 30% of women consume alcohol in this period (also in small amounts), while in the US every year is born about 40,000 children who are diagnosed with FAS or related disorders.

Keywords


pregnancy; alcohol; growth of child; teratogenicfactors

Full Text:

PDF

References


Banach M.: Alkoholowy Zespół Płodowy. Teoria. Diagnoza. Praktyka, wyd. WAM, Kraków, 2011.

Czech E., Hartleb M.: Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci, [w:] Alkoholizm i Narko-mania, Tom 17, nr ½.

Klecka M.: Raczone alkoholem w łonie matki, [w:] Magazyn pielęgniarki i położnej, nr 7-8, 2008.

Liszcz K.: Dziecko z FAS w szkole i w domu, wyd. Rubikon, Kraków, 2011.

Ślósarska M.: Alkohol a zdrowie. Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 1998.

Klecka M., Janas-Kozik M.: Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 2009.

Klecka M.: Ciąża a alkohol. W trosce o dziecko z FAS, wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa, 2013.

Landgraf M. N., Nothacker M., Kopp I., Heinen F.: Rozpoznawanie płodowego zespołu alkoholowego, [w:] Medycyna Praktyczna. Pediatria, nr 2 (92), 2014.

Sawaściuk E.: Z FAS-trygowane dzieci, [w:] Charaktery. Magazyn Psychologiczny, nr 8 (127), 2007.

Jacobson S. W.: Ocena skutków działania alkoholu wypijanego przez matkę w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka, [w:] Alkohol a zdrowie. Badania nad dziećmi alkoholików, Zbucka L., wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 2000.

Klecka M.: Objawy i wczesne rozpoznanie FAS, [w:] Niebieska Linia, nr 3 (44), 2006.

Klecka M., Janas-Kozik M., Krupka-Matuszczyk I.: Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych, [w:] Psychiatria i Psychologia Kliniczna, nr 4 (10), vol. 10, 2010.

Komorowska M.: Diagnoza FAS w praktyce, [w:] Remedium, nr 11 (177), 2007.

Cierpiałkowska L.: Modele i programy terapii jednostki i rodziny z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu, [w:] Psychologia uzależnień – alkoholizm, Cierpiałkowska L., Ziarko M., wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.

Klecka M.: FAScynujące dzieci, wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków, 2007.

Sochocka L., Wojtal M., Wróblewska I., Wojtyłko A.: FAS – problem zdrowotny, z którego się nie wyrasta, [w:] Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorym, Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D., wyd. Continuo, Wrocław, 2011, Tom 4.

Łuczak I.: Żurawicka D., Zimnowoda M.: Alkohol, nikotyna i narkotyki w ciąży – analiza skutków, [w:] Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorym, Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D., wyd. Continuo, Wrocław, 2009, Tom 2.

Larkby C., Day N.: Skutki działania alkoholu na płód, [w:] Alkohol a zdrowie. Badania nad dziećmi alkoholików, Zbucka L., wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 2000.

Lex B. W.: Nadużywanie alkoholu i innych substancji uzależniających przez kobiety, [w:] Alkohol a zdrowie. Kobiety i alkohol, Ślósarska M., wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 1997.

Lis M.: Zdążyć przed FAS, [w:] Wychowawca, nr 10 (225), 2011.

Komorowska M.: Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD, [w:] Remedium, nr 12 (178), 2007.

Jadczak-Szumiło T.: Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku, wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa, 2008.

Kowalczykiewicz-Kuta A.: Wpływ alkoholu na rozwój dzieci, [w:] Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorym, Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D., wyd. Continuo, Wrocław, 2012, Tom 5.

Доломатов СИ, Гоженко АИ, Москаленко ТЯ, Реутов ВП, Доломатова ЕА. Влияние аскорбиновой кислоты на почечный транспорт эндогенных нитратов и нитритов у человека. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2005; 68 (1): 50-52. = Dolomatov SI, Gozhenko AI, Moskalenko TJa, Reutov VP, Dolomatova EA. Vlijanie askorbinovoj kisloty na pochechnyj transport jendogennyh nitratov i nitritov u cheloveka. Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija. 2005; 68 (1): 50-52. = Dolomatov SI, Gozhenko AI, Moskalenko TY, Reutov VP, Dolomatova EA. [Effect of ascorbic acid on renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans]. Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija. 2005; 68 (1): 50-52. [in Russian].

Гоженко АИ, Доренский ВС, Рудина ЕИ, Распутняк Г, Котюжинская Г, Котюжинский АЛ, Славина НГ. Причины и механизмы интоксикации нитратами и нитритами. Медицина труда и промышленная экология. 1996; 4: 15-20. = Gozhenko AI, Dorenskij VS, Rudina EI, Rasputnjak G, Kotjuzhinskaja G, Kotjuzhinskij AL, Slavina NG. Prichiny i mehanizmy intoksikacii nitratami i nitritami. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 1996; 4: 15-20. = Gozhenko AI, Dorenskiy VS, Rudina YeI, Rasputnyak G, Kotyuzhinskaya G, Kotyuzhinsky AL, Slavina NG. [Causes and mechanisms of intoxication with nitrates and nitrites]. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 1996; 4: 15-20. [in Russian].

Попович ІЛ. Факторний і канонікальний аналізи параметрів нейро-ендокринно-імунного комплексу, метаболізму та ерозивно-виразкових пошкоджень слизової шлунку у щурів за умов гострого водно-імерсійного стресу. Медична гідрологія та реабілітація. 2007. = Popovych IL. Faktornyj i kanonikal"nyj analizy parametriv nejro-endokrynno-imunnoho kompleksu, metabolizmu ta erozyvno-vyrazkovyx poshkodzhen" slyzovoyi shlunku u shhuriv za umov hostroho vodno-imersijnoho stresu. Medychna hidrolohiya ta reabilitaciya. 2007. = Popovych IL. [Factor and canonical analysis parameters of neuro-endocrine-immune complex, metabolism and erosive and ulcerative injuries of stomach mucosa in rats under acute water-immersion stress]. Popovych IL. Medychna hidrolohiya ta reabilitaciya. 2007. [in Ukrainian].

Чебаненко ОІ, Чебаненко ЛО, Попович ІЛ. Поліваріантність бальнеоефектів чинників курорту Трускавець та їх прогнозування. К. ЮНЕСКО-СОЦІО. 2012. = Chebanenko OI, Chebanenko LO, Popovych IL. Polivariantnist" bal"neoefektiv chynnykiv kurortu Truskavec" ta yix prohnozuvannya. K. YuNESKO-SOCIO. 2012. = Chebanenko OI, Chebanenko LO, Popovych IL. [Multivariate Balneoeffects of Factors of Spa Truskavets’ and Forecasting]. Kyiv. UNESCO-SOCIO. 2012. [in Ukrainian].

Kostyuk PG, Popovych IL, Іvassivka SV, Chebanenko LO, Kyenko VM (editors). Chornobyl’, Adaptive and Defensive systems, Rehabilitation. Rehabilitation. Kyiv. Computerpress. 2006. 348 p. = Kostyuk PG, Popovych IL, Іvassivka SV, Chebanenko LO, Kyenko VM (editors). [Chornobyl’, Adaptive and Defensive systems, Rehabilitation. Rehabilitation]. Kyiv. Computerpress. 2006. 348 p.

