Anxiety experienced in high-risk pregnancy

Inga Janik, Martyna Maciejewska, Anna Fabian-Danielewska, Katarzyna Korabiusz, Agata Wawryków, Agnieszka Wilczyńska, Monika Stecko

Abstract


Pregnancy is the time of new experiences. A woman is preparing for significant changes that will strengthen the process of maternity. It’s the moment of numerous changes both physiological and emotional.A pregnant woman is experiencing various emotions, such as hope and happiness but also anxiety and concern. In a natural way she starts to change her goals and plans, she imagines her future. However, on each stage of pregnancy there can occur numerous complications related to various factors, for example: infant diseases, injuries, mother illnesses. Different factors can cause the incorrect course of pregnancy. Situation like this often causes difficult feelings in women, especially strong anxiety. Numerous researchers emphasize different social-economic situation of women with possible high-risk pregnancy than women with normal pregnancy because the process of preparing to labor is interrupted. Women often need medical treatment, hospitalization, their physical activity is changed as it is often advised to lie down for long periods of time. This strengthens a woman fears and anxiety for child’s health and life

Keywords


physical activity, pregnancy, anxiety

Full Text:

PDF

References


Bilewska-Batorowicz E., Psychologiczne aspekty prokreacji, Katowice 2006.

Steuden, S., & Szymona, K. (2003). Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet, 109-121.

Capeless EL, Clapp JF: Cardiovascular chan ges in early chase of pregnacy. Am J Obstet Gynecol 161: 1449, 1989.

Lichtenberg-Kokoszka, E., Dzierżanowski, J., & Janiuk, E. (2011). Ciąża czy stan błogosławiony?: Zagadnienie interdyscyplinarne. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu.

Durka A., Żywienie kobiet w ciąży , Położna. Nuka i Praktyka 2011 1(13).

Gabbe, S. G., Niebyl, J. R., Simpson, J. L., Landon, M. B., Galan, H. L., Jauniaux, E. R., ... & Grobman, W. A. (2016). Obstetrics: normal and problem pregnancies e-book. Elsevier Health Sciences.

Wiadomska-Czekajska T., Górajek- Jóźwik J., Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych, t. 1, Warszawa 2010, 136.

Fleischman AR, Oinuma M, et al.: Rething the definicjon of term pregnacy. Obstet Gynecol 116; 136, 2010.

Grabarczyk Z. Problematyka etyczna patologii ciąży. KUL, Lublin 2005:11.

Zdziennienicki A. Lęk jako czynnik zagrożenia w perinatologii. Wiadomości Lekarskie 1994: XLVII.

B. Karolczak-Biernacka. Lęk i stres w sporcie. W: W. Szewczuk (red.). Encyklopedia psychologii. Fundacja Innowacja. Warszawa 1998, s. 193-194.

Ohman, Arne (2005) Strach i lęk z perspektywy ewolucyjnej, poznawczej i klinicznej.

[w:] Michael Lewis, Jaennette M. Haviland-Jones, red., Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 719-744.

Sosnowski, T., Wrześniewski, K., Jaworowska, A., Fecenec, D. (2006). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych PTP.

American Psychiatric Association: American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual for Psychiatric Disorders, 4th Ed, text revision. Washinton DC, American Psychiatrc Associatin, 2000.

Bandelow B, et al: Panic dis order Turing pregnacy and postpartum period. Eur Psychiatry 21: 495,2006.

Pawełczyk A., Cypryk K., Bielawska-Batorowicz E., Poziom lęku i więź emocjonalne z dzieckiem w okresie ciąży u kobiet z GDM i zdrowych ciężarnych, „Diabetologia Polska” 1999, 6 189-192.

Rutkowska, A., Rolińska, A., Kwaśniewski, W., Makara-Studzińska, M., & Kwaśniewska, A. (2011). Lęk–jako stan i jako cecha u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Curr. Probl. Psychiatry, 12(1), 56-59.

Semczuk M., Steuden S., Szymona K.: Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2004, 75 (6), 417-424.

Koss, J., Rudnik, A., & Bidzan, M. (2014). Doświadczanie stresu a uzyskiwane wsparcie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Doniesienie wstępne. In Family Forum (No. 4, pp. 183-201). Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Pozz M. L, Brusati V., Cetin I: Clinical relatationship and psychological experience of hospitalization in „high risk” pregnacy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010, 149, 136-142.

Teixera J M, Fisk NM, Glover V: Association between Materna ankiety in pregnacy and increased unterine artery resistance index: kohort based study. Br Med. J 318: 153,1999.

Tałaj, A., Fischer, B., & Kupcewicz, E. (2012). Potrzeby i oczekiwania hospitalizowanych ciężarnych z patologią ciąży. Problemy Pielęgniarstwa, 20(2), 228-232.

Ledwoń, M. (2004). Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica nr 08/2004).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1404078

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)