Validity of a diagnostic instrument to measure fine motor coordination

Jarosław Fugiel, Grzegorz Wosik, Krystyna Chromik, Anna Rohan

Abstract


The assessment and analysis of fine motor coordination is a difficult task due to the intrinsic complexity of psychomotor performance and its integration with cognitive functioning. The increasing use of electronics (e.g. computers, tablets, smartphones) in daily life has made fine motor skills increasingly important The aim of this study was to test fine motor performance with two congruent diagnostic instruments, the Motor Performance Series workboard and an enhanced version known as the Motor Coordination Analyzer for the Upper Extremity. Twenty-eight female 1st year university students completed a series of hand dexterity tasks (i.e. steadiness, line tracing, aiming, inserting pins, and tapping) using analogous test protocols on both devices. Moderate to strong correlations were obtained between the two instruments, suggesting that the device can also be used in the assessment of fine motor coordination.

Keywords


motor coordination abilities, Motor Coordination Analyzer for the Upper Limbs, Vienna Test System

Full Text:

PDF

References


Fugiel J, Czajka K, Posłuszny P, Sławińska T. Motoryczność człowieka. Podstawowe zagadnienia z antropomotoryki. MedPharm, Wrocław. 2017.

Fugiel J. Zmienność rozwoju wybranych zdolności koordynacyjnych na tle budowy morfofunkcjonalnej dzieci i młodzieży z terenów przemysłowych. Studia i Monografie, AWF, Wrocław. 2014; 119.

Klocek T, Spieszny M, Szczepanik M. Komputerowe testy zdolności koordynacyjnych. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa. 2002.

Sterkowicz S, Jaworski J. Walidacja testów komputerowych mierzących wybrane koordynacyjne zdolności motoryczne. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2006; 56, 1: 11–15.

Waśkiewicz Z, Juras G, Raczek J. Komputer1owa diagnostyka zdolności rytmizacyjnych. Rocznik Naukowy, AWF, Katowice. 1999; 27: 25–39.

Shuhfried GmbH-MLS. Motor Performance Series. http://www.schuhfried.com/vienna-test-system-vts/all-tests-from-a-z/test/mls-motor-performance-series/. Accessed 30 nov. 2017.

Borecki L, Tolstych K, Pokorski M. Computer games and fine motor skills. Adv Exp Med Biol, 2013; 755: 343–348.

Domaradzki J, Ignasiak Z. Zróżnicowanie płciowe wybranych predyspozycji koordynacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym – wyniki Wiedeńskiego Systemu Testowego. Antropomotoryka. 2009; 45, 19: 3–9.

Gierczuk D, Sadowski J, Lyakh V. Rzetelność i informatywność diagnostyczna testów komputerowych służących do oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych w zapasach. Antropomotoryka. 2008; 44, 18: 77–84.

Klasik A, Czech K. Wiedeński System Testów (Vienna Test System) jako narzędzie diagnozy procesów poznawczych człowieka. [W:] J.M. Stanik (red.) Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 2006; 294–317.

Kondraske GV, Potvin AR, Tourtellotte WW, Syndulko K. A computer – based system for automated quantification of neurologic function, IEEE Trans Biomed Eng, 1984; 31 (5): 401–414.

Łuczak A. Wiedeński System Testów w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. 2005; 2: 18–21.

Mehlich R, Iskra J, Waśkiewicz Z. Możliwość wykorzystania wiedeńskiego systemu testowego w ocenie zdolności rytmizacji płotkarzy. Rozprawy Naukowe, AWF we Wrocławiu. 2007; 25(1): 119–124.

Sebastjan A, Skrzek A, Ignasiak Z, Sławińska T. Age-related changes in hand dominance and functional asymmetry in older adults. PloS One, 2017, 12, 5, 7DOI:10.1371/journal.pone.017784.