Гоженко АІ. Роль оксиду азоту в молекулярно клітинних механізмах функції нирок. Український біохімічний журнал. 2002; 74 (4а): 96. = Hozhenko AI. Rol" oksydu azotu v molekulyarno klitynnyx mexanizmax funkciyi nyrok. Ukrayins"kyj bioximichnyj zhurnal. 2002; 74 (4a): 96. = Gozhenko AI. [Role of nitric oxide in molecular cellular mechanisms of renal function]. Ukrayins"kyj bioximichnyj zhurnal. 2002; 74 (4а): 96. [in Ukrainian].

Гоженко АИ, Доломатов СИ, Шумилова ПА, Топор ЕА, Пятенко ВА, Бадьин ИЮ. Влияние осмотических нагрузок на функциональное состояние почек здоровых людей. Нефрология. 2004;8(2): 44-48 = Gozhenko AI, Dolomatov SI, Shumilova PA, Topor EA, Pjatenko VA, Bad'in IJu. Vlijanie osmoticheskih nagruzok na funkcional'noe sostojanie pochek zdorovyh ljudej. Nefrologija. 2004;8(2): 44-48 = Gozenko AI, Dolomatov SI, Shumilova PA, Topor EA, Pyatenko VA, Badin IY. [The effect of osmotic stresses on the functional state of healthy kidneys]. Nefrologija. 2004;8(2): 44-48. [in Russian].

Реутов, В. П.; Гоженко, Е. А.; Охотин, В. Е.; Котюжинская, С. Г.; Шуклин, А. В.; Сорокина, Е. Г. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ. 2007; 4(10): 89-112 = Reutov, V. P.; Gozhenko, E. A.; Ohotin, V. E.; Kotjuzhinskaja, S. G.; Shuklin, A. V.; Sorokina, E. G. Rol' oksida azota v reguljacii raboty miokarda cikl oksida azota i NO-sintaznye sistemy v miokarde. AKTUAL''NYE PROBLEMY TRANSPORTNOJ MEDICINY. 2007; 4(10): 89-112 = Reutov, V. P.; Gozhenko, A. I.; Okhotin, V. E.; Kotuzhinskaya, S. G.; Shuklin, A. V.; Sorokina, E. G. [Role of nitrogen oxide in myocardium work adjusting. Cycle of nitrogen oxide and NO-synthetase systems in myocardium]. AKTUAL''NYE PROBLEMY TRANSPORTNOJ MEDICINY. 2007; 4(10): 89-112. [in Russian].

Гоженко АИ, Доломатов СИ, Романив ЛВ, Доломатова ЕА. Возрастные особенности осморегулирующей функции почек белых крыс. Нефрология. 2003; 7(2): 82-85 = Gozhenko AI, Dolomatov SI, Romaniv LV, Dolomatova EA. Vozrastnye osobennosti osmoregulirujushhej funkcii pochek belyh krys. Nefrologija. 2003; 7(2): 82-85 = Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Romaniv, L. V. [Age peculiarities of the liver osmoregulating function in white rats]. Nefrologija. 2003; 7(2): 82-85. [in Russian].

Гоженко АИ, Федорук АС, Котюжинская СГ. Изменение функции почек при острой интоксикации нитритом натрия в эксперименте. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2003; 1: 28-30.= Gozhenko AI, Fedoruk AS, Kotjuzhinskaja SG. Izmenenie funkcii pochek pri ostroj intoksikacii nitritom natrija v jeksperimente. Patologicheskaja fiziologija i jeksperimental'naja terapija. 2003; 1: 28-30. = Gozhenko AI, Fedoruk AS, Kotyuzhinskaya SG. [Changes in renal function during acute intoxication with sodium nitrite in the experiment]. Patologicheskaja fiziologija i jeksperimental'naja terapija. 2003; 1: 28-30. [in Russian].

Гоженко АИ, Бабий ВП, Котюжинская СГ, Николаевская ИВ. Роль оксида азота в механизмах воспаления. Экспериментальная и клиническая медицина. 2001; (3): 13-17. = Gozhenko AI, Babij VP, Kotjuzhinskaja SG, Nikolaevskaja IV. Rol' oksida azota v mehanizmah vospalenija. Jeksperimental'naja i klinicheskaja medicina. 2001; (3): 13-17. = Gozhenko AI, Babiy VP, Kotyuzhinskaya SG, Nikolaev IV. [The role of nitric oxide in the mechanisms of inflammation]. Jeksperimental'naja i klinicheskaja medicina. 2001; (3): 13-17. [in Russian].

Федорчук АС, Гоженко АИ, Роговый ЮЕ. Защитное воздействие α-токоферола на функцию почек и перекисное окисление липидов при острой гемической гипоксии. Патол. физиол. и эксперим. терапия. 1998; (4): 35-38. = Fedorchuk AS, Gozhenko AI, Rogovyj JuE. Zashhitnoe vozdejstvie α-tokoferola na funkciju pochek i perekisnoe okislenie lipidov pri ostroj gemicheskoj gipoksii. Patol. fiziol. i jeksperim. terapija. 1998; (4): 35-38. = Fedorchuk AS, Gozhenko AI, Rohovyi YU. [Protective effect of α-tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia]. Patol. fiziol. i jeksperim. Terapija. 1998; (4): 35-8. [in Russian].

Филипец НД, Гоженко АИ. Сравнительная оценка нефропротекторных свойств модуляторов калиевых и кальциевых каналов при экспериментальном поражении почек. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2014; 77(1): 10-12. = Filipec ND, Gozhenko AI. Sravnitel'naja ocenka nefroprotektornyh svojstv moduljatorov kalievyh i kal'cievyh kanalov pri jeksperimental'nom porazhenii pochek. Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija. 2014; 77(1): 10-12. = Filipets ND, Gozhenko AI. [Comparative evaluation of the nephroprotective properties of potassium and calcium channel modulators with experimental kidney damage]. Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija. 2014; 77(1): 10-12. [in Russian].

Гоженко АІ. Функціональний нирковий резерв: Монографія. Одеса. Фенікс. 2015. = Hozhenko AI. Funkcional"nyj nyrkovyj rezerv: Monohrafiya. Odesa. Feniks. 2015.= Gozhenko AI. [Functional renal reserve]. Monograph. Odesa. Fenіks. 2015. [in Ukrainian].

Гоженко АИ, Карчаускас ВЮ, Доломатов СИ. Влияние водной и гиперосмотической нагрузок на клиренс креатинина при экспериментальной нефропатии, вызванной хлоридом ртути. Нефрология. 2002; 6(3): 72-74. = Gozhenko AI, Karchauskas VJu, Dolomatov SI. Vlijanie vodnoj i giperosmoticheskoj nagruzok na klirens kreatinina pri jeksperimental'noj nefropatii, vyzvannoj hloridom rtuti. Nefrologija. 2002; 6(3): 72-74. = Gozhenko AI, Karchauskas Vu, Dolomatov SI. [Effect of water and hyperosmotic loads on creatinine clearance in experimental nephropathy caused by mercury chloride]. Nefrologija. 2002; 6(3): 72-74. [in Russian].

