Ovarian tumors - epidemiology, diagnosis and prevention in Poland

Agata Ulenberg, Grzegorz Ulenberg

Abstract


Ovarian cancer is one of the deadliest diseases plaguing women today. Morbidity and mortality is drastically high and unfortunately still growing. In many cases, the medicine is powerless. The very term cancer awakens in us the fear, uncertainty and significantly increases the level of stress. The disease is an element of human life, it is a drama for the patient and his family. For a time, completely changes the man and his subordinates pobytom life in the hospital and the next stages of therapy.
The aim of this work is to present the problems associated with the occurrence of ovarian tumors. Presentation of ways of early diagnosis which can significantly increase the survival rate of women suffering.
The work shows how serious problem in modern gynecological oncology is constantly ovarian cancer. It is characterized by very high mortality rate among cancers of the female genital.

Keywords


Health promotion; cancer; ovary

Full Text:

PDF

References


Abdalla N., Bachanek M., Trojanowski S., Cendrowski K., Sawicki W. Białko ludzkiego najądrza (HE4) - nowatorski marker raka jajnika. Nowa Klin. 2012: 19 (3) s.321-323

Bulsa M., Czaja-Bulsa G. Profilaktyka raka jajnika. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2006: 8 (2) s.375-376

Czekierdowski A., Postępowanie w przypadku podejrzanych o charakter złośliwy guzów jajnika u kobiet przed menopauzą. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists oraz British Society for Gynaecological Endoscopy. Med. Prakt. Onkol. 2012 (3) s.33-35

Fularz M., Adamiak P., Czepczyński R., Jarząbek-Bielecka G., Kędzia W., Ruchała M., Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w nowotworach złośliwych jajnika. Ginekol. Pol. 2013: 84 (8) s.720-725

Grzybowski W., Beta J., Fritz A., Durczyński A., Bidziński M., Grabiec M., Jakimiuk A. J., Wartość predykcyjna stężenia CA 125 w diagnostyce raka jajnika u kobiet przed i po menopauzie. Ginekol. Pol. 2010: 81 (7) s.511-515

Guzikowski W., Pardej A., Motak-Pochrzęst H., Występowanie raka jajnika w środowisku miejskim i wiejskim. Ginekol. Położ. 2011: 6 (3) s.92-97

Koper A. (red.) Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL Warszawa 2011, s. 210-215

Kordek R. (red.) Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy VM Media sp. z o.o. Gdańsk 2007. s. 24

Kulpa J. K., Wójcik E., Rychlik U., Sobolewska K., Tarapacz J., HE4 i CA 125 - porównanie metod oznaczeń. Diagn. Lab. 2012: 48 (1) s.41-49

Markowska J (red.)., Zarys ginekologii onkologicznej. T. 1-2, Poznań, Termedia Wydaw. Medyczne 2012, 2 t s.744

Menkiszak J., Chudecka-Głaz A., Gronwald J., Bedner R., Cymbaluk-Płoska A., Wężowska M., Zielińska D., Rzepka-Górska I., Charakterystyka wybranych aspektów klinicznych u kobiet, nosicielek mutacji genu BRCA1 poddanych operacjom profilaktycznym narządu płciowego leczonych uprzednio z powodu raka piersi. Ginekol. Pol. 2013: 84 (9) s.758-764

Nowak-Markwitz E., Spaczyński M. Postępy w diagnostyce raka jajnika. Prz. Menopauz. 2006: 5 (1) s. 12-16

Nowicki A., (red.) Pielęgniarstwo onkologiczne Poznań, Termedia Wydaw. Medyczne 2009, s. 186-201

Pazdur R. (red.), Nowotwory złośliwe : postępowanie wielodyscyplinarne : leczenie systemowe, chirurgia, radioterapia. T. 1, Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2012, s. 371-386

Pisarski T., (red.) Położnictwo i ginekologia PZWL Warszawa 1993, s. 497

Rzempołuch J. Ginekologia i położnictwo. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, cop. 2004.

Spaczyński A., Kędzia W., Nowak - Markwitz E. Onkologia ginekologiczna Rozdz. 17 W. Położnictwo i ginekologia. Ginekologia , Tom 2, pod red. Bręborowicz G. H. PZWL Warszawa 2010 s. 845-859

Stachowicz N., Morawska D., Kotarski J., Diagnostyka obrazowa nowotworów germinalnych i gonadalnych. Curr. Gynecol. Oncol. 2011: 9 (1) s.47-50

Synowiec A., Wcisło G., Bodnar L., Gąsowska - Bodnar A., Szczylik C., Badania przesiewowe w kierunku raka jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1/BRCA2. Ginekol. Pol. 2014: 85. s. 377-381

Synowiec A., Wcisło G., Bodnar L., Szczylik C Postępowanie chirurgiczne w profilaktyce raka jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1/BRCA2. Ginekol. Pol. 2012: 83 (1) s.51-56

Timorek-Lemieszczuk A., Kurowska-Mroczek E., Królicki L., Stelmachów J., Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych przydatków. Onkol. Radioter. 2008 (3) s. 11-18

Uyar D. Rose P. G., Rak jajnika. rozdz.48 w: Ginekologia kliniczna. Tom 2, wydanie I Polskie, pod red. Dębskiego R. Urban & Partner, Wrocław 2009. s. 727-739

Wojciechowska U. i inni. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 r. Warszawa Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie 2014 r. s.11-17

Woźniak S., Szkodziak P., Czuczwar P., Woźniakowska E., Milart P., Paszkowski M., Paszkowski T., Guz jajnika u kobiety w późnym wieku rozrodczym - jak ocenić ryzyko onkologiczne. Prz. Menopauz. 2013: 12 (1) s.78-82
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1489482

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)