Pedagogical dimension of sport in the light of its socio-cultural conditions

Arkadiusz Kaźmierczak

Abstract


The contemporary existence of sport in social discourse is not limited only to the area of sports competition, results and records or stadiums, which are the arena of struggle for athletes. Identified as a form of the individual's search for its existence and the way of exceeding human potential, it has become the subject of constant reflection and research inspiration. Perceived as an interdisciplinary phenomenon with a rich axiological potential in many scientific studies, it is identified as a field of cultural, social, economic, recreational, political, ecological and educational scope.

Keywords


sport; upbringing through sport; social and cultural dimension of sport

Full Text:

PDF

References


. Godlewski P, Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 689.

. Grabowski H, Co ma wspólnego kultura fizyczna z kulturą, „Człowiek i ruch” 2000, nr 1.

. Keating J.W, Sportsmanship as a moral category, “Ethics” 1964, 75 (1).

. Znaniecki F, Socjologia wychowania, t.II, PWN, Warszawa 1973.

. Syrek E, Ciało i zdrowie w socjologii wychowania Floriana Znanieckiego,” Nowiny Lekarskie” 2011, 80, nr 5.

. Eichberg H, Body Cultures. Essays on sport, space and identity, London – New York 1998.

. Perkins P, Uzasadnienie wartości sportu w nurcie realistycznej filozofii bytu, [w:] Logos i etos polskiego olimpizmu, (red.), J.Lipiec, Wyd. AWF, Kraków 1994.

. Wanat S, Rola kultury fizycznej w kształtowaniu osobowości, „Kultura fizyczna” 1993, nr 1-2.

. Krawczyk Z, Sport w zmieniającej się Europie, [w:] Sport, kultura, społeczeństwo, (red.). J. Kosiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.

. Dziubiński Z, M.Lenartowicz M, (red.), Kultura fizyczna a kultura masowa, Monografie Salos RP, Warszawa 2011.

. Deklaracja nr 29 w sprawie sportu, załącznik do Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r. (Dz. Urz. UE C 340 z 10.11.1997).

. Lipoński W, Sport, http://www.wbc.poznan.pl/Content/35194/ - Wojciech%20Lipo%C5%84ski%20-%20Sport.pdf [pobrano;25.11.2017].

. Suchodolski B, Sport i obrona pokoju, „Kultura fizyczna” 1987, nr 5-6.

. Simon R.L, Sport, Relativism, and Moral Education. In Sport Ethics, Oxford University Press, 2003.

. Judycki S, Filozofia sportu, http://www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/ - filozofia_sportu.pdf [pobrano; 12.01.2018].

. Słownik języka polskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, t. III.

. Niewięgłowski J, Kultura – sport – wychowanie. [w:] Sport na przełomie tysiącleci; szanse i nadzieje, Wyd. SOS RP, Warszawa 2001.

. Dziubiński Z., Prolegomena etyki sportu, [W:] Aksjologia sportu, (red.), Z.Dziubiński, Wydawnictwo Salos, Warszawa 2001.

. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, t.10.

. Żukowska Z, Sport w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych [W:] Wychowawcze aspekty sportu, (red.) Z.Dziubiński, Wyd.SOS, Warszawa 1993.

. Nowocień J, Sport i wychowanie. [W]: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red). T. Pilch, tom V. Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 2006.

. Wołoszyn S, Wychowanie fizyczne i sport jako czynnik wychowawczy, „Kultura fizyczna” 1973, nr 7.

. Cyt. K. Sas-Nowosielski, Wychowanie przez sport – między nadzieją a zwątpieniem (II). „Sport wyczynowy” 2004, nr 7-8.

. Kalokagatia – szkice z filozofii sportu, Wyd. PWN, Warszawa 1988.

. K. Zuchora, Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa 2009.

. K.Zuchora, Edukacja sportowa w nowej szkole, „Kultura fizyczna” 1999, nr 1-2.

. Błajet P, Pedagogika sportu, [w:] Pedagogika t.4 - subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, (red.) B.Śliwerski, Wyd.GWP, Gdańsk 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1403850

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)