Гоженко АИ, Филипец НД. Нефротропные эффекты при активации аденозинтри-фосфатчувствительных калиевых каналов в зависимости от функционального состояния почек крыс. Нефрология. 2013; 17(2): 87-90. = Gozhenko AI, Filipec ND. Nefrotropnye jeffekty pri aktivacii adenozintri-fosfatchuvstvitel'nyh kalievyh kanalov v zavisimosti ot funkcional'nogo sostojanija pochek krys. Nefrologija. 2013; 17(2): 87-90. = Gozhenko AI, Filipets ND. [Nephrotropic effects upon activation of adenosine triophosphate-sensitive potassium channels, depending on the functional state of the kidneys of rats]. Nefrologija. 2013; 17(2): 87-90. [in Russian].

Гоженко АІ. Функціональний стан нирок при хронічній блокаді синтезу оксиду азоту в щурів. Медична хімія. 2002; 4(4): 65-68. = Hozhenko AI. Funkcional"nyj stan nyrok pry xronichnij blokadi syntezu oksydu azotu v shhuriv. Medychna ximiya. 2002; 4(4): 65-68. = Gozhenko AI. [Functional state of the kidneys in chronic blockade of nitric oxide synthesis in rats]. Medychna ximiya. 2002; 4(4): 65-68. [in Ukrainian].

Гоженко АИ, Лебедева ТЛ, Бадюк НС. Физиологические основы гигиенического нормирования солевого состава питьевых режимов человека (сообщение первое). Вода: гигиена и экология. 2013 ; 3-4(1): 6-11. = Gozhenko AI, Lebedeva TL, Badjuk NS. Fiziologicheskie osnovy gigienicheskogo normirovanija solevogo sostava pit'evyh rezhimov cheloveka (soobshhenie pervoe). Voda: gigiena i jekologija. 2013 ; 3-4(1): 6-11. = Gozhenko AI, Lebedev TL, Badyuk NS. [The physiological basis of the hygienic regulation of the salt composition of drinking regimes of a person (the first message)]. Voda: gigiena i jekologija. 2013 ; 3-4(1): 6-11. [in Russian].

Шафран ЛМ, Мокиенко АВ, Петренко НФ, Гоженко АИ, Насибуллин БА. К обоснованию гормезиса как фундаментальной биомедицинской парадигмы (обзор литературы и результатов собственных исследований). Современные проблемы токсикологии. 2010; 2(3): 13-23. = Shafran LM, Mokienko AV, Petrenko NF, Gozhenko AI, Nasibullin BA. K obosnovaniju gormezisa kak fundamental'noj biomedicinskoj paradigmy (obzor literatury i rezul'tatov sobstvennyh issledovanij). Sovremennye problemy toksikologii. 2010; 2(3): 13-23. = Safran LM, Mokienko AV, Petrenko NF, Gozhenko AI, Nasibullin BA. [To the substantiation of hormesis as a fundamental biomedical paradigm (review of literature and the results of our own research)]. Sovremennye problemy toksikologii. 2010; 2(3): 13-23. [in Russian].

Хамініч АВ, Гоженко АІ, Романів ЛВ, Лєбєдєва ТЛ, Жуков ВА. Функціональний стан нирок в умовах спонтанного та індукованого діурезу у нефрологічно здорових осіб. Вісник морської медицини. 2008; (3-4): 70-75. = Xaminich AV, Hozhenko AI, Romaniv LV, Lyebyedyeva TL, Zhukov VA. Funkcional"nyj stan nyrok v umovax spontannoho ta indukovanoho diurezu u nefrolohichno zdorovyx osib. Visnyk mors"koyi medycyny. 2008; (3-4): 70-75. = Khaminich AB, Gozhenko AI, Romanov LV, Lebedev TL, Zhukov VA. [Functional state of the kidneys under conditions of spontaneous and induced diuresis in nephrologically healthy persons]. Visnyk mors"koyi medycyny. 2008; (3-4): 70-75. [in Ukrainian].

Гоженко АИ, Зубкова ЛП, Доломатов СИ. Возрастные особенности регуляции минерального обмена у человека. Нефрология. 2002; 6(3). 60-63. = Gozhenko AI, Zubkova LP, Dolomatov SI. Vozrastnye osobennosti reguljacii mineral'nogo obmena u cheloveka. Nefrologija. 2002; 6(3). 60-63. = Gozhenko AI, Zubkov LP, Dolomatov SI. [Age-related regulation of mineral metabolism in humans]. Nefrolohyya. 2002; 6(3). 60-63. [in Russian].

Гоженко АІ, Федорук ОС, Погоріла ІВ. Вплив аргініну на функціональний стан нирок щурів при сулемовій нефропатії. Фізіологічний журнал. 2002; 48(6): 26-30. = Hozhenko AI, Fedoruk OS, Pohorila IV. Vplyv arhininu na funkcional"nyj stan nyrok shhuriv pry sulemovij nefropatiyi. Fiziolohichnyj zhurnal. 2002; 48(6): 26-30. = Gozhenko AI, Fedoruk OS, Pogorila IV. [Influence of arginine on the functional state of kidney of rats during sulfate nephropathy]. Fiziolohichnyj zhurnal. 2002; 48(6): 26-30. [in Ukrainian].

Гоженко АИ, Славина ИГ, Катюжинская СГ. Методика определения нитрит-нитратной экологической нагрузки на организм человека. Медицина труда и промышленная экология. 2001; (3): 38-39. = Gozhenko AI, Slavina IG, Katjuzhinskaja SG. Metodika opredelenija nitrit-nitratnoj jekologicheskoj nagruzki na organizm cheloveka. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2001; (3): 38-39. = Gozhenko AI, Slavina IG, Katyuzhinskaya SG. [The method of determining the nitrite-nitrate environmental load on the human body]. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2001; (3): 38-39. [in Russian].

Gozhenko AI, Sydoruk NO, Babelyuk VY, Dubkova GI, Flyunt VR, Hubyts’kyi VY, Zukow W, Barylyak LG, Popovych IL. Modulating effects of bioactive water Naftussya from layers Truskavets’ and Pomyarky on some metabolic and biophysic parameters at humans with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(12): 826-842.

Kul’chyns’kyi AB, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA, Kyjenko VM, Zukow W, Popovych IL. Neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephrite and cholecystite. Communication 2. Correlations between parameters EEG, HRV and Phagocytosis. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(10): 377-401.

Билецкий, С.В., Гоженко, А.И. Гипоксически-гиперкапнические тренировки в кардиологии. Черновцы. 2007. = Bileckij, S.V., Gozhenko, A.I. Gipoksicheski-giperkapnicheskie trenirovki v kardiologii. Chernovcy. 2007. = Bileckij, S.V., Gozhenko, A.I. [Hypoxic-hypercapnic exercises in cardiology]. Chernovcy. 2007. [in Russian].

