Renewable sources of energy in farming

Mateusz Babula

Abstract


One of significant elements of balanced progress, bringing in considerable ecological and energetic effects, is making use of energy from renewable sources. The development and exploitation of renewable energy is the proper course of action in favour of respecting the energy from conventional sources, as well as increase in energetic efficiency. Farming, aside from its basic function of producing food, may also provide materials for producing electrical and thermal energy, as well as fuel. Such materials may not only be farming products, but also its by-products or waste. By using them to produce energy or fuel, we gain doubled profit – we reduce the problem of management of these products and the following environmental burden and we diminish the consumption of conventional sources.

Keywords


Renewable energy, farming, farmstead

Full Text:

PDF

References


Łucki Z., Misiak W (2010) Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa.

Skoczkowski T, Bielecki S, Baran Ł (2016) Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce, Przegląd Elektrotechniczny, 92,3:190-195.

Nowacki M. 2010: Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa, 338.

Chodkowska-Miszczuk Justyna (2014) Small-Scale renewable energy systems in the development of distributed generation in Poland, „Moravian Geographical Reports”, 22, 2: 34-43.

Ebenezer R. Abraham, Sethumadhavan Ramachandran, Velraj Ramalingam, 2007: Biogas: Can It Be an Important Source of Energy? „Environmental Science and Pollution Research, 1: 67- 71.

Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r. (2017) Główny Urząd Skarbowy, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.

Efektywność wykorzystania energii w latach 1998-2008 (2010) Główny Urząd Skarbowy, Warszawa.

Wójcicki Z (2007) Energia odnawialna, biopaliwa, ekologia, Problemy inżynierii rolniczej nr 2 http://ozerise.pl/pl/o-projekcie

Wiśniewski G (2016) Odnawialne źródła energii w rolnictwie – uwagi o polityce rolnej i energetycznej, Czysta energia 5: 18-22

Ginalski Z (2013) Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych, Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, s. 9.

Banaszuk P, Wysocka-Czubaszek A, Czubaszek R, Roj-Rojewski S (2015) Skutki energetyczne wykorzystania biomasy, 169,4:139-152.

Curkowski A, Mroczkowski P, Oniszk-Popławska A, Wiśniewski G (2009) Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa, http://www.mae.com.pl/files/poradnik_biogazowy_mae.pdf.

Pawlak J (2013) Biogaz z rolnictwa – korzyści i bariery, Problemy inżynierii Rolniczej, 81,3:99-108.

Proszak-Miąsik D, Boryło M (2014) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w małych gospodarstwach rolnych, Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury, 31,61:155-165.

Pabis J (2011) Ekspertyza Odnawialne źródła energii uzupełnieniem energetyki w rolnictwie,http://www.agengpol.pl/LinkClick.aspx?fileticket=DKqjuvznNeQ%3D&tabid=144 s.14.

Więcka A. (red.): Rynek kolektorów słonecznych w Polsce wraz z bazą dostępnych

kolektorów słonecznych. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2012.

http://www.ieo.pl/pl/raporty/doc_details/624-rynek-kolektorowsonecznych-w-

-polsce-wraz-z-baz-dostpnych-kolektorow-sonecznych.html (29 czerwca 2014 r.).

Energia z źródeł odnawialnych w 2013r., GUS, Warszawa 2014, s. 29.

OZERISE (2013) Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach - Generalne problemy wprowadzania nowoczesnych.

prośrodowiskowych rozwiązań energetycznych do rolnictwa , http://ozerise.pl/pl/o-projekcie.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1419531

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)