Late effects of children following cancer therapy

Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Monika Joanna Stecko, Inga Janik, Karolina Sawicka, Paweł Wawryków, Joanna Harasimowicz

Abstract


In recent years, thanks to the significant progress in medicine, about 75% of children are successfully treated of malignancies. Due to very intensive methods of therapy, anti-cancer treatment is associated with the high risk of complications - both early and late. The paper presents the long-term consequences of cancer treatment in childhood.

Keywords


children; malignancies; treatment; late side effects

Full Text:

PDF

References


Tojza A.: Formalne i nieformalne systemy wsparcia rodziny dziecka z chorobą nowotworową [w:] Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. Kwaśniewska G., Wojnarska A., Lublin 2004, s. 49 -56

Hampton T. Cancer treatment’s trade-off: years of added life can have long-term costs. JAMA. 2005;294:167–168

Markowicz M., Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci [w:] Bez recepty 2011/06, s.31-33

Krawczuk-Rybak M., Panasiuk A., Muszyńska - Rosłan K., Stachowicz-Stencel T., Drożyńska E., Balcerska A., Pobudejska A., Szczepański T., Sadowska J., Wachowiak J., Czajńska A., Perek D., Zubowska M., Młynarski W., Sęga Pondel D., Kazanowska B., Chybicka A., Badowska W., Szymańska-Miller D., Kowalczyk J., Kołtan A., Wysocki M., Wieczorek M., Sobol G., Garus K., Balwierz W., Wawrzeńczyk A., Kamieńska E., Urasiński T.: Stan zdrowia polskich dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. Onkol. Pol., 2012, 3, 96-102

Krawczuk – Rybak M.: Poprawa stanu zdrowia po leczeniu przeciwnowotworowym dzieci i młodzieży wyzwaniem dla lekarzy XXI wieku [w:] Medycyna Wieku Rozwojowego 2008, XII, 4, cz.2, s. 987-994.

Oeffinger K.C., Mertens A.C., Sklar C.A., Kawashima T., Hudson M.M., Meadows A.T., Friedman D.L., Marina N., Hobbie W., Kadan-Lottick N.S., Schwartz C.L., Leisenring W., Robison L.L.: Chronic Health Conditions in Adult Survivors of Childhood Cancer. N. Engl. J. Med., 2006, 15, 1572-1582.

Joseph D. Dickerman: Odległe skutki leczenia nowotworu złośliwego w dzieciństwie, Pediatria po Dyplomie Vol. 13 Nr 1, Luty 2009, s.16-20.

Krawczuk - Rybak M.: Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych [w:] Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 2, s.130-136

Młot B., Rzepecki P.: Kardiotoksyczność leczenia onkologicznego [w:] Journal of Oncology 2010, volume 60, Number 6, s.536-547

Huang T.T., Hudson M.M., Stokes D.C., Krasin M.J.,Spunt S.T., Ness K.K.: Pulmonary outcomes in survivors of childhood cancer: a systematic review. Chest 2011, 4, 881-901

Jones P.D., Spunt S.L., GreenD., Springate J.G.: Renal late effects in patients treated for cancer in childhood: a report from the Children Oncology Group. Pediatr. Blood Cancer 2008, 6, 724-731

Feing S.A., Gamis A.S., Hord J.D. Kodish E.D., Mueller B.U., Werner E.J., Berkow R.L. : Long-term Follow-up Care for Pediatric Cancer Survivors. Pediatrics, 2009, 123, 906- 915

Dembowska - Bagińska B., Filipek I., Olczak - Kowalczyk D.: Odległe następstwa leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego w: Perek D., Roszkowski M., (red.) Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Diagnostyka i leczenie. Fundacja NEURONET, Warszawa 2006, s.163-181

Wawryków A., Lubkowska A.: Analiza lecznictwa uzdrowiskowego dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym [w:] Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(2):325-336

Rongies W., W. Dolecki W.: Podstawy rehabilitacji w onkologii. [w:] Deptała A.(red.) Onkologia w praktyce, Warszawa 2006, s.361
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1419095

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)