Гоженко АИ. Патофизиология почек: от эксперимента к клинике. Актовая речь на торжественном заседании ученого совета Украинского НИИ медицины транспорта 16.02. 2013. Одесса. 2013. 32 с. = Gozhenko AI. Patofiziologija pochek: ot jeksperimenta k klinike. Aktovaja rech' na torzhestvennom zasedanii uchenogo soveta Ukrainskogo NII mediciny transporta 16.02. 2013. Odessa. 2013. 32 s. = Gozhenko AI. [Pathophysiology of the kidneys: from experiment to clinic]. Acting speech at the ceremonial meeting of the Scientific Council of the Ukrainian Research Institute of Medicine of Transport 16.02. 2013. Odessa. 2013. 32 p. [in Russian].

Dolgova E, Kurushin D, Fayzrahmanov R, Gozhenko A, Prokhorov V, Zukow W. About use of neural network models to evaluate the trainee's actions on training complexes complex systems. Journal of Health Sciences. 2012; 2(6): 55-63.

Гоженко АИ. Патогенез токсических нефропатий. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2006; 2(4): 9-15. = Gozhenko AI. Patogenez toksicheskih nefropatij. Aktual'nye problemy transportnoj mediciny. 2006; 2(4): 9-15. = Gozhenko AI. [Pathogenesis of toxic nephropathy]. Aktual'nye problemy transportnoj mediciny. 2006; 2(4): 9-15. [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2528767

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

 

 

References of Editors in SCOPUS

 

Gozhenko AI (Hozhenko AI) References in Scopus

References

 

Alekseenko, A. V., Fedoryak, S. S., & Gozhenko, A. I. (1987). Substantiation of the use of pancreatic galvanization in the treatment of acute pancreatitis. Klinicheskaya Khirurgiya, (11), 34-36. Retrieved from www.scopus.com

Avramenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Korolenko, R. N. (2003). Operative intervention as a factor provoking the ulcer formation process in patients suffering from chronic gastritis type B. [Operativnye vmeshatel'stva kak faktor, provotsiruiushchii protsess iazvoobrazovaniia u bol'nykh khronicheskim gastrritom tipa B.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (8), 100-101. Retrieved from www.scopus.com

Babelyuk, V. Y., Gozhenko, A. I., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Kikhtan, V. V., Babelyuk, N. V., . . . Popovych, I. L. (2017). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 624-637. 10.7752/jpes.2017.02094

Biletskiǐ, S. V., Synchuk, A. N., & Gozhenko, A. I. (1989). The interrelation of central hemodynamic and kidney function indices in patients with ischemic heart disease. [Vzaimosviaz' pokazateleǐ tsentral'noǐ gemodinamiki i nekotorykh funktsiǐ pochek u bol'nykh ishemicheskoǐ bolezn'iu serdtsa.] Vracebnoe Delo Kiev, (9), 19-21. Retrieved from www.scopus.com

Borys, R. M., Gozhenko, A. I., & Goltsev, A. M. (2014). Effect of treatment with cryopreserved fetal neuronal cells on prooxidant-antioxidant balance in rats with experimental cranio-skeletal injury. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 24(1), 67-74. Retrieved from www.scopus.com

Boychuk, T. M., Olenovych, O. A., & Gozhenko, A. I. (2016). Peculiarities of ionoregulatory renal function disorder in case of diabetes mellitus. Pharmacologyonline, 3, 1-5. Retrieved from www.scopus.com

Boychuk, T. M., Olenovych, O. A., & Gozhenko, A. I. (2017). Role of dyslipidemia in the development and progression of diabetic nephropathy. Pharmacologyonline, 2, 169-174. Retrieved from www.scopus.com

Dikusarov, V. V., & Gozhenko, A. I. (1984). The state of the osmoregulatory function of the kidneys in late toxemia of pregnancy. Voprosy Okhrany Materinstva i Detstva, 29(10), 52-56. Retrieved from www.scopus.com

Dikusarov, V. V., Gozhenko, A. I., & Klimets, I. I. (1985). Effect of the complex pathogenetic treatment on the state of the osmoregulating activity of the kidneys in pregnant women with late toxemia. [Vliianie kompleksnogo patogeneticheskogo lecheniia na sostoianie osmoreguliruiushcheǐ deiatel'nosti pochek u beremennykh pri pozdnem toksikoze.] Vrachebnoe Delo, (12), 63-65. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Larina, I. M., Buravkova, L. B., & Dolomatova, E. A. (2005). Effect of sodium-rich diet and captopril on the functional state of kidney in rats with experimental hyperthyreosis.Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 68(5), 26-28. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Moskalenko, T. Y., Reutov, V. P., & Dolomatova, E. A. (2005). Effect of ascorbic acid on the renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 68(1), 50-52. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Zhukov, V. A., Dolomatova, E. A., & Nasibullin, B. A. (2005). Characteristics of the kidney functional state after a single dose of thyroxine in white rats. Patologicheskaia Fiziologiia i Eksperimental'Naia Terapiia, (1), 16-19. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Hozhenko, A. I., Zhukov, V. A., & Dolomatova, O. O. (2003). Effect of ultraviolet irradiation of human blood on serum concentration of triiodothyronine and thyroxine. [Vplyv ul'trafioletovoho oprominennia krovi liudyny na kontsentratsiiu tryiodtyroninu ta tyroksynu v plazmi.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 49(4), 80-83. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Klykov, O. V., Gozhenko, A. I., Kalistratova, V. S., & Arkhipov, N. P. (2002). The functional response of kidneys under influence of131I in albino rats. Radiatsionnaya Biologiya.Radioekologiya, 42(3), 337-340. Retrieved from www.scopus.com

Fedoruk, A. S., Gozhenko, A. I., & Rogovyi, I. E. (1998). The protective action of alpha-tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia. [Zashchitnoe vozdeistvie al'fa-tokoferola na funktsiiu pochek i perekisnoe okislenie lipidov pri ostroi gemicheskoi gipoksii.] Patologicheskaia Fiziologiia i Èksperimental'Naia Terapiia, (4), 35-38. Retrieved from www.scopus.com

