Possibilities of physiotherapy in Chronic Obstructive Lung Disease

Joanna Chłystek, Julia Pietsch, Aleksandra Czapiewska, Paulina Gąsior, Marta Bielejewska, Karolina Kuźba, Mateusz Łakomski

Abstract


COPD is a progressive disease of the respiratory system that, if untreated, decreases the quality of life of patients. The treatment of COPD is mainly based on the use of bronchodilators and the use of appropriate exercise training. Numerous studies show that properly selected physical effort has a beneficial effect on improving exercise tolerance, spirometric indexes and reducing dyspnoea in patients. Treatments such as: postural drainage, inhalations, chest patting and learning an effective cough also contribute to improving the quality of life in patients suffering from COPD. The appearance of special NIV apparatus very effectively facilitates lung ventilation, and most importantly - allows the patient to support treatment at home.

Keywords


Chronic Obstructive Lung Disease; Physiotherapy in pulmonology

Full Text:

PDF

References


Halbert R.J., Natoli J.L., Gano A. i  wsp. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. Eur. Respir. J. 2006; 28: 523–532.

Jemal A., Ward E., Hao Y., Thun M. Trends in the leading causes of death in the United States, 1970–2002. JAMA 2005; 294: 1255–1259.

Pierzchała W., Barczyk A., Górecka D.,.Śliwiński P., Zieliński J., Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), Pneumonologia i Alergologia Polska 2014, tom 82, nr 3, strony 227–263

Bogacz K., Woszczak M., Szczegielniak J., Wpływ sposobu klasyfikacji na efekty fizjoterapii chorych na POChP, Fizjoterapia Polska 2016, s.1-9

Bogacz K., Woszczak M., Łuniewski J., Krajczy M., Pańczyszak B., Szczegielniak J., Kwalifikacja do fizjoterapii chorych na POChP na podstawie testu 6­minutowego marszu i testu na bieżni ruchomej

Kupcewicz E., Abramowicz A., Ocena jakości życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, Hygeia Public Health 2014; 49(4): 805-812.

Kądalska E., Pawłowska K., Doboszyńska A., Wpływ palenia tytoniu na jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (3): 338–343.

Pawłowska K., Doboszyńska A., Ocena jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w zależności od stopnia zaawansowania choroby według GOLD Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (3): 168–173

Potoczek A., Niżankowska-Mogilnicka E., Bochenek G., Szczeklik A., Związki pomiędzy zespołem lęku napadowego i depresją a mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem ciężkiej POChP, Psychiatria Polska 2008, XLII(5): 731–748.

Olek D., Uchmanowicz I., Chudiak A., Jankowska-Polańska B., Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, Problemy pielęgniarstwa 2014;22(4):471-476

Mesquita R., Spina G., Pitta F., et al. Physical activity patterns and clusters in 1001 patients with COPD. Chronic Respiratory Disease. 2017; 14(3): 256-269

Spruit MA., Burtin C., De Boever P., et al. COPD and exercise: does it make a difference? Breathe. 2016; 12(2): e38-e49

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Pneumonol. Alergol. Pol. 2010; 78, 5: 318–347

Troosters T., van der Molen T., Polkey M., et al. Improving physical activity in COPD: towards a new paradigm. Respiratory Research. 2013; 14(1): 115

Tselebis A., Pachi A., Ilias I., et al. Strategies to improve anxiety and depression in patients with COPD: a mental health perspective. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016; 12: 297-328

Beekman E., Mesters I., Hendriks EJ., et al. Exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease receiving physical therapy: a cohort-nested randomised controlled trial. BMC Pulmonary Medicine. 2014; 14: 71

Lewthwaite H., Effing TW., Olds T., Williams MT. Physical activity, sedentary behaviour and sleep in COPD guidelines: A systematic review. Chronic Respiratory Disease. 2017; 14(3): 231-244

Lewczuk J., Kowalska-Superlak M, Piszko P. Rehabilitacja oddechowa po 30 latach stosowania; korzyści, ograniczenia i perspektywy. Pneumonol. Alergol. Pol. 2004, 72, 538:541

Savchenko LV., Kaidashev IP. Individual approach to the treatment of obese copd patients can reduce anthropometric indicators, the level of systemic inflammation and improve the quality of life. Wiad Lek. 2018; 71(3 pt 1): 451-459

Silva BSA., Lira FS., Rossi FE., et al. Inflammatory and Metabolic Responses to Different Resistance Training on Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Control Trial. Front Physiol. 2018; 9: 262

Fernandes JR., Marques da Silva CCB., da Silva AG., et al. Effect of an Exercise Program on Lymphocyte Proliferative Responses of COPD Patients. Lung. 2018; 196(3): 271-276

Aquino G., Iuliano E., di Cagno A., et al. Effects of combined training vs aerobic training on cognitive functions in COPD: a randomized controlled trial. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2016; 11: 711-718

Medina-Mirapeix F., Bernabeu-Mora R., Sánchez-Martínez MP., et al. Mobility limitations related to reduced pulmonary function among aging people with chronic obstructive pulmonary disease. PLoS One. 2018; 13(5): e0196152

Gelinas JC., Lewis NC., Harper MI., et al. Aerobic exercise training does not alter vascular structure and function in chronic obstructive pulmonary disease. Exp Physiol. 2017; 102(11): 1548-1560

Nasiłkowski J.,Wpływ tlenoterapii na tolerancję wysiłku u chorych na przewlekłe choroby płuc, Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81: 259–266

Fujimoto K., Matsuzawa Y., Yamaguchi S., Koizumi T., Kubo K.Benefits of oxygen on exercise performance and pulmonary hemodynamicsin patients with COPD with mild hypoxemia. Chest 2002; 122: 457–463.

Czajkowska-Malinowska M., Połtyn B., Ciesielska A., Kruża K.,Jesionka P. Porownanie wynikow domowego leczenia tlenemu chorych leczonych sekwencyjnie za pomocą stacjonarnego i przenośnego źrodła tlenu. Pneumonol. Alergol. Pol. 2012; 80: 308–316.

Skoczyński Sz., Tażbirek M., Pierzchała W., Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna(NIV) w leczeniu przewlekłej niewydolności oddychania u dorosłych, Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81: 380–389

Blankenburg T, Survival of Hypercapnic Patients with COPD and Obesity Hypoventilation Syndrome Treated with High Intensity Non Invasive Ventilation in the Daily Routine Care, The Open Respiratory Medicine Journal, 2017, 11, 31-40

Rialp Cervera G, Noninvasive mechanical ventilation in chronic obstructive pulmonary disease and in acute cardiogenic pulmonary edema, Med Intensiva. 2014 Mar;38(2):111-21
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1419797

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)