Backgrounds of development of sports-oriented technology of physical health of students in higher education staff

T. Globa, Ye. Zaharina

Abstract


The preconditions of development of sports-oriented technology of physical education of students of institutions of higher education for the modernization and increase of the efficiency of the process of physical education in higher education institutions are determined. An expert evaluation was carried out on the method of advantage (ranking) (as experts were involved 15 heads of departments of physical education institutions of higher education in different regions of Ukraine). The factors that reduce the efficiency of physical education of students are determined. Systematization of the material made it possible to find out that in the institutions of higher education there are proper conditions (organizational, material and technical, personnel) for the organization of sports-oriented classes, at the same time, the programmatic and methodological support of this activity needs additional attention due to insufficient theoretical substantiation and inappropriate the effectiveness of existing developments.

Keywords


students, institution of higher education, physical education, sport-oriented technology

Full Text:

PDF

References


Andryeyeva O. Kontseptualʹni ta prykladni aspekty tekhnolohizatsiyi proektuvalʹnoyi diyalʹnosti v sferi fizychnoyi rekreatsiyi / O. Andryeyeva // Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. – 2013. – №1. – S. 35–39.

Andryeyeva O. Limituyuchi ta stymulyuyuchi chynnyky formuvannya tsinnostey zdorovoho sposobu zhyttya studentiv / O. Andryeyeva, I. Kensytsʹka // Molodizhnyy naukovyy visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. - Lutsʹk. – 2017. – № 15. – S. 31–35.

Andryeyeva O. Rozrobka ta vprovadzhennya tekhnolohiyi proektuvannya aktyvnoyi rekreatsiynoyi diyalʹnosti riznykh hrup naselennya / O. Andryeyeva // Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya – 2015. – № 1. – S. 4-9.

Boyko D. V. Udoskonalennya fizychnoho vykhovannya zi sportyvnoyu spryamovanistyu studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv: avtoref. dys. kand. nauk z fiz. vykhovannya i sportu: 24.00.02 / Lʹvivsʹkyy derzh. un-t fizychnoyi kulʹtury. Lʹviv, 2013. 19 s.

Dutchak M. V. Paradyhma ozdorovchoyi rukhovoyi aktyvnosti: teoretychne obgruntuvannya i praktychne zastosuvannya / M. V. Dutchak // Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. – 2015. – № 2. – S. 44–52.

Kateryna U. Sotsialʹno-pedahohichni peredumovy vprovadzhennya navchalʹno-ozdorovchykh kompleksiv v protses fizychnoho vykhovannya studentiv /U. Kateryna, O. Andryeyeva //Molodizhnyy nauk. visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho nats. universytetu im. Lesi Ukrayinky, 2014. – Vyp. 14. – S. 18–22.

Kashuba V. A. Analiz ispol'zovaniya zdorov'yesberegayushchikh tekhnologiy v protsesse fizicheskogo vospitaniya studencheskoy molodezhi / V. A. Kashuba, Ye. V. Andreyeva, S. M. Futornyy // Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury. – Almaaty, 2012. – S. 73–81.

Kozlov A. V. Innovatsionnyye napravleniya v formirovanii lichnosti fizicheskoy kul'tury / A. V. Kozlov, A. S. Ignat'yev // Kul'tura fizicheskaya i zdorov'ye. - 2007. - №2. - S. 18-19.

Krutsevych T. YU. Rekreatyvni zanyattya yak chynnyk formuvannya dozvillyevoyi kulʹtury / T. YU. Krutsevych, O. V. Andryeyeva, O. L. Blahiy // Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya. Dnipropetrovsʹk, 2008. – № 1. – S. 3–8.

Natsionalʹna stratehiya z ozdorovchoyi rukhovoyi aktyvnosti v Ukrayini na period do 2025 roku «Rukhova aktyvnistʹ – zdorovyy sposib zhyttya – zdorova natsiya». – Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/42/20160

Poproshayev O. V., Chumakov O. V., Kashynsʹkyy H. A. Vplyv tradytsiynoyi, tradytsiyno-sektsiynoyi ta sektsiynoyi form orhanizatsiyi navchalʹnykh zanyatʹ z fizychnoho vykhovannya na rivenʹ somatychnoho zdorov'ya studentiv-yurystiv (1-4 kursiv). Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Kharkiv, 2011. № 12. S. 81−84.

Sadovsʹkyy O. Analiz peredumov rozrobky tekhnolohiyi formuvannya rekreatsiynoyi kulʹtury student•sʹkoyi molodi / O. Sadovsʹkyy, O. Andryeyeva // Molodizhnyy naukovyy visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. – 2015. – № 20. – S. 39–44.

Dębski S.S., Skalski D., Lizakowski P., Grygus I., Stanula A. Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia. Medycyna i zdrowie. Wybrane aspekty ratownictwa. Gdynia-Gdańsk-Starogard Gdański, 2017. Tom 2. – S. 12-44.

Kashuba VA, Futornyі SМ, Andreeva EV. Modern approaches to preservation of health at students in the course of physical education. Physical Education of Students, 2012;5:50 - 58.

Kashuba V, Kolos M, Rudnytskyi O, Yaremenko V, Shandrygos V, Dudko M, Andrieieva O. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of Physical Education and Sport, 2017;17(4):2472-2476. doi:10.7752/jpes.2017.04277

Yarmak O, Galan Y, Hakman A, Dotsyuk L, Teslitskyi Y. The use of modern means of health improving fitness during the process of physical education of student youth. Journal of Physical Education and Sport, 2017; 17(3): 1935-1940.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1478112

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)