Filipets, N. D., & Gozhenko, A. I. (2014). Comparative assessment of nephroprotective properties of potassium and calcium channel modulators in experimental renal injury. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 77(1), 10-12. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Dikusarov, V. V. (1986). Characteristics of the osmoregulatory function of the kidneys during physiological pregnancy. [Osobennosti osmoreguliruiushcheǐ funktsii pochek pri fiziologicheskom techenii beremennosti.] Fiziologiia Cheloveka, 12(6), 1011-1015. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Dikusarov, V. V. (1985). Method for assessing the acid-excretory capacity of the kidneys in pregnant women. [Sposob otsenki kislotovydelitel'noǐ sposobnosti pochek u beremennykh.] Laboratornoe Delo, (12), 716-718. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Moskalenko, T. Y., Yakimenko, L. V., Ambrosichuk, E. V., & Dolomatova, E. A. (2004). Determination of nonmetabolized antipyrine in human urine. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 67(3), 59-60. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dorenskii, V. S., Slavina, N. G., Bogdanova, L. A., Fedoruk, A. S., & Pogoretskii, I. N. (1997). The effect of sodium nitrite on the functions of the gastrointestinal tract. [Vliianie nitrita natriia na nekotorye funktsii zheludochno-kishechnogo trakta.] Gigiena i Sanitariia, (2), 39-41. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dorenskij, V. S., Rudina, E. I., Rasputnyak, S. G., Kotyuzhinskaya, S. G., Kotyuzhinskij, A. L., & Slavina, N. G. (1996). Causes and mechanisms of nitrates intoxication (review of literature). Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (4), 15-21. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Fedoruk, A. S. (2001). Classification of renal failure. [Klassifikatsiia pochechnoi nedostatochnosti.] Urologiia (Moscow, Russia : 1999), (5), 35-38. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Fedoruk, A. S., Kotiuzhinskaia, S. G., Gozhenko, E. A., & Kuz'menko, I. A. (2003). Altered renal function in acute sodium nitrite intoxication experiment. [Izmenenie funktsii pochek pri ostroi intoksikatsii nitritom natriia v éksperimente.] Patologicheskaia Fiziologiia i Èksperimental'Naia Terapiia, (1), 28-30. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Goydyk, V. S., Shukhtin, V. V., Goydyk, N. S., & Servetskij, S. K. (2015). THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF OPPORTUNISTIC INFECTIONS AND SOMATIC DISEASES HIV-INFECTED PATIENTS WHO RECEIVED INPATIENT TREATMENT IN 2006-2011. Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (1-2), 9-17. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Gubsky, Y. I., Filipets, N. D., Filipets, O. O., & Gozhenko, O. A. (2017). The experimental investigation of fibrinolytic system under the influence of flocalin in conditions of acute hypoxic kidney injury.Ukrainian Biochemical Journal, 89(4), 49-55. 10.15407/ubj89.04.049

Gozhenko, A. I., Kalugin, V. A., & Grigorishin, P. M. (1988). Thermal radiation of the lumbar region and its possible connection with kidney function. [Teplovaia radiatsiia poiasnichnoǐ oblasti i ee vozmozhnaia sviaz' s funktsiǐ pochek.] Fiziologiia Cheloveka, 14(6), 1020-1023. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Karchauskas, V. Y., Dolomatov, S. I., Dolomatova, E. A., & Pykhteev, D. M. (2004). Renal function in rats facing water and salt load under exposure to cadmium dichloride. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (8), 45-48. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kotyuzhinskaya, S. G., & Kovalevskaya, L. A. (2014). PREDICTORS OF ATHEROSCLEROSIS: NEW DEVELOPMENTS. Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (12), 18-25. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Krishtal', N. V., & Kukharchuk, A. L. (1988). Experience in solving clinico-pathophysiological tasks in practical lessons on pathological physiology. [Opyt resheniia kliniko-patofiziologicheskikh zadach na prakticheskikh zaniatiiakh po patologicheskoǐ fiziologii.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (1), 70-72. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kukharchuk, A. L., & Grach, I. I. (1985). Functions and energy metabolism of the kidneys in the rat in response to changes in the volume of circulating blood. [Funktsiia i énergeticheskiǐ obmen pochek u krys pri izmenenii ob"ema tsirkuliruiushcheǐ krovi.] Fiziologicheskii Zhurnal, 31(6), 667-673. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kukharchuk, A. L., Magalyas, V. N., Rasputnyak, S. G., & Chalaya, E. N. (1996). Renal function during thallium intoxication. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (11), [d]33-36. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kuznetsova, H. S., Olenovych, O. A., Kuznetsov, S. H., Kuznetsova, K. S., & Byts, T. N. (2017). The number of circulating endotheliocytes in the blood plasma of the patients with diabetes mellitus increases. Pharmacologyonline, 3, 23-26. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Lebedeva, T. L. (2010). Physiological principles of optimal water use. Journal of Water Chemistry and Technology, 32(5), 290-296. 10.3103/S1063455X10050036

Gozhenko, A. I., Nasibullin, B. A., & Kokhno, I. S. (2000). Activity of gastric mucosal NO synthase in duodenal ulcer. [Aktivnost' NO-sintazy slizistoi obolochki zheludka pri iazvennoi bolezni dvenadtsatiperstnoi kishki.] Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk / Rossiiskaia Akademiia Meditsinskikh Nauk, (7), 8-11. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Pakhmurnyǐ, B. A. (1984). The osmoregulatory function of the kidneys in chronic nephritis. [Osmoreguliruiushchaia funktsiia pochek pri khronicheskom nefrite.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (4), 57-60. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Pogorelaia, I. V., Dolomatov, S. I., Topor, E. A., Dolomatova, E. A., & Pykhteev, D. M. (2005). Renal clearance of nitrates after single injection of sodium nitrate to white rats. Meditsina Truda i Promyshlennaia Ekologiia, (2), 42-45. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Slavina, N. G., Kotyuzhinskaya, S. G., Kotyuzhinskij, A. L., Fedoruk, A. S., & Gozhenko, E. A. (2001). Method to determine nitrite and nitrate ecological load on humans. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (3), 38-39. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Zhuk, O. P., Tanasiuk, V. S., & Sheliag, A. R. (1985). Controllable amplifier for registering tissue blood flow by the hydrogen clearance method. [Upravliaemyǐ usilitel' dlia registratsii tkanevogo krovotoka metodom klirensa vodoroda.] Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 71(5), 673-675. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Bieliakov, O. V., Kovalevs'ka, L. A., Selyvanenko, V. T., Svirs'kyi, O. O., Popik, H. S., . . . Stepanov, V. V. (2001). Content of myocardial catecholamines in patients with natural and acquired heart disease. [Vmist katekholaminiv u miokardi khvorykh na pryrodzheni ta nabuti poroky sertsia.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 47(3), 47-53. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Fedoruk, O. S., & Pohorila, I. V. (2002). Influence of arginine on the renal functional condition of rats in sublimate nephropathy. [Vplyv arhininu na funktsional'nyi stan nyrok shchuriv pry sulemovii nephropatiï.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 48(6), 26-30. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., & Filipets', N. D. (2014). [The functional state of the kidneys after adenosine triphosphate-sensitive potassium channels activation in experimental acute hypoxia]. Fiziolohichnyĭ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 60(4), 22-29. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Moskalenko, O. M., Sirman, V. M., ZhiZhnievs'ka, O. O., & Storozhenko, S. A. (2012). [Kidney function in oncologic patients after cisplastin chemotherapy]. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 58(3), 72-76. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Nasibullin, B. A., & Kokhno, I. S. (2000). The pathogenetic aspects of an ulcerative lesion of the duodenal mucosa. [Deiaki aspekty patohenezu vyrazkovoho urazhennia slyzovoï obolonky dvanadtsiatypaloï kyshky.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(1), 70-74. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Peresun'ko, O. P., Orenchuk, V. S., & Vysochyna, K. V. (1999). Active radiation telethermometry in the complex diagnosis of ovarian tumors. [Aktyvna dystantsiina radiatsiina teplometriia v kompleksnii diahnostytsi pukhlyn iaiechnykiv.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (5), 119-124. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., & Trusova, M. V. (2006). Effect of cytostatic ifosfamide on the function of the kidneys in white rats. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 52(4), 19-23. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Vladymyrova, M. P., & Topor, O. A. (2006). Effect of amber acid on the kidney function in gentamycin-induced nephropathy in white rats. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 52(5), 41-46. Retrieved from www.scopus.com

