Evaluation of the need for education of a patient with ischemic heart disease

Maciej Zajdel, Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Cecylia Olszak, Bożena Muraczyńska, Alina Dzirba, Robert Jan Łuczyk

Abstract


SUMMARY
Cardiovascular diseases are still a serious problem both in the world and in Polish society. It is estimated that in Poland they are responsible for almost half of deaths. The basis for counteracting this trend is first and foremost prevention of primary as well as secondary prevention. It seems that the main activity in this area is to conduct extensive educational activities aimed at both risk factors, prevention principles and the need to make changes in lifestyle.The study was conducted using the case-by-case study method, using the proprietary questionnaire for studying the level of knowledge about ischemic heart disease. In addition, for the purpose of a more complete assessment, techniques for observation, intelligence and document analysis were also used.
Based on the analysis of the results, a number of knowledge deficits were found in the patient both in terms of basic risk factors as well as the principles of prophylaxis of ischemic heart disease. The study also shows that it is important to conduct education in the scope of the disease and the characteristic symptoms of myocardial ischemia, as well as the symptoms of myocardial infarction. Correct knowledge of these symptoms will allow for a faster diagnosis of life-threatening conditions and to take prompt and effective treatment. The obtained results of own research coincide with the research carried out by other Polish researchers.

Keywords


ischemic heart disease, level of knowledge, prophylaxis, risk factors, atherosclerosis, health behaviors, education

Full Text:

PDF

References


Budaj A. (i in.): Choroba niedokrwienna serca [w:] Gajewski P., Szczeklik A.: Interna Szczeklika podręcznik chorób wewnętrznych, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 165 – 220.

Buraczyński T., Gotlib J.: Ocena wiedzy pacjentów w fazie rekonwalescencji po zabiegu angioplastyki tętnic wieńcowych na temat eliminowania czynników ryzyka choroby wieńcowej jako elementu prozdrowotnego stylu życia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, tom 20, Nr 2, s. 199 – 207.

Cichocka A.: Dieta śródziemnomorska w profilaktyce pierwotnej choroby niedokrwiennej serca. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2005, tom 1, nr 3, s. 30 – 39.

Cierniak – Piotrowska M., Marciniak G., Stańczak J.: Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia [w.] Strzelecki Z., Szymborski J.: Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski; Rządowa Rada Ludnościowa; Warszawa 2015.

Kara I., Zysnarska M., Borkowicz M., Maksymiuk T.: Palenie tytoniu wśród osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Przegląd Lekarski, 2009, tom 66, nr 10, s.727 – 728.

Kazik A., Poloński L.: Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego – wciąż wiele znaków zapytania. Choroby Serca i Naczyń, 2007, tom 4, nr 3, s. 117 – 122.

Kobuszewska L., Sokołowska B., Kobus G., Urbańczuk M.: Poziom wiedzy pacjentów kierowanych na koronarografię na temat prewencji wtórnej choroby wieńcowej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2014, tom 95, nr 1, s. 165 – 169.

Kozek E.: Choroba wieńcowa u chorych na cukrzycę – odrębności kliniczne. Diabetologia Praktyczna, 2002, tom 3, nr 4, s. 197 – 211.

Kubica A. (i in.): Ocena wiedzy dotyczącej profilaktyki i objawów choroby niedokrwiennej serca u osób hospitalizowanych w klinice kardiologii. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2004, tom 4, nr 3, s. 135 – 141.

Nirav P. (i in.): Impact of diabetes on heart failure incidence in adults with ischemic heart disease. Journal of Diabetes and Its Complications, 2017, tom 31, s. 1597 – 1601.

Nowacka A., Gaweł G., Rak A., Piórecka B.: Styl życia pacjentów po pierwszym zawale a czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia Sectio D, 2003, tom 58, suppl. 13, s. 375 – 38.

Piepoli M. F. (i in.): Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo – naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiologia Polska, 2016, tom 74, nr 9, s. 821 – 936.

Podolecki T., Wasilewski J., Poloński L.: Potencjalna rola żelaza w etiopatogenezie choroby wieńcowej. Choroby Serca i Naczyń, 2009, tom 6, nr 4, s.180 – 183.

Pres D., Gąsior M., Poloński L.: Leczenie pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycą. Choroby Serca i Naczyń, 2010, tom 7, nr 3, s.112 – 117.

Rząca M., Charzyńska – Gula M., Stanisławek A.: Świadomość zagrożenia chorobą niedokrwienną serca u osób z grup ryzyka a zachowania zdrowotne. Problemy pielęgniarstwa, 2011, tom 19, nr 3, s. 348 – 352.

Skrzypek M.: Psychospołeczne uwarunkowania ryzyka choroby wieńcowej w świetle ustaleń grupy badawczej Statuskonferenz Psychokardiologie. W stronę kardiologii behawioralnej opartej na faktach. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, tom 89, nr 3, s. 316 – 321.

Skrzypek M.: Społeczna geneza choroby wieńcowej z perspektywy cyklu życia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, tom 9, nr 2, s. 127 – 137

Szabla Z. (i in.): Problemy pielęgnacyjne i stopień ich rozwiązania w ocenie chorych leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Problemy Pielęgniarstwa, 2008, tom 16, nr 4, s. 343 – 351.

Wasilewski J., Poloński L.: Znaczenie fibrynogenu i właściwości reologicznych krwi w miażdżycy i chorobie wieńcowej. Choroby Serca i Naczyń, 2010, tom 7, nr 2, s. 62 – 71.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1422395

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)