The use of physiotherapy and the role of physical exercise in cancer

Joanna Chłystek, Marta Bielejewska, Katarzyna Dudzik, Anna Traczyk, Mateusz Łakomski

Abstract


After the application of oncological treatment, it is important to implement physiotherapy, the basic component of which is kinesitherapy. It is not always possible to implement the rehabilitation procedure early enough, so you should take into account the time spent in bed before starting the exercise and assess the physical performance. Research shows that the best benefits are achieved by activity undertaken 5 days a week, lasting a minimum of 30 minutes, with moderate intensity. Physical activity in the advanced stage of cancer can positively affect the physical and mental well-being, the level of fatigue experienced, and even increase the independence of the patient. The aim of using palliative procedures is primarily to control persistent and severe pain, prevent the negative effects of immobilization and provide psychological support for the patient and family members. Numerous studies also indicate that exercise can also help to reduce the risk of certain forms of cancer, and increase the survival time from the moment of diagnosis. Researchers also confirming a favorable correlation between physical effort and the quality of life of patients suffering from cancer.

Keywords


Physiotherapy in cancer; Cancer

Full Text:

PDF

References


Kwolek A., Mazur A., Grzegorczyk J., Nowoczesna rehabilitacja w chorobach onkologicznych narządu ruchu, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 1, 14–23

Dyzmann-Sroka A., Szczęch B., Rymarczyk-Wciorko M., Wosicka T., Myślińska W., Olenderczyk W., Analiza porównawcza jakości rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce i Wielkopolsce w 1999 roku, Współcz.Onkol. , Poznań 2011.

Ridan T., Zdebska S., Ogrodzka K., Opuchlik A., Ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii, Probl Hig Epidemiol 2015, 181-186

Gilbert A., Czarkowska- Pączek B., Deptała A. Wysiłek fizyczny w prewencji i leczeniu raka jelita grubego Przegląd lekarski 2013, 969-972

Ventafridda V., Ripamonti C., De Conno F. et al., Symptom prevalence and control during cancer patients’ last days of life., J. Palliat. Care., 1990, 7-11.

Litwiniuk M., Kara I., Aktywność fizyczna a nowotwory, OncoReview 2012, 228-233

Hojan K., Ozga-Majchrzak O., Liszka M., Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na jakość życia kobiet w trakcie chemioterapii raka piersi, Nowiny Lekarskie 2013, 215-221

Głogowska O. ,. Szmit S., Głogowski M., Rehabilitacja chorych na nowotwory układu oddechowego, OncoReview, 2012, 236-243

Łuczak J., Kotlińska-Lemieszek A., Opieka paliatywna/ hospicyjna/ medycyna paliatywna, Nowiny Lekarskie 2011, 80, 1, 3–15

Sykes N., Zagadnienia związane ze schyłkowym okresem życia. Z komentarzem J. Łuczaka. Medycyna Praktyczna Onkologia, 2009, 45-54.

Dietz JH: Rehabilitation Oncology, New York, NY: John Wiley & Sons; 1981.

Mucha D., Drenaż limfatyczny w terapii obrzękowej, kosmetyce i odnowie biologicznej. W: Leczenie kompresyjne. red. Nowicka J., Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2010; 211-225.

Mikołajewska E., Korekcja limfatyczna. W: Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu. red. Jedlińska J. i wsp. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2011; 49.

Sapuła R., Braniewska J., Weremczuk R., Wolanin M., Sapuła J., Analiza skuteczności wybranych metod fizjoterapii w leczeniu obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii, Postępy Rehabilitacji, 2017, strony

Pyszora A., Graczyk M., Krajnik M., Rola fizjoterapeuty w opiece paliatywnej. Opisy przypadków, Advances in Palliative Medicine 2009, 31-34

Ream E. Clinical interventions for fatigue. W: Fatigue in cancer. Krishnasamy M., Higginson I. (red.). Oxford University Press, Oxford 2004; 255–277.

Kram M., Kurylak A., Ból w przebiegu choroby nowotworowej

u dzieci i młodzieży, Współczesna Onkologia, 2006, 344-348

Szwat B., Słupski W., Krzyżanowski W., Sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworową a poczucie depresji i nasilenie bólu u chorych objętych opieką paliatywną, Piel. Zdr. Publ. 2011, 5-41

Dobrogowski J., Krajnik M., Jassem J., Wordliczek J., Stanowisko dotyczące postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory, Onkologia w Praktyce Klinicznej, 2009, 55-68

Kwolek A., Mazur A., Grzegorczyk J., Nowoczesna rehabilitacja w chorobach onkologicznych narządu ruchu Nowoczesna rehabilitacja w chorobach onkologicznych narządu ruchu, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 14–23

Buss T., Wybrane metody zwalczania zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej, Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2008, 148–154

Dimeo F., Rumberger B.G., Keul J. , Aerobic exercise as therapy for cancer fatigue. Med. Sci. Sports Exerc. 1998, 475–478.

Porock D., Kristjanson L.J., Tinnelly K. i wsp. An exercise intervention for advanced cancer patients experiencing fatigue: a pilot study. J. Palliat. Care 2000; 30–36.

Modlińska A., Buss T., Lichodziejewska-Niemierko., Opieka paliatywna w przewlekłej chorobie obturacyjnej płuc (POChP) , Pneumologia i Alergologia Polska 2007; 383-388.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1420195

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)