Hrach, I. I., Hozhenko, A. I., Voǐtenko, A. M., & Dorens'kyǐ, V. S. (1992). The water-electrolyte balance in rats with acute overheating and forced rehydration. [Stan vodno-elektrolitnoho balansu u shchuriv pry hostromu perehrivanni ta forsovaniǐ rehidratatsiï.] Fiziologicheskii Zhurnal, 38(2), 91-96. Retrieved from www.scopus.com

Kalugin, V. A., Gozhenko, A. I., Vetoshnikov, V. S., Belov, M. E., & Grigorishin, P. M. (1989). A method of dynamic teplometry. [Sposob dinamicheskoǐ teplometrii.] Meditsinskaya Tekhnika, (4), 44-47. Retrieved from www.scopus.com

Kiriliuk, M. L., Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1990). Effect of destruction of the lateral septal nucleus on renal function. [Vliianie razrusheniia lateral'nogo iadra peregorodki mozga na funktsiiu pochek.] Fiziologicheskii Zhurnal, 36(3), 48-52. Retrieved from www.scopus.com

Krishtal', N. V., & Gozhenko, A. I. (1989). Role of the hypophyseo-adrenal system in regulating the acid-secreting function of the kidneys. [Rol' gipofizarno-nadpochechnikovoǐ sistemy v reguliatsii kislotovydelitel'noǐ funktsii pochek.] Fiziologicheskii Zhurnal, 35(1), 59-62. Retrieved from www.scopus.com

Krishtal', N. V., Gozhenko, A. I., & Gareeva, E. G. (1994). Mechanisms of renal adaptation to disorders of water-electrolyte balance in metabolic acidosis. [Mekhanizmy pochechnoǐ adaptatsii k narusheniiam vodno-élektrolitnogo obmena pri metabolicheskom atsidoze.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (3), 42-44. Retrieved from www.scopus.com

Kryshtal, M. V., Hareieva, E. H., & Hozhenko, A. I. (1993). Response and endocrine mechanisms in the kidney effected by sodium chloride. [Reaktsiia nyrok na hostre navantazhennia natriiem khlorydom ta ǐǐ endokrynni makhanizmy.] Fiziologicheskii Zhurnal, 39(5-6), 56-60. Retrieved from www.scopus.com

Kucher, V. I., Terenozhkina, N. P., & Gozhenko, A. I. (1983). Isolation of fractions containing natriuretic hormone from blood plasma and their testing in in vivo and in vitro experiments. [Vuydelenie iz plazmy krovi fraktsiǐ, soderzhashchikh natriǐureticheskiǐ gormon, i ikh testirovanie v opytakh in vivo i in vitro.] Problemy Endokrinologii, 29(3), 47-50. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1985). Effect of progesterone on ion-regulating kidney function. Problemy Endokrinologii, 31(2), 55-58. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille Yu., E., & Loppe, M. (1992). Effect of prostacyclin and its synthetic analogue MM-706 on renal function in sublimate nephropathy. Experimental and Clinical Pharmacology, 55(5), 36-39. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille Yu., E., & Loppe, M. (1992). Influence of prostacycline synthetic analogue on the renal function and the blood aggregate state regulation system in experimental acute renal insufficiency. Gematologiya i Transfuziologiya, 37(9-10), 23-25. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille, I. E., & Loppe, M. (1992). The effect of prostacyclin and its synthetic analog MM-706 on kidney function in corrosive sublimate-induced nephropathy. [Vliianie prostatsiklina i ego sinteticheskogo analoga MM-706 na funktsional'noe sostoianie pochek pri sulemovoǐ nefropatii.] Eksperimental"Naia i Klinicheskaia Farmakologiia, 55(5), 36-39. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., Kokhno, I. S., Gul'chenko, I. I., Grinchenko, P. A., & Osipova, E. R. (1996). The rate of healing of an ulcerous defect in the duodenal bulb in relation to the site (based on video endoscopic data). [Skorost' zazhivleniia iazvennogo defekta lukovitsy dvenadtsatiperstnoi kishki v zavisimosti ot lokalizatsii (po dannym videoéndoskopii).] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (10-12), 117-119. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Mishchenko, V. V. (1999). Dynamic radiation telethermometry in the diagnosis of acute appendicitis. [Distantsionnaia radiatsionnaia dinamicheskaia teplometriia v diagnostike ostrogo appenditsita.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (3), 103-106. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Vasil'ev, V. A. (1995). The efficacy of metabolic therapy in chronic gastritis with secretory deficiency in flight personnel. [Effektivnost' metabolicheskoi terapii pri khronicheskom gastrite s sekretornoi nedostatochnost'iu u lits letno-pod''emnogo sostava.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (9-12), 175-179. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Vasil'ev, V. A. (1997). The use of otsid in treating patients with chronic gastroduodenitis and duodenal peptic ulcer. [Primenenie otsida v lechenii bol'nykh khronicheskim gastroduodenitom i iazvennoi bolezn'iu dvenadtsatiperstnoi kishki.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (4), 118-121. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Tarabrin, O. A., Zaporozhchenko, B. S., Gozhenko, A. I., & Kiriliuk, A. A. (1998). The method of integral estimation of a functional status of the hemostatic system. [Sposob integral'noi otsenki funktsional'nogo sostoianiia sistemy gemostaza.] Klinichna Khirurhiia / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, Naukove Tovarystvo Khirurhiv Ukraïny, (7), 30-32. Retrieved from www.scopus.com

Milkov, B. O., Gozhenko, A. I., & Shamrei, G. P. (1987). Diagnosis of acute appendicitis with the use of remote heat flow meter based on anisotropic thermoelements. Klinicheskaya Khirurgiya, No. 4, 28-29. Retrieved from www.scopus.com

Mishcheriakova, N. G., Klenov, V. A., Sviridova, T. G., Khaǐrullina, A. B., & Gozhenko, A. I. (1995). Effects of vanadium on the physical-chemical properties of peripheral blood erythrocytes in rats. [Izuchenie vliianiia vanadiia na nekotorye fiziko-khimicheskikh svoǐstva éritrotsitov perefericheskoǐ krovi krys.] Voprosy Pitaniia, (1), 24-26. Retrieved from www.scopus.com

Mokienko, A. V., Petrenko, N. F., & Gozhenko, A. I. (2015). Hygienic estimation of biocide actions of ozone at water disinfecting. Water and Ecology, 1, 19-25. Retrieved from www.scopus.com

Nabukhotnyǐ, T. K., Pavliuk, V. P., Gozhenko, A. I., & Kukharchuk, A. L. (1987). Role of breast feeding in providing the newborn infant with thyroid hormones. [Rol' estestvennogo vskarmlivaniia v obespechenii organizma novorozhdennogo gormonami shchitovidnoǐ zhelezy.] Voprosy Pitaniia, (1), 29-31. Retrieved from www.scopus.com

