Coopetition between organizations in the sports services market

Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska

Abstract


Research interest in the issues of building the relational capital, relational resources and cooperation between organizations, especially those that compete with each other, is recently seen in the literature of the subject, especially in the sciences of management. Concepts of building a competitive advantage specify various factors, tools, methods and ways of creating them. The aim of the article is to present the results of own research on the identification of cooperation and coopetition with competitors on the market of commercial sports services. The phenomenon of simultaneous cooperation and competition is noticed in the research mainly in the production sectors, while poorly is recognized in the service industries, and especially in sport and recreation. The specifics of cooperation relations and network of relationships leads to different functioning from other partners, which may contribute to the creation of a new quality of functioning, increased innovation supported by creativity, as well as cost reduction. Organizations that provide their services in the sports environment also fit into the phenomenon
of resource use, in order to multiply the advantages and create new values for their clients.

Keywords


cooperation, coopetition, relational capital, relational resources, sport services

Full Text:

PDF

References


Adamska-Chudzińska M. (2014) Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014), s. 296 [za:] B. Olszewka (2001) Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Albani A., Dietz J.L.G. (2009) Current Trends in Modeling Inter-organizational Cooperation, „Journal of Enterprise Information Management”, Vol. 22, Iss. 3, s. 277.

Bengtsson M., Kock S. (2000) Co-opetitive relationships in business networks – to cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management, vol. 20, no. 5.

Czakon W. (2005) Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Czakon W. (2017) Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 2/2017 (176), s. 95. [za:] J.H. Dyer, H. Singh. (1998) The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, vol. 23 (4).

Danielak W. (2012) Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE, Wrocław.

Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013) Elastyczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 49, nr 4.

Krupski R. (2015) Relacje niesformalizowane w badaniach empirycznych [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie Strategiczne: strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Lichtarski J. (1992) Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw [w:] J. Lichtarski (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 12, [za:] T. Pszczołowski (1978) Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa.

Mendryk I. (2007) Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Strzyżewska M. (2011) Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Waśkowski Z. (2017) Obszary koopetycji w relacjach partnerskich na rynku sportu [w:] Handel Wewnętrzny nr 6, s. 371, wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1469807

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)