Selected aspects of burnout among physiotherapists

Piotr Kurzeja, Tomasz Szurmik, Jarosław Prusak, Agata Kuziel, Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Introduction and purpose of the work
Occupational burnout may be the result of the long-term exposure to stress, in particular through the use of ineffective remediation. Such a burden may also be treatment and care of a sick person. Physiotherapists belong to a group that can also be burdened with stress, accompanying them in working with sick people and in need of care. An outpatient and stationary physiotherapist is exposed to various dangerous and harmful factors, physical and psychosocial loads, i.e. a multitude of occupational hazards. The aim of the study was to find out about the problem of occupational burnout among physiotherapists and selected factors that may affect this situation, taking into account the nature of the work.
Material and method
The research was conducted on a group of 50 physiotherapists: 25 worked in centers where patients were permanently resident (ZOL, DPS), 25 worked with outpatients (NZOZ). The method was a diagnostic survey, the technology research was a survey, and the research tool was an original questionnaire consisting of 30 questions.
Results
A sense of lack of recognition appeared more often in physiotherapists working in a stationary method, whereas people working with outpatient patients more often confirmed fair treatment by the management.
Conclusions
Physiotherapists working with stationary patients are more likely to report situations that may affect the burnout process, among others: a feeling of lack of recognition, unfair treatment of staff by the management, stress at work.

Keywords


physiotherapy; occupational burnout

Full Text:

PDF

References


Erenkfeit K., Dudzińska L., Indyk A.: Wpływ środowiska pracy na powstanie wypalenia zawodowego, Med. Śr. 2012: 15 (3) s.121-128,

Bańka A.: Czynniki „wypalenia się” zawodowego u pracowników zajmujących się pomaganiem ludziom, w:A.Bańka (red.), Bezrobocie, Podręcznik pomocy psychologicznej, Print-B, Poznań 1992

Kristensen T.S., Borritz M., Copenhagen Burnout Inventory: Normative Data from

a Representative Danish Population on Personal Bournout, Work Burnout and Client Burnout, National Institute of Occupational Health, Copenhagen, Denmark 2001

Bassam A., Leźnicka M., D.Jachimowicz-Wołoszynek, J.Zaremba,: Wypalenie zawodowe - próba oceny skali problemu w województwie kujawsko-pomorskim, Probl. Hig. Epidemiol. 2011: 92 (3) s.436-440

Sadowska L., Sytuacje trudne i zagrożenia w życiu współczesnego człowieka, Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2007: 5 (3) s.194-204

Maslach Ch., Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej [w]: Sęk H. (red) Wypalenie zawodowe, przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, PWN, Warszawa 2000, s.13-31

Pustułka-Piwnika U., Wpływ stresogenności pracy na wypalenie zawodowe w grupie fizjoterapeutów, Post. Rehabil. 2010: 24 (2) s.21-27

Sobaszek E., Niebezpieczeństwa w miejscu pracy. Praktyka zawodowa, Mag. Pielęg. Położ. 2012 (6) s.5-7

Higgs J, Refshauge K, Ellis E. Portrait of the physiotherapy profession. Journal of Interprofessional Care. 2001; 15(1): 79–89.

Kowalska J. Wypalenie zawodowe wśród polskich fizjoterapeutów. Postępy Rehabilitacji. 2011; 25(3): 43–51.

Sochocka L, Wojtyłko A, Grad I, Kiliś-Pstrusińska K. Spostrzeganie stresu zawodowego przez pracowników ochrony zdrowia. Family Medicine & Primary Care Review. 2012; 14(2): 219–221.

Nowakowska K, Jabłkowska-Górecka K, Borkowska A. Style radzenia sobie ze stresem i zespół wypalenia zawodowego u studentów ratownictwa medycznego i ratowników medycznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2009; 9(4): 242-248.

Wilski M, Chmielewski B, Tomczak M. Work locus of control and burnout in Polish physiotherapists: The mediating effect of coping styles. International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health. 2015; 28(5): 875-889.

Pavlakis A, Raftopoulos V, Theodorou M: Burnout syndrome in Cypriot physiotherapists: a national survey.BMC Health Serv Res 2010;10(1):63.

Potocka A. Stres – natura zjawiska. W: Waszkowska M, Potocka A, Wojtaszczyk P, (red.). Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2010: 9-44.

Brattig B, Schablon A, Nienhaus A, Peters C. Occupational accident and disease claims, work-related stress and job satisfaction of physiotherapists. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2014; 9(1): 36-48.

Maslach C., Schaufeli WB., Leiter MB., Job biurnout, Annual Review of Psychology 2001,52, 397-422

Kovacs M., Kovacs E., .Hegedus K., Emotion work and burmout:cross-sectional study of nurses and physicians in Hungary. Pubic Health 2010, 51, 432-442.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1402484

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)