The methods of therapy of children suffering from cerebral palsy

Monika Joanna Stecko, Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Agnieszka Kordek, Anna Fabian - Danielewska, Agnieszka Wilczyńska, Inga Janik, Martyna Maciejewska

Abstract


Cerebral palsy and methods of therapy that can be applied in the process of rehabilitation of children were described in this article. Cerebral palsy is a motor syndrome caused by permanent damage to the structures of central nervous system in the prenatal, perinatal or postnatal period [1]. Cerebral palsy is a complex therapeutic problem. It is not possible to cure it completely, therefore, the main goal is alleviation of pain to make the child as independent in everyday life as possible [2].
Nowadays, rehabilitation of children suffering from cerebral palsy is based on the methods of neurodevelopmental rehabilitation, which are the most effective and more child-friendly. These methods include, among others, Vojta and NDT-Bobath method. Additional methods that can be applied while supporting the development of children suffering from cerebral palsy are sensory integration method and MEDEK method.
If appropriate and comprehensive rehabilitation shall be initiated at early stage in children suffering from cerebral palsy, the chance for achievement of proper mobility in the future will be bigger [3].
The effects of therapy depend on the type of damage, regularity of therapy. Therapeutic program must be selected individually to every child after thorough diagnosis and observation [2,4].

Full Text:

PDF

References


Pogorzelczyk M , Gajewska E.: Terapia Dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z Punktu Widzenia Fizjoterapeuty. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (38) 2014, 43-47. 2.

Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M.: Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurologia Dziecięca, 2009, 35: 53-60.

Stoińska B., Gajewska E., Pusz B., „Ocena rozwoju psychoruchowego noworodków z grup ryzyka”. Ginekologia Praktyczna, 2000, 4, 37- 41.

Milewska A. , Mileańczuk-Lubecka B.,A. , Kochanowski J. , Werner B.: Analiza czynników ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego. Nowa Pediatria 2011, 4, 79-84.

Gugała B, Snela S: Mózgowe porażenie dziecięce – rys historyczny i poglądy na temat istoty schorzenia. Pielęgniarka i Położna 2006; 3: 25-26.

Vojta V. (1988) Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.

Volpe J. J. (1995) Hipoxic-ischemic encephalopaty: Neuropathology and pathogenesis [w:] J. J. Volpe (red.) Neurology of the newborn, Wyd.3. W. B. Sanders CO, Montreal, 279.

Ingram T. T. S. (1955) The early manifestations and course of diplegia in childhood, Arch. Dis. Cild, 30: 244

Matyja M., Nowotny J.: Zasady rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego-aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Metodyczno-Naukowe, AWF, Katowice 1996:8, 5–14.

Borkowska M.: ABC Rehabilitacji Dzieci – Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa 1989, 8.

Chochowska M., Zgorzalewicz-Stachowiak M., Sereda-Wiszowaty E., Wpływ wybranych czynników na skuteczność metody NDT-Bobath w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia 2008, 16, 3, 8-24

Hellbrugge T.: Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa, pierwszy rok życia. Antykwa, Kraków 1994, 200.

Sadowska L., Krefft A., Wiraszka A.: Ocena diagnostyki i stymulacji metodą Vojty dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. [w:] Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Red. Sadowska L. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001, 244.

Baryczkowska E., Hagner- Derengowska M.: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z rehabilitacji dziecięcej. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017,19-20.

Dytrych G., Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty. Neurologia Dziecięca 20 0 8 , 17, 3 3, 59-62.

Hellbrugge T.: Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa, pierwszy rok życia. Antykwa, Kraków 1994, 200.

Banaszek G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Ośrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko Biała 2004, 114.

Sowa J.: Biofizjologiczne podłoże procesu rehabilitacji. [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom II. Red. Janiszewska-Nieścioruk Z., Oficyna Wydawnictwa Impuls, Kraków 2004, 113.

Domagalska M., Matyja M.: „Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobath „. ŚAM, Katowice 1998.15-16, 128-130

Aly M.: „Dziecko specjalnej troski”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, 118-120

Mikołajewska E., Mikołajewski D.: „Metoda Bobath w rehabilitacji dorosłych i dzieci”. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2016(18): 7- 24.

Cybula K., Kułak W., Wiśniewska E.: „Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Neurologia Dziecięca, 2009, 18, 35, 49-52.

Klimont L.: Principles of Bobath neurodevelopmental therapy in cerebral palsy. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2001:3, 527–530.

Czupryna K ., Domagalska M., Nowotny J.: „Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Neurologia Dziecieca , 2009, 18, 35, 53-60.

Klinika Neonatologii UMP w Poznaniu [online][dostęp: 04.04.2016]. Dostępny w Internecie: < http://www.neonatologia.ump.edu.pl/pliki/Rekomendacje-Dzieci-z-grupryzyka.pdf>.

Nowotny J., Krauze M.: „Rehabilitacja lecznicza dzieci z chorobami układu nerwowego”. PZWL, Warszawa 1981.

Bogdanowicz M: Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria-diagnoza-terapia. CMPPP, Warszawa 1997.

Ayres J.: Sensory Integration and the Child. Western Psychological Services, Los Angeles 1979.

Bagnowska K., Falkowski M.: „Wybrane metody usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Nowa Pediatria, 2013, 3, 119-123.

Maas VF: Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do Teorii Integracji Sensorycznej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

Borowska M, Wagh K: Integracja sensoryczna na co dzień. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Mitroi S., „Stimulation od triple extention tone and orthostatic balance in the child with cerebral palsy throught exercises specific to MEDEK method”. Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal 2016, 12, 1, 48-51.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1412037

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)