Range of Body Mass Index and the risk of breast cancer

Alicja Sobek, Karol Lorenc, Urszula Fałkowska, Julita Poleszak, Halina Piecewicz-Szczęsna

Abstract


Introduction. Obesity leads to an increased incidence of many diseases. The research subject of scientists is the impact of obesity on breast cancer as one of the most commonly diagnosed cancers among women.
Aim of the study. Analysis of the relationship between overweight and obesity with the risk of invasive breast cancer.
Material and method. Review of studies on the association of obesity with the incidence of breast cancer published in the last 10 years.
Results. The study conducted in 67142 women who were measured at baseline weight is noteworthy. Overweight and obese women showed an increased risk of invasive breast cancer with a positive estrogen and progesterone receptor (HR 1.86; CI 1.60-2.17). The presented analysis of 1017 cases of women suffering from breast cancer showed that the BMI above 25kg/m2 in both the period before and after menopause was associated with a larger tumor size, shorter period of disease (DFS), overall survival (OS) (P <. 001) and a higher risk of recurrence and death due to illness (P <0.05). In a study analyzing the relationship of BMI and various subtypes of breast cancer in which 657 women participated, the high BMI in postmenopausal women is most strongly associated with a more benign form of breast cancer, which immunohistochemical appearance is as follows: ER +, PR +, HER2-, Ki67low, Bcl-2 + and p53- (HR per 5 kg / m2: 1.44 [1.10 1.90], p = 0.009).
Conclusions. The above analysis unequivocally convinces that the promotion of a healthy lifestyle and the development of obesity prevention programs may contribute to reducing the risk of breast cancer in women.

Streszczenie
Wprowadzenie. Otyłość prowadzi do zwiększonej zachorowalności na wiele chorób. Przedmiotem badań naukowców jest wpływ otyłości na raka piersi.
Celem pracy jest analiza związku nadwagi i otyłości (wyrażane w poziomie BMI) z ryzykiem wystąpienia inwazyjnego raka piersi.
Materiał i metoda. Przegląd badan dotyczących związku otyłości z zachorowalnością na raka piersi opublikowanych ostatnich 10 latach.
Wyniki. Na uwagę zasługuje badanie przeprowadzone u 67142 kobiet, u których zmierzono wyjściową masę ciała. Kobiety z nadwagą i otyłością wykazywały zwiększone ryzyko inwazyjnego raka piersi z dodatnim receptorem estrogenu i progesteronu (HR 1,86; CI 1,60-2,17). Analiza 1017 przypadków kobiet cierpiących na raka piersi wykazała, że BMI powyżej 25 kg/m2 zarówno w okresie przed menopauzą, jak i po menopauzie było związane z większym rozmiarem guza, krótszym okresem choroby (DFS), całkowitym przeżyciem (OS) ( P <0,001) i większe ryzyko nawrotów i śmierci z powodu choroby (P <0,05).W badaniu analizującym zależność BMI od różnych podtypów raka piersi, w których uczestniczyło 657 kobiet, wysoki BMI u kobiet po menopauzie jest najsilniej związany z bardziej łagodną postacią raka piersi: ER +, PR +, HER2-, Ki67low, Bcl-2 + i p53- (HR na 5 kg / m2: 1,44 [1,10 1,90], p = 0,009).
Wnioski. Powyższa analiza jednoznacznie przekonuje, że promowanie zdrowego stylu życia i opracowywanie programów zapobiegania otyłości może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka piersi u kobiet.

Keywords


BMI, overweight, obesity, breast cancer

Full Text:

PDF

References


Neuhouser ML, Aragaki AK, Prentice RL et al. Overweight, Obesity, and Postmenopausal Invasive Breast Cancer Risk: A Secondary Analysis of the Women's Health Initiative Randomized Clinical Trials. JAMA Oncol. 2015;1(5):611-21

Sun L, Zhu Y, Qian Q et al. Body mass index and prognosis of breast cancer: An analysis by menstruation status when breast cancer diagnosis. Medicine (Baltimore). 2018;97(26):e11220.

Van den Brandt PA, Spiegelman D, Yaun SS et al. Pooled Analysis of Prospective Cohort Studies on Height, Weight, and Breast Cancer Risk. Am J Epidemiol. 2000 15;152(6):514-27

Liu K, Zhang W, Dai Z et al. Association between body mass index and breast cancer risk: evidence based on a dose-response meta-analysis. Cancer Manag Res. 2018;10:143-151

McCall NS, Simone BA, Mehta M et al. Treat.Onco-metabolism: defining the prognostic significance of obesity and diabetes in women with brain metastases from breast cancer. Breast Cancer Res. 2018. doi: 10.1007/s10549-018-4880-1

Arthur R, Wassertheil-Smoller S, Manson JE, et al. The combined association of modifiable risk factors with breast cancer risk in the Women's Health Initiative. Cancer Prev Res (Phila). 2018;11(6):317-326.

Guo W, Key TJ, Reeves GK. Adiposity and breast cancer risk in postmenopausal women: Results from the UK Biobank prospective cohort. Int J Cancer. 2018. 10.1002/ijc.31394

Govind Babu K, Anand A, Lakshmaiah KC et al. Correlation of BMI with breast cancer subtype and tumour size. Ecancermedicalscience. 2018; 12:845

Cho WK, Choi DH, Park W et al. Effect of Body Mass Index on Survival in Breast Cancer Patients According to Subtype, Metabolic Syndrome, and Treatment Clin Breast Cancer. 2018. S1526-8209(17)30765-6.

Nattenmüller CJ, Kriegsmann M, Sookthai D et al. Obesity as risk factor for subtypes of breast cancer: results from a prospective cohort study. BMC Cancer. 2018; 18(1):616.

Goodwin PJ. Obesity and breast cancer - what's new? Expert Rev Endocrinol Metab. 2017; 12(1):35-43

Partain N, Mokdad A, Puzziferri N et al. Mammographic density changes in surgical weight loss-an indication for personalized screening. BMC Med Imaging. 2018;18(1):10.

Alimujiang A, Imm KR, Appleton CM, et al. Adiposity at age 10 and mammographic density among premenopausal women Cancer Prev Res (Phila). 2018 ;11(5):287-294

Heetun A, Cutress RI, Copson ER. Early breast cancer: why does obesity affect prognosis? Proc Nutr Soc. 2018 4:1-13.

Key TJ1, Appleby PN, Reeves GK et al. Body Mass Index, Serum Sex Hormones, and Breast Cancer Risk in Postmenopausal Women. J Natl Cancer Inst. 2003, 1218–1226

Amadou A, Ferrari P, Muwonge R et al. Overweight, obesity and risk of premenopausal breast cancer according to ethnicity: a systematic review and dose-response meta-analysis. Obes Rev. 2013 oi: 10.1111/obr.12028
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1414150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)