Sebastjan A, Dąbrowska G, Ignasiak Z, Żurek G. Ocena motoryki precyzyjnej ręki starszych kobiet o różnym poziomie aktywności fizycznej. Fizjoterapia. 2008; 16, 1: 41–45.

Smith SS, Kondraske GV. Computerized system for quantitative measurement of sensorimotor aspects of human performance. Phys Ther, 1987; 67(12): 1860–1867.

Turosz MA. Możliwość zastosowania wiedeńskiego systemu testów w diagnozie antycypacji czasowo-ruchowej sportowców. [W:] H. Sozański, K. Perkowski, D. Śledziewski. Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF, Warszawa, 2003; 161–164.

Ucińska M. Wiedeński System Testów – narzędzie pomocnicze w psychologicznych badaniach kierowców. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa. 2008; 5(29): 4–10.

Wosik G, Głąbiński A. Świadectwo Rejestracji Wzoru Przemysłowego pt.: Aparat diagnostyczny do analizy deficytów motorycznych kończyn górnych, Nr 21082. Internetowy Portal Usługowy Urzędu Patentowego R.P., Biuletyn i Wiadomości Urzędu Patentowego R.P. Nr 12/2014.

Sulzenbruck S, Hegele M, Rinkenauer G, Heuer H. The death of handwriting: Secondary effects of frequent computer use on basic motor skills. Journal of Motor Behavior. 2011; 43(3): 247–251.

Zhang Y, Du G, Yang Y, Qin W, Li X, Zhang Q. Higher integrity of the motor and visual pathways in long-term video game players. Front Hum Neurosci. 2015; 9: 98.

Hastings EC, Karas TL, Winsler A, Way E, Madigan A, Tyler S. Young children’s video/computer game use: Relations with school performance and behavior. Issues in Mental Health Nursing. 2009; 30(10): 638–649.

Weaver JB, Mays D, Weaver SS, Kannenberg W, Hopkins GL, Eroĝlu D, Bernhardt JM. Health-risk correlates of video-game playing among adults. American Journal of Preventive Medicine. 2009; 37(4): 299–305.

Olex-Zarychta D. Lateralizacja funkcjonalna kończyn człowieka i jej uwarunkowania w zakresie koordynacji motorycznej. AWF, Katowice, 2010.

Skrzek A, Pridalova M, Sebastjan A, Harasova D, Fugiel J, Ignasiak Z, Sławińska T, Rożek K. Fine motor skills of the hands in Polish and Czech female senior citizens from different backgrounds. Aging Clinical and Experimental Research. 2015; 27, 4: 491–498.

Avrunin OG, Selivanova KG, Husham Farouk Ismail S. A method of computer testing of the level of development of graphic skills, International Journal of Computer Science and Engineering. 2014; 3, 2: 19–26.

Jaworski J, Wieczorek T, Lyakh V. Własna propozycja zestawu testów komputerowych do pomiaru koordynacyjnych zdolności motorycznych. [W:] A. Kuder (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. AWF Warszawa, IV. 2007; 29–32.

Juras G. Komputerowa ocena orientacji wzrokowej, [W:] J. Ślężyński (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty aktywności ruchowej człowieka. AWF, Katowice. 1996; 11–16.

Juras G, Juras B. Propozycja komputerowej oceny pamięci krótkiego czasu (STM). [W:] J. Ślężyński (red.) Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. AWF, Katowice. 1998; 54–58.

Sterkowicz S, Jaworski J. Ocena rzetelności własnego zestawu testów komputerowych do pomiaru wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych (badania pilotażowe). Antropomotoryka. 2006; 36: 81–90.

Blumen HM, Gopher D, Steinerman JR, Stern Y. Training cognitive control in older adults with the space fortress game: The role of training instructions and basic motor ability. Frontiers in Aging Neuroscience. 2010; 2: 145.

Boot WR, Kramer AF, Simons DJ, Fabiani M, Gratton G. The effects of video game playing on attention, memory, and executive control. Acta Psychologica. 2008; 129(3): 387–398.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1407475

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)