Legal and ethical aspects of medical standards. The practice of medical disciplinary boards

Iwona Wrześniewska-Wal

Abstract


This article takes on the issue of medical standards from the perspective of the exercise of the medical profession. In the context of evaluation of diagnosis and treatment certain problems surface in relation to the definitions of health and disease. The ambiguity of these terms is not conducive to standardization. On the other hand, there is the question whether a standard in the form of universally binding law should contain medical knowledge or merely content itself with regulating the organization of health-care. Decisions of medical disciplinary boards („medical courts” in Polish law) can be helpful in the shaping of correct practice.

Keywords


public health

Full Text:

PDF

References


Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn) [Act of December 5, 1996 on the professions of a doctor and a dentist(Journal of laws from 2008, No. 136, item 857 as amended]

Klasyfkacja ICD-10Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych[International Classification of Diseases]

Standardy medyczne [Medical Standards]

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/standardy-medyczne, [dostęp 30 listopada 2018 r.]

Ostrzyżek A., Marcinkowski JT., Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna, Higiena i Epidemiologia, 2012, 93(4):683-685

Czupryna A., Poździoch St., Ryś A., Włodarczyk C., Zdrowie publiczne tom 1, Vesalius, Kraków, 2000

Preambuła Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (Dz. U. z 1948 r., Nr 61, poz. 477)[Preamble of the Constitution of the World Health Organization (Journal of laws from 1948, No. 61, item 477 as amended]

Barcik J., Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2013

Korporowicz V., Ekologiczne uwarunkowania zdrowia społecznego W: Holly R. (ed.), Ubezpieczenia zdrowotne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999

Zaborowski P., Filozofia postępowania lekarskiego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1990

Kołodziej A., Choroba jako dewiacja i „profesjonalna” rola lekarza; relacja pacjent – lekarz w funkcjonalnej teorii Talcotta Parsonsa, Hygeia public health 2012, 47(4): 398-402

Piontek B., Mucha K., Kategoria „zdrowie” i „choroba” i ich implikacje dla zarządzania systemem ochrony zdrowia, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2016, 4 (48): 232

Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 28 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia Dziesiątej Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.(Dz. Urz. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Nr 13 z dnia 30 listopada 1996 r., poz. 35) [Announcement of the Minister of Health and Social Welfare of October 28, 1996 on the introduction of the Tenth Revue of the International Statistical Classification of Diseases and Health Problems (Journal of the Office of the Minister of Health and Social Welfare No. 13 of 30 November 1996, item 35)]

Classification of Diseases (ICD), https://www.who.int/classifications/icd/en/ [dostęp 8 grudnia 2018]

Lella A., Standardy medyczne, Gazeta Lekarska OIL w Warszawie, 2012, 4

http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2012/n201204/n20120410 [dostęp 1 grudnia 2018]

Zieliński P., Kilka słów o pojęciu oraz rodzajach błędu medycznego, Medyczna Wokanda, 2016, 8:191-192

Konopka P., Opinie, Gazeta Lekarska OIL w Warszawie, 2012, 4

http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2012/n201204/n20120410 [dostęp 1 grudnia 2018]

Art. 22 ust. 5 Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn.zm.) [Act dated 15 April 2011 on Medical Activity (Journal of laws from 2013, item 2017, as amended]

Rek T., Hajdukiewicz D., Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny. Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Zajdel J, Moc prawna standardów medycznych i wytycznych praktyki klinicznej,

https://prawo.mp.pl/publikacje/prawomedyczne/52342,moc-prawna-standardow-medycznych-i-wytycznych-praktyki-klinicznej[dostęp 21 listopada 2018 r.]

Boratyńska M., Miejsce i rola standardów lekarskich w systemie prawa medycznego – teoria i praktyka, W: Górski A., Sarnacka E., Grossmman M.,[ed] Standard wykonywania zawodów medycznych, CH BECK, Warszawa 2019 [w druku]

Karkowska D., Zawody medyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Najbuk P., Znaczenie standardów postępowania dla odpowiedzialności prawnej lekarza,

http://www.standardy.pl/newsy/id/94[dostęp 6 grudnia 2018]

Kamński B., Na marginesie reformy standardów medycznych i Europejskiej Konwencji Bioetycznej- refleksje klinicysty, Prawo i Medycyna, 1999, 3: 109

