Renewable sources of energy in Poland – biogas

Mateusz Babula

Abstract


The main cause for the global environmental pollution is obtainment of energy from the conventional sources, that is black and brown coal, mineral oil, natural gas, which when burned, all cause the emission of the greenhouse gases and dusts to the atmosphere and the accumulation of huge amounts of the industrial waste. The intense exploitation of conventional sources of energy on one hand leads to diminishing of those sources at accelerated rate, on the other hand poses as a threat to the environment. One of the proper solutions to this issue is implementing biogas as a source of energy in the production of energy in cogeneration, as well as its introduction to the transport as a renewable fuel in case of refined biogas (bio methane). The increase in renewable energy usage is important mostly due to the possibility of increased independence from imported energy, diversification of delivery sources, as well as creation of conditions to further develop distributed power generation built on locally available resources. Renewable energy in Poland has a particular significance for realization of energy politics of our country. The article characterized the development of biogas production and its usage in the countries of EU and in Poland. The usage of biogas for energetic and transportation purposes had been discussed.

Keywords


biogas, renewable energy sources, energy policy

Full Text:

PDF

References


Dobrzańska B.M. Dobrzański G., Technika w ochronie środowiska, [w:] Ochrona środowiska przyrodniczego, pod red., Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 327.

Curkowski A, Mroczkowski P, Oniszk-Popławska A, Wiśniewski G (2009) Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa, http://www.mae.com.pl/files/poradnik_biogazowy_mae.pdf.

Czop M. Kłapcia E. (2017) Zagospodarowanie odchodów trzody chlewnej z wybranej fermy do celów energetycznych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, tom 20, nr 1, ss. 5-16.

Fuksa D., Ciszyńska E., Łyko P.: Pozytywne aspekty wykorzystania biogazu na przykładzie transportu. Materiały konferencyjne IZIP – Zakopane, 2012, 475–485.

Gostomczyk W. (2017) Stan i prespektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – ujęcie ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 17, nr 2, ss. 48-64.

Gradziuk P. (2017) Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce, Roczniki naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom 19, nr 3, ss. 64-70.

Grygier S. Idziak P. Jędrzejczak M. (2018) Energetyczne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych powstających w dużych fermach hodowli bydła, Infrastructure and ecology of rural areas, nr 1, ss. 25-37.

I. Góralczyk, R. Tytko, Makroekonomiczna charakterystyka energii odnawialnej, "Aura" 2014(8): 7.

Kupczyk A. Prządka A. Różnicka I. (2009) Selected problems of production and use of biogas, biogas in the European Union and Poland, Energetyka, nr 8, ss. 522-556.

Obrycka E. (2014) Korzyści społeczne i ekonomiczne budowy biogazowi rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nr 107, ss. 163-176.

Pomykała R Łyko P. (2013) Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery perspektywy, CHEMIK, tom 63, nr 5, ss. 454-461.

Rajchel D. Walawender A.(2018) Energia odnawialna w krajach Unii Europejskiej i w Polsce z uwzględnieniem gospodarstw domowych, [w:] Sitek S. (red.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, z. 8,s. 161–176.

Szlachta J. Dworaczyk K. (2017) Analiza porównawcza opłacalności budowy i użytkowania mikrobiogazowni rolniczej w odniesieniu do gospodarstwa o obsadzie 100 DJP, Problemy Inżynierii Rolniczej, tom 97, nr 3, ss. 83-99.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Zalega K. (2017) Znaczenie biopaliw i system ich certyfikacji, Kontrola i audyt, tom 62, nr 1, ss. 40-60.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1419519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)