Somatometric characteristics of children’s bodies of secondary school age with hearing impairments

Roman Ivanytskyi, Alla Aloshyna, Oleksandr Bychuk

Abstract


The article deals with somatometric characteristics of children’s bodies of secondary school age with hearing impairments. The objective of the work is to identify and analyze somatometric indicators of children’s bodies of secondary school age with hearing impairments. The methods of the research: in order to achieve the set goal we used the method of anthropometry and methods of mathematical statistics. The results of the study showed that boys aged 11-12 years have significantly lower weight and body length than girls of the same age. At the age of 13-14 indices of body mass and body length are also lower than among the girls of the same age, but this difference is insignificant. The results of the Quetelet index show uneven change of the index of girls and boys.

Keywords


body length, body mass, Quetelet index, children of secondary school age, hearing impairments

Full Text:

PDF

References


Babiy I. M. Korektsiya rukhovoyi sfery hlukhykh pidlitkiv shvydkisno-sylovymy vpravamy : avtoref. dys. Na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : spets. 13.00.03 «Korektsiyna pedahohika» / I. M. Babiy. – K., 2002. – 13 s.

Vypasnyak I. P. Sotsialʹna intehratsiya hlukhykh ditey na osnovi rukhovoyi aktyvnosti : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fiz. vykh. i sportu : spets. 24.00.02 «Fizychna kulʹtura, fizychne vykhovannya riznykh hrup naselennya» / I. P. Vypasnyak. – Lʹviv, 2007. – 18 s.

Ziyad Khmayidi Akhmad Nasrallakh. Koretsiya porushenʹ postavy slabochuyuchykh shkolyariv zasobamy fizychnoho vykhovannya : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fiz. vykh. i sportu : spets. 24.00.02. «Fizychna kulʹtura, fizychne vykhovannya riznykh hrup naselennya» / Nasrallakh Ziyad Khmayidi Akhmad. – K., 2008. – 20 s.

Kalmykov S. A. Metodika korrektsii i razvitiya sily i gibkosti u glukhikh detey srednego shkol'nogo vozrasta v spetsial'nykh (korrektsionnykh) obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh : avtoref. dis. na soiskaniye uchenoy stepeni kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitel'noy i adaptivnoy fizicheskoy kul'tury» / S. A. Kalmykov. – Tambov, 2007. – 20 s.

Krutsevich T. YU. Metody issledovaniya individual'nogo zdorov'ya detey i podrostkov v protsesse fizicheskogo vospitaniya / T. YU. Krutsevich. – Kiyev : Olimp. lit., 1999. – 232 s.

Lyakhova I. M. Teoretyko-metodychni osnovy korektsiyi rukhovoyi sfery ditey zi znyzhenym slukhom zasobamy fizychnoho vykhovannya : avtoref. dys. ... stupenya d-ra ped. nauk : spets. 13.00.03 «Korektsiyna pedahohika» / I. M. Lyakhova. – K., 2006. – 44 s.

Grygus I. Moulding of professional and personal features of a character of future specialists on health / I. Grygus, K. Prusik // Global Journal of Advanced Research, 2015. Vol. 2, Issue 1. – P. 41-43.

Mytskan T. Influence value orientations parents for upbringing of a healthy child / T. Mytskan, I. Grygus // Tekhnologii sotsial'noy raboty s razlichnymi gruppami naseleniya : sbornik nauchnykh statey V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy internet konferentsii / Zabaykal. gos. un-t ; pod red. S. T. Kokhana. – Chita : ZabGU, 2015. – S.225-236. ISBN 978-5-9293-1493-3

Polka N. S. For the question of physical development assessment of the shoolchildren by the WHO standards / N. S. Polka, A. G. Platonova // Environment Health. – 2012. – Р. 48–52.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1435009

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)