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 960) [Act of 10 June 2016 amending the act on medical activities and some other acts (Journal of laws from 2016, item 960)]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r., poz. 2218) [Regulation of the Minister of Health of 16/12/2016 on the standard of organizational health care in the field of anesthesia and intensive care (Journal of laws from 2016, item 2218)]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.12.2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz.U. z 2017 r., poz. 2435) [Regulation of the Minister of Health of 18/12/2017 on organizational standards of health care in the field of pathomorphology(Journal of laws from 2017, item 2435)]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1756) [Regulation of the Minister of Health of August 16, 2018 on the standard of organizational perinatal care(Journal of laws from 2017, item 2435)]

Kodeks Etyki Lekarskiej tj. z dnia 2 stycznia 2004 r., w brzmieniu nadanym uchwały VII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 20 września 2003 r. [on line] [Dostęp 15 sierpnia 2017], Dostępny w: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/ 0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf (in Polish)[dostęp 9 grudnia 2018 r.][The Code of Medical Ethics, ie from January 2, 2004, in the wording given to the resolution of the VII Extraordinary National Congress of Doctors of September 20, 2003]

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: Uchwała z dnia 17 marca 1993 r., sygn. akt W 16/92, OTK 1993/Nr 1, poz. 16; Postanowienie z dnia 7 października 1992 r., sygn. akt U 1/92, OTK 1992/Nr 2, poz. 38 [Judgments of the Constitutional Tribunal: resolution of March 17, 1993, Ref. act W 16/92, OTK 1993 / No. 1, item 16; decision of October 7, 1992, Ref. act U 1/92, OTK 1992 / No. 2, item 38]

Wrześniewska-Wal I., Wpływ Kodeksu Etyki Lekarskiej na wykonywanie zwodu lekarza. Analiza orzecznictwa i praktyka sądów lekarskich, W: Białek A., Wróblewski M., [ed] Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708 z późn. zm.)[Act of December 2, 2009 on medical chambers (Journal of laws from 2009, No.219, item 1708, as amended)]

Muszala A, Jaranowski P., Kodeks etyki lekarskiej – odcinek 15: Z należytą starannością, poświęcając swój czas. Medycyna Praktyczna 2014, 5: 114–116

Habreko J., Należyta staranność w zawodach medycznych, W: Sytuacja prawna osób wykonujących zawody medyczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 22 września 2017

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia11 lutego 2016 r., sygn. akt SDI 71/15 [Decision of the Supreme Court of 11 February 2016, Ref. act SDI 71/15]

Sardanelli F. i wsp., Mammografia: aktualizacja zaleceń EUSOBI dotyczących informowania pacjentek;

https://www.mp.pl/onkologia/nowotwory/rak-piersi/diagnostyka/196319,mammografia-aktualizacja-rekomendacji-eusobi-dotyczacych-informowania-pacjentek[dostęp 7 grudnia 2018]

Orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie z dnia 18 października 2018 r., sygn. akt OSL.630.22/2018, niepublikowany [Decision of the Regional Medical Court in Warsw of 18 October 2018, Ref. Akt OSL.630.22/2018, unpublished]

Ziębowicz A., Dysfunkcje układu stomatognatycznego: przyczyny i zapobieganie W: Zagrożenia i problemy cywilizacyjne XXI w. – przegląd i badania, Maciąg M., Maciąg K.,[ed] Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2017

Oleszek-Listopad J., Szymańska J., Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia – aktualny stan wiedzy, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2018, t. 24, 2: 82–88

Onopiuk P., Dąbrowska Z., Rosłan K., Onopiuk B., Dąbrowska E., Bruksizm parasomicznym czynnikiem zaburzenia snu W: Krajewska-Kułak E., Łukaszuk R.C., Lewko J., Kułak W., Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2018, t. IV: 453-464

Orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt 16/Wu/2015, niepublikowany [Decision of the Regional Medical Court in Łódź of 9 December 2015, Ref. akt 16 / Wu / 2015, unpublished]

Bętkowska – Bielach A., W stomatologii najważniejsze to wiedzieć, Stomatologia news.

http://stomatologianews.pl/stomatologii-najwazniejsze-wiedziec/ [dostęp 4 grudnia 2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2435110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)