Health behaviors in a group of women treated surgically for breast cancer and selected clinical and socio-economic parameters

Joanna Michalik, Marcin Rząca, Andrzej Stanisławek, Dariusz Wolski, Paweł Węgorowski

Abstract


Introduction
Breast cancer is the most common malignancy in women, accounting for nearly 1.7 million cases and over 0.5 million deaths worldwide. The basic solution is surgical treatment. The execution or closing of the variometer ends with the element of unpicking.
Objective
The ability to fight cancer is ongoing. Analyzed declared costs in the economic variety.
Materials and methods
The study was provided by a patient from Lublin in 2016. The concept of a diagnostic survey was used. Old planm and questionnaire. IZZ) by Z. Juczyński.
Results
In order to obtain the correct result, the following criteria should be applied: IZZycie 90.41 points, which corresponds to the standard 7-10 stena and is interpreted as a high result.
Conclusions
Patients admitted to the Lublin Oncology Center for treatment of breast cancer. In the studies, the most sensitive were psychological attitude and the lowest eating habits. In the time of interest, eating habits were not such statistical information.
Key words: breast cancer, health behaviors

Keywords


breast cancer, health behaviors

Full Text:

PDF

References


Andruszkiewicz A., Nowik A.: Zachowania zdrowotne kobiet. Probl Pielęg 2011; 19: 2: 148-152.

Andruszkiewicz A., Oźmińska A.: Zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii. Ann. Acad. Med. Siles. 2005; 59: 298–301.

Berrino F, Angelis RDe, Sant M, et al. Survival for eight major cancers and all cancers combined for Europan adults diagnosed in 1995- 99. Lancet Oncol.2007; 8: 9: 773-783.

Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie: Warszawa; 2009.

Farbicka P., Nowciki A., Krzemkowska E., Wiedza o zachowaniach prozdrowotnych i chorobie kobiet operowanych z powodu raka piersi Piel. Zdr. Publ. 2016; 6: 2: 119 – 126.

Jokiel M., Bielska-Lasota M.:Czynniki ryzyka raka piersi: możliwości profilaktyki pierwotnej. Prz Epidemiol. 2010; 64: 3: 435-438.

Kachaniuk H., Stanisławek A., Bartoszek A., Kocka K., Szadowska-Szlachetka Z., Charzyńska-Gula M.: Analiza wybranych zachowań zdrowotnych kobiet jako czynników ryzyka raka piersi. Prz Menopauz. 2013; 6: 453-458.

Kiciak A., Całyniuk B., Grochowska – Niedworek E., Szczepańska E., Wybrane zachowania żywieniowe osób z chorobą nowotworową. Hygeia Public Health 2012; 47: 3: 354-359.

Kurowska K., Adamczyk I., Rola wsparcia i zachowań zdrowotnych w zmaganiu się kobiet z rakiem piersi. Curr. Gynecol. Oncol. 2014 ; 12: 4: 278-289.

Kurowska K., Kalawska H.: Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u kobiet po mastektomii. Curr Gynecol Oncol. 2013; 11: 2: 115–124.

Malczyk E., Majkrzak Ż.: Wybrane elementy stylu życia a ryzyko rozwoju raka piersi. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95: 4: 827-830.

Mierzwa T., Kowalski W., Grabiec M.: Leczenie oszczędzające chorych z wczesnymi postaciami raka piersi z uwzględnieniem zmian wykrytych w badanach profiktycznych. Gin Pol 2005; 76: 5: 377-383.

Nowicki A., Krajweski E., Maruszak M.: Wczesne wyniki leczenia raka gruczołu piersiowego metodą oszczędzającą. Współczesna Onkologia 2006; 10: 85 -91

Nowicki A. Licznerska B, Rhone P.: Ocena jakości życia kobiet leczonych z powodu raka piersi metoda amputacji lub sposobem oszczędzającym we wczesny, okresie po operacji. Polski przegląd chirurgiczny 2015; 87: 4: 313-324.

Nowicki A., Wiśniewska K., Rhone P.: Wpływ czynników socjogeograficznych u kobiet leczonych z powodu raka piersi na podjęcie decyzji związanych z chorobą i leczenie, Onco Review 2015; 5: 3: 156-163.

Paździor A., Stachowska A., Zielińska A.: Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Now Lek. 2011; 80: 6: 419-422.

Piekarski J., Pluta P., Jastrzębski T., MurawaP.: Ocena węzła wartowniczego w raku piersi. Węzeł wartowniczy w chorobach nowotworowych. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa 2010: 44-59.

Renata B. Stępień.: Uwarunkowania społeczno-demograficzne poziomu lęku i depresji u kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi – mastektomii. Problemy Pielęgniarstwa 2007; 15: 1: 20-25.

Verdecchia A, Francic S, Brenner H, et al. Eurocare 4 – working Group. Recent cancer survival in Europe: a 2000 – 02 period analysis of EUROCare – 4 data. Lancet Oncol 2007; 8: 9: 784-796.

Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W.: Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 r. Krajowy Rejestr Nowotowrów. Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskkiej Curie: 45- 51.

Prokopowicz K., Prokopowicz G., Molik B., Kozdroń E.; Ocena wybranych zachowań zdrowotnych kobiet po przebytej terapii nowotworu piersi. Post. Rehabil. 2015: 29: 3: 5-12.

Stańczyk M., Dziekiewicz M., Maruszyński M., Olszewski WL., Pol Merk. Lek. 2005: 19: 110: 245.

Jodkiewicz Z., Trzaska B., Chmielewska E., Michalski W., Ocena wyników leczenia pacjentek z przedinwazyjnym rakiem piersi (CDIS) Nowotowry. Journal of Oncology 2011; 61: 6: 563.

Pérez M., Schootman M., Hall LE., Jeffe DB., Accelerated partial breast irradiation compared with whole breast radiation therapy: a breast cancer cohort study measuring change in radiation side-effects severity and quality of life. Breast Cancer Res Treat. 2017; 4; 162: 2: 329-342.

Słowik AJ., Jabłoński MJ., Michałowska-Kaczmarczyk AM., Jach R., Evaluation of quality of life in women with breast cancer, with particular emphasis on sexual satisfaction, future perspectives and body image, depending on the method of surgery. Psychiatr Pol. 2017 Oct 29; 51: 5: 871-888.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1413263

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)