The health behaviours of young poles at the turn of XX and XXI century

Eliza Wołoszynek, Karolina Oziemczuk

Abstract


ABSTRACT
Background. The increase of health-related knowledge and its accessibility, with the development of technology and social pressure on health care result in health gaining importance as a value.
In the face of changes, one’s consciousness of the link between health behaviours and medical fitness is bigger and bigger. The young people in Poland are up-bringing in the domination of socio-ecological health model which highlights the entity’s lifestyle and its impact on health. Regular physical activity, appropriate, balanced nutrition, friendly interpersonal relationships, coping with stress and avoidance of risky behavior are the most important factors of the healthy human lifestyle. They affect the physical, mental, social development, health, learning and working ability.
Objectives. The aim of this study was to analyse health behaviours among of Poles with reference to age, in recent years.
Summary. The work in detail discusses biomedical paradigm of the health. Lifestyle concept as an effective way to prevent the occurrence of diseases, their development and complications were also described.
Unfortunately, Poles are not aware of all the consequences of these threats. In connection with above, one should take care of systematic health education in the scope of effects reducing the negative impact on health threats.

Keywords


health; health behavior; paradigm of the health; lifestyle

Full Text:

PDF

References


Kowalski M, Gaweł A. Zdrowie – wartość – edukacja. Impuls, Kraków, 2007.

Engelhardt HT. Ideology and etiology. J Med Philos. 1976; 1(3): 256-268.

McClelland DC. Human Motivation. Cambridge University Press, NY 1985.

Aleksandrowicz J. W poszukiwaniu definicji zdrowia. Stud Filozof 1972, 9: 19-21.

Wrona – Polańska H.: Promowanie zdrowia w procesie edukacji. [W:] M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red) Osoba – Edukacja – Dialog. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2002.

Karta Ottawska : [W:] J. B. Karski, Z. Słońska, B. W. Wasilewski (red.), Sanmedia, Warszawa 1994, 423 – 429.

Nettleton S. The sociology of health and illness. Polity Press, Oxford 2003: 11-13.

www.who.un.org.pl/common/files_download.php?fid=15 (data dostępu:05.08.2018)

http://www.who.int/suggestions/faq/en/ (data dostępu:05.08.2018)

Starzyńska – Kościuszko E. Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia: zdrowie jako wartość. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 16, 319-326, 2010

Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

Chuengsatiansup K. Spirituality and health: an initial proposal to incorporate spiritual health in health impact assessment. Environ Impact Assess 2003, 23(1): 3-15.

Ottawa Charter for Health Promotion; Health Promotion, 1987,1,382–384.

Lalonde M., 1974, A new perspective on the health of Canadians. A working document, Government of Canada, Ottawa 1974

World Health Organization: Alma-Ata 1978, Primary Health Care, WHO, Geneva, 1978.

World Health Organization: Global strategy for Health for All by the Year 2000, WHO, Geneva, 1981 (Health for All Series No 3).

Wysocki M, Opolski J. „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000” – strategia Światowej Organizacji Zdrowia i jej wpływ na politykę zdrowotną w Polsce; Polski Tygodnik Lekarski, 1989,65,27–9.

Tuszyńska-Bogucka V., Bogucka J. Zdrowie w hierarchii wartości. Annales UMCS 2005; LX, suppl. XVI, 584: 91–94.

Malik M., Zarzycka D., Iłżecka J., Jarosz M. Wartość zdrowia jako czynnik motywacyjny do działań prozdrowotnych. Zdr. Publ. 2009; 119: 33–39

Woźniak M, Brukwicka I, Kopański Z, Kollar R, M.Kollarova, Bajger B, Związki stylu życia ze zdrowiem. „Journal of Clinical Healthcare”2015, nr 4/2015, s.4-9.

Smoleń E, Cipora E, Penar-Zadarko B, Gazdowicz L, Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej a umiejscowienie kontroli zdrowia. „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”2012, nr 4,s.474-484.

Borowiec A, Lignowska I, Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktywną klasy średniej w Polsce? „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 3, s. 95-111.

Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Plinta R, Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. „Hygiea Public Health”2015, nr 50(4), s.558-565.

Polguj M, Majos A, Drygas W, Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2016, tom 22, nr 2, s.128-133.

Dudek M, Kasznia-Kocot J, Gieł K, Trendy wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży polskiej w wieku 13-15 lat na podstawie europejskich i światowych badań z lat 1995-2011. „Medycyna Środowiskowa” 2015, tom 18, nr 2, s.74-80.

Rasińska R, Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci. Nowiny Lekarskie”2012, nr 81(4),s.354-359.

Dzwonkowska-Godula K, Stosunek młodych ludzi do własnego zdrowia a ideologia heathismu. „Acta Uniersitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2016, nr 58, s.25-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1438794

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)