Women’s expectations regardings medical outpatient implemented in gynaecological

Justyna Rycerz-Genca, Paweł Węgorowski, Joanna Michalik, Renata Domżał-Drzewicka, Andrzej Stanisławek

Abstract


Admission
Primary health care is the first level of a professional medical service, to which patients with their ailments and health problems apply. Access to basic health care services should be free from any physical, organizational and financial barriers due to the willingness to use the services of various patients.
Objective of the work
The aim of the work was to get to know the expectations of women regarding the medical care provided in the gynaecological clinic. In order to achieve the research objective, the issues concerning, among other things, the level of satisfaction of women with the functioning and offering of medical services in the gynecological clinic as well as the expectations of women during visits to the gynecological clinic were chosen.
Material and methods
The research was based on the method of a diagnostic survey using a standardized questionnaire, which was addressed to women using gynecological outpatient services.
Results
The research shows that the most frequent respondents visited the gynecologist once every three years, (49.33%, n = 74). Statistical analysis showed a significant relationship between the professional activity of the surveyed women and the frequency of visits to the gynecologist (p = 0.004). The study showed that most often during the visit to the gynecological clinic, the respondents expected: gynecological examination (93.33%), cytological examination (83.33%) and breast examination (69.33%).
Conclusions
Expectations of women during a visit to the gynecological clinic concern primarily the obtaining of information on research and treatment. Women using the gynecological clinic are satisfied with the offered medical services and the way the clinic operates. Women aged 30-41 with higher education are significantly more satisfied with the gynecological clinic than women under 30 and over 40 years of age and with basic or vocational and married education.

Keywords


medical care, gynecological clinic

Full Text:

PDF

References


Barawski J., Windak A., Optymalizacja polskiego systemu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Sprawne Państwo, Warszawa 2012; 10-13.

Brodzińska M., Modzelewska K., Stachowska M., Talarska D.: Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki i położnej opieki zdrowotnej. Doniesienia wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010, 91, 2, 303-307.

Fiedorczuk I, Marcinowicz L, Chlabicz S.: Rola położnej rodzinnej w środowiskowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem – dokumentacja procesu pielęgnowania. Pielęgniarstwo XXI w 2011, 3, 36, 27–34.

Kosiek K., Godycki-Ćwirko M.: Poprawa bezpieczeństwa pacjenta w podstawoej opiece zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014, 12, 4, 327-330.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417). Warszawa, Sejm RP 2008.

Galicki J. Współczesne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej [w:] Głowacka M. D. (red.), Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej Konteksty i Determinanty. Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań 2011; 9-24.

Godycki-Ćwirko M., Nowak P, Windak A, Kosiek K. (2004), Zarys historii medycyny rodzinnej w Polsce. [w:] Lukas W, Latkowski J.B. (red.) Medycyna rodzinna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 5–13.

Marcinowicz L.: Rola pielęgniarki i położnej w sprawowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014, 12, 4, 352-357.

Bojar I., Wdowiak L., Miotła P., Strzemecka J.: Satysfakcja pacjentek z usług publicznych i niepublicznych poradni ginekologiczno-położniczej na terenie miasta Lublina. Zdrowie Publiczne 2006, 116, 1, 189-191.

Bojar I., Wdowiak L., Ostrowski T. I wsp.: Dostępność Poradni POZ w Opinii Pacjentów. Zdrowie Publiczne 2004 , 189-193.

Doroszkiewicz H., Bień B.:pielęgniarka Środowiskowa szansą naprawy systemu podstawowej opieki pediatrycznej. Medycyna Rodzinna 2001, 14, 3-4, 155.

Szymoniak K., Malinowski W., Ćwiek D.: Oczekiwania kobiet wobec badań ginekologicznych w gabinetach prywatnych. Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3, 397–399.

Golinowska S., Tambor M.: Źródła finansowania opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014, 12, 3, 205-217.

Paszkowska M. (2009), Public relations gabinetu POZ-cz. II., ,,Lekarz”, 5, 18–21.

Ulman-Włodarz I., Nowosielski K., Romanik M., Pozowski J., Jurek M.:Świadomość profilaktyki raka szyjki macicy wśród kobiet zgłaszających się do poradni K. Ginekol Pol. 2011, 82, 22-25.

Słopicka A.: Korzystanie przez kobiety z porad lekarza ginekologa. Problemy pielęgniarstwa 2013, 21,1, 47-54.

Gajewska M.: Ocena świadomości kobiet regionu środkowowschodniego o czynnikach ryzyka chorób nowotworowych narządu rodnego i raka piersi. Praca doktorska. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1996

Ulman-Włodarz I., Nowosielski K., Romanik M., Pozowski J., Jurek M.:Świadomość profilaktyki raka szyjki macicy wśród kobiet zgłaszających się do poradni K. Ginekol Pol. 2011, 82, 22-25.

Łepecka-Klusek C., Bucholc M., Pilewska A., Kanadys K.: Kobiety w wieku rozrodczym wobec profilaktycznych badań ginekologicznych. Ginek. Pol. 2001; 72: 1473–1477.

Bojar I., Woźnica I., Holecki T., Diatczyk J.: Dostępność, Jakość i Sprawność Funkcjonowania Opieki Zdrowotnej w Polsce w Opinii Pacjentek Korzystających i Niekorzystających z Prywatnej Opieki Ginekologicznej. Medycyna Ogólna 2010, XLV, 2

Szymoniak K., Malinowski W., Ćwiek D.: Oczekiwania kobiet wobec badań ginekologicznych w gabinetach prywatnych. Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 3, 397–399.

Wdowiak A., Guz A., Lewicka M., Sulima M., Krakowski J. (2013),Funkcjonowanie poradni ginekologiczno-położniczej w systemie ochrony zdrowia, [w:] Krakowski J. , Ciechońska D. (red.) Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademi Nauk, Łódź, XVI, 10, 123-132.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1413444

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)