Rakhmanin, I. A., Petrenko, N. F., Mokienko, A. V., & Gozhenko, A. I. (2007). Chlorine dioxide as an agent for optimization of drinking water preparation. Gigiena i Sanitariia, (6), 11-13. Retrieved from www.scopus.com

Rogovoǐ, I. E., & Gozhenko, A. I. (1989). Pathogenetic significance of lipid peroxidation in damage of the proximal segment of the nephron in acute masugi's nephritis. [Patogeneticheskoe znachenie perekisnogo okisleniia lipidov v povrezhdenii proksima'lnogo otdela nefrona pri ostrom nefrite Lindemana-Mazugi.] Fiziologicheskii Zhurnal, 35(5), 18-23. Retrieved from www.scopus.com

Sahach, V. F., Shymans'ka, T. V., Zul'fiharov, O. S., Ovchynnikova, O. H., & Hozhenko, A. I. (1999). The effect of a grape extract on the contractile activity of the myocardium and on the coronary flow of the isolated guinea pig heart. [Vplyv ekstraktu vynohradu na skorotlyvu aktyvnist' miokarda ta koronarnyi potik izol'ovanoho sertsia mors'koï svynky.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 45(5), 117-121. Retrieved from www.scopus.com

Shaplavskiǐ, N. V., Vladkovskiǐ, I. K., Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1988). A method of increasing the accuracy of pipetting. [Sposob povysheniia tochnosti pipetirovaniia.] Laboratornoe Delo, (11), 77-78. Retrieved from www.scopus.com

Shukhtin, V. V., Hozhenko, A. I., & Levyts'kyǐ, A. P. (2013). [Pathogenesis of skin injury in immunodeficient rats]. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 59(4), 63-66. Retrieved from www.scopus.com

Terenozhkina, N. P., Kucher, V. I., Gozhenko, A. I., & Ivanov Yu., I. (1987). The effect of natriuretic factor on the electrolyte transport and energy exchange in slices of the rat kidney cortex. Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 73(8), 1090-1093. Retrieved from www.scopus.com

Vasil'ev, V. A., Lobenko, A. A., & Gozhenko, A. I. (1996). On early diagnosis of metabolic disorders in gastric lining of pilots. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (3), [d]38-39. Retrieved from www.scopus.com

Ye Babelyuk, V., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Holubinka, S. M., Dobrovol’S’Kyi, Y. G., Zukow, W., . . . Popovych, I. L. (2017). Operator of kyokushin karate via kates increases synaptic efficacy in the rat hippocampus, decreases C3-θ-rhythm SPD and HRV vagal markers, increases virtual chakras energy in healthy humans as well as luminosity of distilled water in vitro. preliminary communication. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 383-393. 10.7752/jpes.2017.01057

Zaporozhan, V. M., Gozhenko, A. I., & Gerasymova, L. V. (2001). The kiev period of the scientific activities of V. V. pidvysots'kyi. [Kyïvs'kyi period naukovoï diial'nosti V. V. Pidvysots'kogo.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 47(1), 133-138. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., & Hozhenko, A. I. (2000). Clinical pathophysiology: Current status, problems and future development. [Klinichna patofiziolohiia: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(6), 123-126. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., Hozhenko, A. I., Svirs'kyi, O. O., & Zalins'kyi, O. O. (2000). The hormonal factors regulating water-electrolyte exchange in the pathogenesis of the hemodynamic disorders in pre-eclampsia. [Hormonal'ni faktory rehuliatsiï vodno-elektrolitnoho obminu v patohenezi porushen' hemodynamiky pry preeklampsï.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(2), 48-54. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., Nasibullin, B. A., Hozhenko, A. I., & Shapranov, R. A. (2002). Effects of hypogeomagnetic fields on the structural-functional activity of rat cerebral cortex. [Vplyv hipoheomahnitnoho polia na strukturno-funktisonal'ni koreliaty kory holovnoho mozku shchuriv.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 48(3), 16-21. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. N., Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Dolomatova, E. A., Topor, E. A., & Badyin, I. Y. (2004). Renal mechanisms of the osmotic homeostasis maintenance on a background of the salt test.Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 38(5), 58-59. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. N., Gozhenko, A. I., Korneenko, T. V., & Dubinina, V. G. (2004). Role of nitric oxide in tumor growth. [Biologicheskaia aktivnost' oksida azota v mekhanizmakh opukholevogo rosta.] Uspekhi Fiziologicheskikh Nauk, 35(1), 66-82. Retrieved from www.scopus.com

 

Napierała M References in Scopus

References


Dolomatov, S. I., Kubyshkin, A. V., Zukow, W. A., Kutia, S. A., Cieslicka, M., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2014). Prospects for the replenishment of a feed protein deficit in aquaculture. Russian Journal of Marine Biology, 40(4), 233-240. 10.1134/S106307401404004X

Dragomiretskaya, N., Izha, A., Kalinichenko, N., Szark-Eckardt, M., Klimczyk, M., Cieślicka, M., . . . Zukow, W. (2015). Use of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. Open Medicine (Poland), 10(1), 209-215. 10.1515/med-2015-0032

Eksterowicz, J., & Napierała, M. (2008). Evaluation of the way of nutrition of the physical education students during summer sports camp. [Ocena sposobu zywienia studentek z kierunku wychowania fizycznego podczas letniego obozu sportowego.] Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 59(1), 75-82. Retrieved from www.scopus.com

Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2016). How the kenyan runner's body structure affects sports results. Human Movement, 17(1), 8-14. 10.1515/humo-2016-0002

Napierała, M., & Nowicki, G. (2004). Recreational activities of bydgoszcz youth at the age of pubescence. [Wypoczynek młodziezy bydgoskiej w wieku pokwitania.] Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 55(3), 261-268. Retrieved from www.scopus.com

Novikov, N., Dolomatov, S., Zukow, W., Volyanskaya, A., Napierala, M., Hagner-Derengowska, M., . . . Skaliy, A. (2012). Pathogenetic mechanisms of posttraumatic fibrosis of the uterus of white rats. Central European Journal of Medicine, 7(4), 503-510. 10.2478/s11536-011-0168-0

Zukow, W., Kalisz, Z., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2011). Acupuncture for rheumatoid arthritis: A randomized, sham-controlled clinical trial. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 9(3), 168-172. 10.1007/s11726-011-0502-8


 

Zukow W References in Scopus

References

 

Babelyuk, V. Y., Gozhenko, A. I., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Kikhtan, V. V., Babelyuk, N. V., . . . Popovych, I. L. (2017). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 624-637. 10.7752/jpes.2017.02094

Chukhraev, N., Vladimirov, A., Zukow, W., Chukhraiyeva, O., & Levkovskaya, V. (2017). Combined physiotherapy of anxiety and depression disorders in dorsopathy patients. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 414-417. 10.7752/jpes.2017.01061

Chukhraiev, N., Zukow, W., Chukhraieva, E., & Unichenko, A. (2017). Integrative approach to reduction of excess weight. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 563-567. 10.7752/jpes.2017.02085

