The Internet as a source of information on health and disease

Martyna Warchoł, Marzena Furtak - Niczyporuk, Patrycja Gierszon, Magdalena Stypuła

Abstract


The Internet has become a significant factor influencing the public health area. It contributes to higher awareness of the health problems in the society and to the greater self-reliance of the patients, it helps to carry out the health promotion campaigns and health education with more effectiveness. Having at our disposal an enormous reserves of specialized knowledge, we become more and more aware patients. One of the most frequent usages of the Internet in the context of one’s health is searching for the medical information – whether it is for the diagnosis, finding the proper form of treatment, looking into the opinion of given specialist, make an appointment with a doctor, collect the results of examinations and so on. The Internet has become one of the most important sources of medical information, and the information on health. However, it also poses a certain threats to the health. It may be used to propagate disadvantageous or even dangerous behaviours, to distribute the addictive or other harmful substances, to promote substances of alleged healthy effectiveness, and to spread untested methods of treatment that is contradictory with modern medical knowledge.

Keywords


Key words: The Internet, health, e-health

Full Text:

PDF

References


Komisja Europejska, E-Health, https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_pl, (dostęp 1.08.2018)

Jurczak A. Prażmo J. Wieder-Huszla S. i in. (2017) System E-zdrowia w opinii pacjentów i personelu medycznego, Pielęgniarstwo Polskie, Vol. 65, nr 3,ss.422-426.

Paszkowska M.(2008) Rola Internetu w promocji zdrowia, Prz. Med. Uniw. Rzesz., Rzeszów, ss. 244–252.

Czerwińska M. (2012) The possibilities of using e-health tools in family doctor's practice, w: “The role and tasks of family doctors in alleviating disparities in health and access to healthcare in Eastern Poland” (red. H. Bojar), TNOiK, Toruń, ss. 53–73.

Czerwińska M.(2015) Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, tom 43, ss. 173–185.

Czerwińska M. (2014) Kierunki wykorzystania Internetu w celach zdrowotnych na podstawie badań empirycznych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 71,ss.18-28.

Pomierna I. Romianiuk P. Krajewski-Siuda K. (2010) Pacjent w Internecie: Szansa czy zagrożenie? Charakterystyka narzędzi oceny wiarygodności witryn treści medycznej, Annales Ademiae Medicae Silesiensis, Vol. 64, nr 3-4, ss.83-89.

Strycharz-Dudzuak M. Nakonieczna-Rudnicka M. Bachanek T. Kobyłecka E. (2014) Telewizja i Internet jako źródło wiedzy kobiet o wpływie palenia papierosow, spożywania alkoholu i napojów energetyzujących a stan zdrowia, Przegląd lekarski, Vol. 71, nr 11, ss. 624-628.

Kowalska M.E. (2013) Komunikacja internetowa jako aktywne medium przekazu wiedzy o zdrowiu – szanse, zagrożenia i ograniczenia, Pielęgniarstwo Polskie, Vol. 50, nr 4, ss. 300-304.

Grysztar M. Waligóra K. Duplaga M. (2013) Przegląd wybranych zagrożeń zdrowotnych związanych z Internetem, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Vol. 11, nr 4, ss.326-332.

Duplaga M. (2013) The acceptance of e-health solutions among patients with chronic respiratory conditions, Telemed J E Health, nr 19, ss. 689–691.

Czerwińska M. (2013) Postawy wobec e-zdrowia i opinie na jego temat w grupie studentów kierunku zdrowie publiczne. Rocz Kolegium Analiz Ekonom. nr 29, ss. 539–551.

Dane serwisu Polskie Badanie Internetu. http://pbi. org.pl/raporty/zdrowieserwisy.pdf, (dostęp 1.08.2018).

Korzeniowska E. Puchalski K. (2014) Polscy pracownicy o Internecie jako źródle wiedzy o zdrowiu i chorobie, Medycyna Pracy, Vol. 65, nr 1, ss. 1-13.

Szymczuk E. Zajchowska J. Dominik A. Makara-Studzińska M. Zwolak A. Daniluk J. (2011) Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 17, nr 4, ss.165-168.

Furmakiewicz M. Sołtysik-Piorunkiewicz A. Ziuziański P. (2015) Badanie: Internet i zdrowie, Ogólnpolski System Ochrony Zdrowia, nr 9, ss. 42-45.

Ziuziański P. Furmakiewicz M. (2014) Rola Internetu w autodiagnozie i samo leczeniu: szanse i zagrożenia, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z.E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce ss. 61-74.

Holecki T. Syrkiewicz-Świtała M. Leśniak D. (2013) Internetowy rynek apteczny, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 19, nr 3, ss. 262-266.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1430502

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)