Health assessment of patients over 65 in selected hospital wards

Magdalena Michalczak, Milena Zielonka, Katarzyna Bojarczuk, Agata Barbara Smoleń

Abstract


Introduction: Aging is currently a process that is progressing significantly, in which modern medicine and leading a healthy lifestyle are important factors. Unfortunately, age is most often associated with a deteriorating state of health. The gradual reduction of biological reserves in people over 65 years of age reduces the response to pathogens and triggers the simultaneous occurrence of symptoms characteristic of aging.
Objective: Assess the health of patients over 65in selected hospital wards.
Materials and methods:The study was conducted among 142 patients over 65 years of age, who were hospitalized in the following wards: Neurology, Rheumatology, Endocrinology and Internal Medicine,atSamodzielnyPublicznySzpitalKliniczny nr 4 w Lublinie[Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin] and 1 WojskowySzpitalKliniczny z Polikliniką w Lublinie[Military Clinical Hospital No. 1 with the Polyclinic in Lublin]between December 2015 and May 2016.
Results: Better performance is statistically more common for people below 75 years of age, living alone, taking 1-2 medication(s),as well as not having neurological/rheumatic diseases or mental disorders. Lower scores, indicating better functional capacity in each of the areas, were recorded for younger people.
Conclusions:
1. Functional capacityin patients over 65 with relation of basic life activities differs significantly.
2. Patients over 65 who are in selected hospital wards are mostly at varied risk of falling and risk of malnutrition.
3. Mental and psychiatric state is normal in most patients over 65 years of age.
4. Patients show reduced functional capacity in all NOSGER areas.
5. Health status in respondents is significantly affected by: old age, systematic intake of 5 and more medications per day, as well as neurological/rheumatic diseases and mental disorders.

Keywords


Key words: patients over 65, health status

Full Text:

PDF

References


Bień B., Parnowski T., Duława J.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Borowicz A.M., Wieczorkowska-Tobis K.: Fizjoterapia w Geriatrii - Atlas Ćwiczeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Bujnowska-Fedak M., Kumięga P., Sapilak B.: Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego w oparciu o wybrane skale testowe. Family Medicine&PrimaryCareReview 2013, 15 (2), s 76–79

Burzyńska M., Kępa M., Bryła M., Maniecka Bryła I.: Samoocena stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego 2014

Cebulak M., Markiewicz M., Guty E.: Ocena funkcji poznawczych u chorych objętych domową długoterminową opieką pielęgniarską. Problemy Pielęgniarstwa 2014, 22 (1), s 20–26

Cybulski M., Krajewska-Kułak E: Opieka nad osobami starszymi Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

Doroszkiewicz H., Sierakowska M., Lewko J., Ostrowska A.: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych wyznacznikiem zakresu opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa, 2014, 22(3), s. 258-264

Dutkiewicz W.: Podstawy metodologii badań. Wydawca Stachurski, Kielce 2000, s. 50-52, 68-76, 87-92

Fedyk-Łukasiuk M.: Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej. Geriatria i opieka długoterminowa, 2015, 1(1), s 1-5

Fidecki W., Wrońska I., Wysokiński M, Kulina D., Burian J., Wadas T., Augustowska-Kruszyńska K.: Próba oceny ryzyka demencji wśród osób starszych objętych opieką długoterminową. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2014, 3(3), s 97–144

Fidecki W., Wysokiński M., Skupiński K., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K, Sienkiewicz Z., Kulina D., Burian J.: Elementy całościowej oceny geriatrycznej seniorów w domach pomocy społecznej. Gerontologia Polska 2016; 24, s 26-31

Fidecki W., Wysokiński M., Wrońska I., Ślusarz R.: Elementy kompleksowej oceny geriatrycznej w praktyce pielęgniarskiej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011, 2, s 205–211

Gauthier S.: Demencja –trafna diagnoza. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via medica, Gdańsk 2007

Kachaniuk H.: Pielęgniarstwo integralną częścią opieki geriatrycznej. Nowy Sącz 2007

Kostka T, Borowiak E, Kołomecka M.: Całościowa ocena geriatryczna. Lek Rodz 2007, 12: 9-16

Kostka T., Koziarska-Rościszewska M.: Choroby Wieku Podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Kościelna E., Kołat E.: Ocena geriatryczna mieszkańców domu pomocy społecznej za pomocą skali NOSGER. Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi 2015, cz. 2, s 65-74

Lamer-Zarawska E.: Fizjoterapia i leki roślinne w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, str. 86-91, 97-109

Lewko J., Kamińska K., Doroszkiewicz H.,Talarska D, Sierakowska M., Krajewska-Kulak E.: Ocena narażenia na upadki a wydolność funkcjonalna wśród osób starszych w środowisku zamieszkania. Problemy Pielęgniarstwa 2014, 22(2), s 159–164

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005, s. 27-32

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

Manthorpe J, Iliffe S.: Depresja wieku podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Marchewka A., Dąbrowski Z., ŻołądźJ.: Fizjologia starzenia się. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012

Muszalik M, Biercewicz M.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Nowicka A.: Wybrane problemy osób starszych. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

Pałka S.; Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 12

Pączek L., Niemczyk M.: Geriatria. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009

Plich T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 127

Ulatowska A., Bączyk G.: Ocena stanu odżywienia pacjentów w podeszłym wieku, umieszczonych w oddziale geriatrycznym, dokonana za pomocą skali MNA. Pielęgniarstwo Polskie 2016, 1 (59), s 30-37

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską. „Impuls”, Kraków 2007, s. 11-15, 27-29
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.143878

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)