Dolomatov, S., Sataieva, T., Pazovsky, G., & Zukow, W. (2017). Neuroendocrine effects of helminthiases (A review). Parazitologiya, 51(2), 97-103. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S., Zukow, W., & Brudnicki, R. (2013). Role of temperature in regulation of the life cycle of temperate fish. Russian Journal of Marine Biology, 39(2), 81-91. 10.1134/S1063074013020041

Dolomatov, S., Zukow, W., Dzierzanowski, M., Mieszkowski, J., Muszkieta, R., & Klimczyk, M. (2016). Role of nitrates in the adaptation of fish to hypoxic conditions. Water Resources, 43(1), 177-183. 10.1134/S0097807816120046

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Zhukov, V. A., Dolomatova, E. A., & Nasibullin, B. A. (2005). Characteristics of the kidney functional state after a single dose of thyroxine in white rats. Patologicheskaia Fiziologiia i Eksperimental'Naia Terapiia, (1), 16-19. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Hozhenko, A. I., Zhukov, V. A., & Dolomatova, O. O. (2003). Effect of ultraviolet irradiation of human blood on serum concentration of triiodothyronine and thyroxine. [Vplyv ul'trafioletovoho oprominennia krovi liudyny na kontsentratsiiu tryiodtyroninu ta tyroksynu v plazmi.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 49(4), 80-83. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Kubyshkin, A. V., Zukow, W. A., Kutia, S. A., Cieslicka, M., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2014). Prospects for the replenishment of a feed protein deficit in aquaculture. Russian Journal of Marine Biology, 40(4), 233-240. 10.1134/S106307401404004X

Dolomatov, S. I., Shekk, P. V., Zukow, W., & Kryukova, M. I. (2011). Features of nitrogen metabolism in fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21(4), 733-737. 10.1007/s11160-011-9212-z

Dolomatov, S. I., & Zhukov, V. A. (2008). Effect of exogenous thyroxin on renal ion-regulating and acid-secreting functions in white rats. Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 42(1), 62-63. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Zukow, W., Atmazhov, I. D., Muszkieta, R., & Skaliy, A. (2012). The use of hormones indicators in human saliva in diagnosing parodontitis in pregnant women. Indian Journal of Human Genetics, 18(3), 305-309. 10.4103/0971-6866.107982

Dolomatov, S. I., Zukow, W., Novikov, N. Y., Muszkieta, R., Bulatowicz, I., Dzierzanowski, M., . . . Strojek, K. (2012). The regulation of osmotic and ionic balance in fish reproduction and in the early stages of ontogeny. Russian Journal of Marine Biology, 38(5), 365-374. 10.1134/S1063074012050057

Dragomiretskaya, N., Izha, A., Kalinichenko, N., Szark-Eckardt, M., Klimczyk, M., Cieślicka, M., . . . Zukow, W. (2015). Use of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. Open Medicine (Poland), 10(1), 209-215. 10.1515/med-2015-0032

Dzierzanowski, M., Dzierzanowski, M., Maćkowiak, P., Słomko, W., Radzimińska, A., Kaźmierczak, U., . . . Zukow, W. (2013). The influence of active exercise in low positions on the functional condition of the lumbar-sacral segment in patients with discopathy. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 22(3), 421-430. Retrieved from www.scopus.com

Dzierzanowski, M., Dzierzanowski, M., Wrzecion, K., Słomko, W., Radzimińska, A., Kaźmierczak, U., . . . Zukow, W. (2013). Discopathy of the lumbar-sacral segment and its influence on sexual dysfunction. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 22(1), 93-100. Retrieved from www.scopus.com

Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2016). How the kenyan runner's body structure affects sports results. Human Movement, 17(1), 8-14. 10.1515/humo-2016-0002

Gorsha, O. V., Aplevich, V. M., & Zukow, W. (2017). Efficiency of kinesiotaping application in the complex rehabilitation of children with idiopathic scoliosis. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1154-1157. 10.7752/jpes.2017.03177

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., . . . Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 254-261. 10.7752/jpes.2017.01038

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M. R., Cieslicka, M., Zukow, W., . . . Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1190-1201. 10.7752/jpes.2016.04190

Kozina, Z., Sobko, I., Yermakova, T., Cieslicka, M., Zukow, W., Chia, M., . . . Korobeinik, V. (2016). Psycho-physiological characteristics of female basketball players with hearing problems as the basis for the technical tactic training methodic in world level teams. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1348-1359. 10.7752/jpes.2016.04213

Kul'chyns'kyi, A. B., Kyjenko, V. M., Zukow, W., & Popovych, I. L. (2017). Causal neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. correlations between parameters EEG, HRV and white blood cell count. Open Medicine (Poland), 12(1), 201-213. 10.1515/med-2017-0030

Novikov, N., Dolomatov, S., Zukow, W., Volyanskaya, A., Napierala, M., Hagner-Derengowska, M., . . . Skaliy, A. (2012). Pathogenetic mechanisms of posttraumatic fibrosis of the uterus of white rats. Central European Journal of Medicine, 7(4), 503-510. 10.2478/s11536-011-0168-0

Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Zukow, W., & Nosko, M. (2016). Peculiar features between the studied indicators of the dynamic and interconnections of mental workability of students. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1211-1216. 10.7752/jpes.2016.04193

Sataieva, T., & Zukow, W. (2014). The respective effects of ethyl alcohol and grape polyphenols upon the morphological index of rat kidneys. Central European Journal of Medicine, 9(6), 866-869. 10.2478/s11536-013-0326-7

Babelyuk, Ye.V., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Holubinka, S. M., Dobrovol’S’Kyi, Y. G., Zukow, W., . . . Popovych, I. L. (2017). Operator of kyokushin karate via kates increases synaptic efficacy in the rat hippocampus, decreases C3-θ-rhythm SPD and HRV vagal markers, increases virtual chakras energy in healthy humans as well as luminosity of distilled water in vitro. preliminary communication. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 383-393. 10.7752/jpes.2017.01057

Zadnipryany, I. V., Sataieva, T. P., Tretiakova, O. S., Kubyshkin, A. V., & Zukow, W. (2017). Grape polyphenols concentrate demonstrates cardioprotection in terms of hypoxic myocardial injury. Russian Open Medical Journal, 6(4)10.15275/rusomj.2017.0404

Zadnipryany, I. V., Tretiakova, O. S., Sataieva, T. P., & Zukow, W. (2017). Experimental review of cobalt induced cardiomyopathy. Russian Open Medical Journal, 6(1)10.15275/rusomj.2017.0103

Zubkova, O., Semenova, V., Samosiuk, I., Zukow, W., Vaslovich, V., & Samosiuk, N. (2014). Analysis of ultrastructural synaptic apparatus in parietal neurocortical and midbrain neurons in animals with experimental mild craniocerebral injury prior to and following magneto-laser therapy. Central European Journal of Medicine, 9(5), 714-721. 10.2478/s11536-013-0338-3

Zukow, W., Kalisz, Z., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2011). Acupuncture for rheumatoid arthritis: A randomized, sham-controlled clinical trial. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 9(3), 168-172. 10.1007/s11726-011-0502-8