Problems of multiculturalism in the polish health care system

Elżbieta Bernaciak, Paulina Farbicka, Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Małgorzata Nartowicz, Karolina Małgorzata Juraszek

Abstract


Introduction: Medical staff in Poland increasingly take care of a person representing a different culture.
Aim: To know nurses' knowledge about the customs of people presenting different religions and cultural issues in modern health care.
Method: The authoring three-part questionnaire was used to assess the knowledge of multiculturalism. Nonparametric tests were used for the comparison of variables: Kruskal-Wallis ANOVA and Wilcoxon pair order.
Results: The overall level of knowledge of different cultures /religions was 8.00 for the whole study group. The highest level of knowledge among nurses was knowledge about Buddhism (1.00) and the lowest level about Hinduism (0.40).
Conclusions: Most people did not have any lecture on multiculturalism in medicine during their education. The basic concepts of Judaism, Islam and Christianity are very well known. The knowledge of customs in different religions is small. Adaptation of multicultural education curricula in medical schools is an essential factor to ensure patients and their families appropriate conditions in the Polish health service.
There was no conflict of interest.

Keywords


international migration; polish health care; culture customs; nurse care

Full Text:

PDF

References


Kostrzewa Z, Szałtys D, Nowak L: Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. Departament Badan Demograficznych, 2008.

Kurcz Z. Mniejszości narodowe w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny, 2012.

Rusiecki M. Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. KUL, 1999.

Warunki pracy i zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Polsce (2015). Raport Ogólnopolskiego Związku zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 2015.

Rittle C. Multicultural Nursing: Providing Better Employee Care. Workplace Health Saf 2015; 63(12): 532-8.

Rassool GH. Cultular competence in nursing Muslim patients. Nurs Times 1-7; 111(14): 12-5.

Krawczyk R. Islam jako system społeczno- gospodarczy. Uczelnia Łazarskiego, 2013.

Hammudach A. Spojrzenie w Islam. Centrum Islamskie, 2003.

Alfarah Z, Ramadan FH, Cury E, Brandeis GH. Muslim nursing homes in the United States: barriers and prospects. J Am Med Dir Assoc 2012; 13(2): 176-9.

Coogana M. Wielkie Religie Świata. Warszawa 2003.

Tworuschka M, Tworuschka U. Religie Świata. Christentum, 2009.

Brockington J. Święta Nić Hinduizmu. Pax, 1990.

Krajewska- Kułak E, Wrońska I, Kędziora- Kornatowska K. Problemy Wielokulturowości w Medycynie. PZWL, 2010.

Wiszniewska- Gauer E. Przetaczanie Krwi. Elsevier, 2010.

Haithem Abu-Rub, Zabża B. Status kobiety w Islamie. Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w RP, 2008.

Mujallad A, Taylor EJ. Modesty Amonng Muslim Women: Implications for Nursing Care. Medsurg Nurs 2016; 25 (3): 169-172.

Muhammad Al- Gazali. Zarys etyki muzułmańskiej. Centrum Islamskie Białystok, 2004.

Ruta M. Co każdy powinien wiedzieć o judaiźmie. WAM, 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2249762

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)