Air pollution - selected health effects in Poland

Ewa Zieliński, Adriana Wielgus, Jakub Dreliszak, Walery Zukow

Abstract


Air quality in Poland for many years is one of the lowest in the European Union, while the level of pollution is many times higher than the standards set by the World Health Organization (WHO). As a consequence, it has a negative effect on the human body. The article shows the problem of air pollution and the health effects of harmful factors emitted to the atmosphere.

Keywords


smog; environment protection; air quality; health; toxic metal

Full Text:

PDF

References


(1) World Health Organization- Air pollution : http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality [access: 24.12.2018]

(2) Climate conference ONZ COP24, Katowice 2018: http://cop24.katowice.eu/ [access: 24.12.2018]

(3) M. Kowalska , J.E. Zejda, Winter smog in Poland, is it a real hazard to health?. W: European Aerosol Conference 2017; 27 sierpnia – 1 września 2017; Zurich, Switzerland

(4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jesteś tym czym oddychasz. Kompendium wiedzy na temat niskiej emisji, Warszawa 2016.

(5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

(6) NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cz. I, Warszawa 2018.

(7) National Center for Emissions Management and Balancing (KOBiZE): http://www.kobize.pl/en/article/national-emission-inventories/id/385/air-pollutants [access: 24.12.2018]

(8) J. Gładysz, A. Grzesiak, B. Nieradko-Iwanicka, A. Borzęcki, Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia i spodziewaną długość życia ludzi, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010, 91(2) s. 178-180.

(9) Brunekreef, Bert, and Stephen T. Holgate. "Air pollution and health." The lancet 360.9341 (2002): 1233-1242.

(10) A. Badyda, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza pochodzenia komunikacyjnego na parametry sprawności wentylacyjnej mieszkańców Warszawy „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska”, 65 (2013),s. 5-179.

(11) M. Kowalska, J. Zejda, "Związek stężenia drobnego pyłu PM2, 5 zawartego w powietrzu atmosferycznym podczas epizodu smogowego z dobowymi zaostrzeniami chorób układu oddechowego w populacji województwa śląskiego." Medycyna Pracy 69.5 (2018): 523-530.

(12) W. Jędrychowski, R. Majewska, E. Mróz, E. Flak i A. Kiełtyka, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie

(13) WHO Global Conference on Air Pollution & Health: http://breathelife2030.org/pl/commitment/ [access: 25.12.2018]

(14) Gozhenko A, Gurkalova I, Zukow W, Kwasnik Z, Mroczkowska B. Pathology. Theory. Medical Student's Library. RSW. Radom. 2009. 325 p.

(15) Gozhenko A, Gurkalova I, Zukow W, Kwasnik Z, Mroczkowska B. Pathology. Workbook. Medical Student's Library. RSW. Radom. 2009. 242 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2527086

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)