Self-assessment of the health status of women diagnosed with breast cancer after surgery

Elżbieta Cipora

Abstract


Introduction. Breast cancer is the most common malignancy in women in the world. Symptoms, the extent and severity of the disease process, as well as the consequences of treatment, cause unpleasant symptoms and limitations resulting from the disease.
The aim of the study was to present the self-assessment of the health status of women diagnosed with breast cancer and surgically treated.
Materials and methods. The study was conducted on 121 women after surgery for breast cancer in the Podkarpackie Oncological Center in Brzozów. The diagnostic survey method was used along with the original questionnaire.
Results. Women who underwent a breast-saving surgery usually assessed their overall health at a good level, while respondents after breast amputation were at a sufficient level. The self-esteem of mental health of the examined women was similar.
Conclusions. In the examined group there were differences in the assessment of health condition depending on the type of surgical intervention. Almost all patients diagnosed with breast cancer believed that health problems limited their functioning.

Keywords


breast cancer, sequelae, self-esteem, health status

Full Text:

PDF

References


Zdończyk SA. Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na jakość życia i funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu operacyjnym raka gruczołu piersiowego. Pom J Life Sci 2015;61,(2):199-206.

Kozieł P, Lomper K, Uchmanowicz B, Polański J. Związek akceptacji choroby oraz lęku i depresji z oceną jakości życia pacjentek z chorobą nowotworową gruczołu piersiowego. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2016;10(1):28-36.

Cipora E, Ogrodnik B, Smoleń E. Wybrane aspekty jakości życia kobiet po mastektomii – doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015;9(3):176-181.

Musiał Z, Sendecka W, Zalewska-Puchała J. Jakość życia kobiet po mastektomii. Problemy Pielęgniarstwa 2013;21:38-46.

Mroczek B, Kurpas D, Grochans E et al. Funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu raka sutka. Psychiatr Pol 2012;46(1):51-61.

Groszek P, Samoliński B, Krzych-Fałta E. Health concerns of women after mastectomy. Pielęgniarstwo XXI wieku 2017;16,1(58):5-14.

Sobieralska-Michalak K, Kowalska J, Tudorowska M. Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Polskie Forum Psychologiczne 2016;21,(3):432-446.

Tatala M, Janowski K, Wałachowska K, Król K, Serej B. Jakość życia u kobiet w aspekcie przeżywania choroby nowotworowej gruczołu piersiowego. Horyzonty Psychologii 2013;III:163-171.

Walęcka K, Rostowska T. Samoocena i style radzenia sobie ze stresem u kobiet po operacji raka piersi. Psychoonkologia 2002;6(2):37-45.

Rocławska AR. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii. Psychoonkologia 2015;3:116-124.

Zegarski W, Basałygo M. Ocena wpływu fizjoterapii na jakość życia po leczeniu operacyjnym raka piersi. Współczesna Onkologia 2010;14(4):281-285.

Kamińska M, Ciszewski T, Bronikowska A, Ferańska M, Pawlak-Warszawska A, Paśnik E. Acceptance of the illness and the quality of life of patients with breast cancer. Zdr Publ 2014;124(1):5-9.

Słowik AJ, Jabłoński MJ, Michałowska-Kaczmarczyk AM, Jach R. Badanie jakości życia kobiet z rakiem piersi, ze szczególnym uwzględnieniem satysfakcji seksualnej i perspektyw na przyszłość oraz obrazu ciała w zależności od zastosowanej metody leczenia operacyjnego. Psychiatr Pol. 2017;51(5):871-888.

Ridan T, Ślęczkowska J, Sobota M, Ochałek K. Evaluation of breast cancer preven-tion and quality of life by women after single breast mastectomy, grouped in the ‘Amazons’ post-mastectomy women’s club. Zdr Publ 2011;121(1):32-36.

Awick EA, Phillips SM, Lloyd GR, McAuley E. Physical activity, self-efficacy and self-esteem in breast cancer survivors: a panel model. Psycho-oncology 2017; 26(10):1625-1631.

Bauman CD, Bauman JM, Xavier MD, Silva Junior RF, Lopes JR, Fonseca ADG, Lima CAG, Soares PBM. The impact of physical activity on the women self-esteem diagnosed with breast cancer. Montes Claros, I Congresso Nacional de Oncologia da Associação Presente - Agosto de 2017. Available from: http://unimontes.br.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1482387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Elżbieta Cipora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)