Identification of physical occupational hazards and proposals for preventive measures at the warehouse keeper's workplace

Anna Kowalczyk, Izabela Chodoła, Kinga Kulczycka, Ewa Stychno

Abstract


Warehouse keeper is a person responsible in the workplace for receiving goods into the warehouse, storing stored goods, maintaining the identification system adopted and picking and releasing goods from the warehouse. At the time of receipt of goods, he makes a quantitative and qualitative acceptance. It then ensures appropriate storage conditions for the given type of goods and decides on the location of the goods in the storage rooms. The stored goods protect against damage, spoilage, destruction and theft. He is financially responsible for the goods and resources entrusted to him. Depending on the type of goods stored, the conditions prevailing in storage rooms may be onerous (open, closed, above-ground or underground rooms, heated or cooled, ventilated or humidified, etc. ). The warehouse keeper usually works in one-shift system, but sometimes the nature of the company requires work in shifts, day and night, on public holidays. A warehouse keeper is exposed to a wide range of occupational hazards, from physical, chemical, biological and psychosocial. The aim of this work is to identify physical occupational hazards and to propose preventive measures at the warehouse keeper's workplace.

Keywords


occupational hazards; occupational risk assessment; occupational risk management

Full Text:

PDF

References


Augustyńska D., Pleban D., Radosz J.: Zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Medycyna Pracy 2012;63(6):689–700.

Hycnar J., Borowski G., Mikołajczyk B., Kadlec D.: Sposoby zapobiegania pyleniu ze składowisk surowców i odpadów. Inżynieria Ekologiczna 2017;18(4):89-96.

Jasiński W.: Przyczyny porażeń prądem elektrycznym. Elektro Info 2013;9:58-62.

Dąbrowski A.: Upadki na powierzchni – jak ich unikać? Bezpieczeństwo Pracy 2005;4:24-26.

Myrcha K.: Ograniczenie zagrożeń urazowych przy wykonywaniu prac na wysokości. Mechanik 2014;87:453-458.

Topolska K.: Organizacja gospodarki magazynowej i funkcjonowanie magazynu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. TTS Technika Transportu Szynowego 2015;22(12):1556-1560.

Rut J., Pytel A.: Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb zmniejszenia ryzyka zawodowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 2014;2:345-361.

Halusiak S.: Ocena niebezpiecznych zdarzeń przy pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych podnośnikowych. Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka 2012;6:26-29.

Saulewicz A.: Wyniki badania czasu reakcji kierowców podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w sytuacji zagrożenia kolizją 2013;96:369-377.

Zalesińska M.: Oświetlenie hal magazynowych. Nowoczesne Hale 2017;2:66-71.

Gryz K., Karpowicz J.: Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i metody jej ograniczania. Przegląd Elektrotechniczny 2004;80(12):1188-1193.

Szklarzyk P., Klimecka-Tatar D., Kleszcz D.: Obowiązki prawne i systemowe w ocenie ryzyka zawodowego, jako element zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zeszyty Naukowe Quality. Production. Improvement 2016;1(4):132-145.

Wojcieszak A.: Podstawowe wymogi ochrony przeciwpożarowej magazynów – odporność ogniowa magazynu i gęstość obciążenia ogniowego 2012;5:18-25.

Roczniak W, Babuśka-Roczniak M, Zahaczewski K, Marek H, Jakubowski K, Wojtanowska M, Cipora E. Postępowanie przedszpitalne i szpitalne w ciężkich oparzeniach ciała. Opis przypadku. Med. Og Nauk Zdr. 2017; 23(1): 68–72.

Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D.: Analiza ryzyka systemu produkcyjnego – case study. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją:475-486.

Tomczak I.: Wentylacja i ogrzewanie hal magazynowych i produkcyjnych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2013;11:52-55.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1438839

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)