Physical activity of elderly people

Katarzyna Korabiusz, Agata Wawryków, Anna Fabian-Danielewska, Agnieszka Wilczyńska, Inga Janik, Mirela Niedzielska, Martyna Maciejewska, Monika Stecko

Abstract


Introduction: Ageing process is recognized as one of the most important aspects of XXI century. Most often it is considered from economical and social perspective however this dissertation’s goal is to determine the effect of physical activity on the quality of life of elderly people, because age appropriate physical activity is the best way to stay healthy.
Research goal: Goal of this dissertation is a review of literature about physical activity on of elderly people .
Conclusion: Physical activity has a very significant effect on increasing the quality of life of elderly people

Keywords


physical activity; elderly people; gerontology

Full Text:

PDF

References


Szarota Z. Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki. AP, Kraków 2004. ISBN 83-7271-301-4.

Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K. Potrzeba rozszerzenia badań nad jakością życia w populacji geriatrycznej. [w:] Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Bartuzi Z (red). UMK, CM, Bydgoszcz 2007: 509 512

Fidecki W., Wysokiński M., Wrońska I., Walas L., Sienkiewicz Z., Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego objętych opieką długoterminową, Probl Hig Epidemiol, 2011, 92(2):221-225

Marchewka A., Jungiewicz M., Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku, Gerontol Pol, 2008, tom 16, nr 2, 127–130

Napierała M., Szark-Eckardt M., Żukowska H., Kuska M., Zukow W,. Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich. J Health Sci. 2014;4(11):11-32. ISSN 1429-9623

Ostrzyżek A., Starość jako etap ontogenezy, Hyg 2014, 49(4): 702-704

Rowe J.W, Kahn R.L., Successful Aging. Gerontol 2007, 37(4): 433-400

Sitarczyk M.: Poczucie koherencji a zadowolenie z życia pensjonariuszy domów pomocy społecznej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W: Steuden S., Marczuk M. (red.). Starzenie się a satysfakcja życia. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006; 294–299.

Kaczmarczyk M., Trafiałek E., Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie się, tom 15, nr 4, 116–118.

Koprowiak E., Nowak B.: Style życia ludzi starszych. UMCS. Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin 2007; 372–375

Nowicka A.: Starość jako faza życia człowieka. W: Nowicka A.: Wybrane problemy osób starszych. Impuls, Kraków 2008; 20– 22. ISBN 978-83-7308-646-3.

Gryglewska B.: Prewencja gerontologiczna. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.). Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2006; 47–52.

Braun-Gałkowska M.: Nowe role społeczne ludzi starszych. W: Steuden S., Marczuk M. (red.). Starzenie się a satysfakcja życia. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006; 183–195

Szukalski P., Przyczyny starzenia się ludności. Gdańsk 2006, str. 13-18. ISBN 83-60072-68-X.

Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans. European Union, Luxembourg 2011. ISSN 1831-9440.

Wizner B.: Prewencja gerontologiczna. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2006; 53–59.

Szymańczak J., Ciura G., Starzenie się społeczeństwa polskiego, Infos, 2012. ISNN 1082- 0666.

Pędich W., Uwagi dotyczące specyfiki badań populacji ludzi starszych. Gerontol Pol 1998, 6(2): 3-5.

Krzyszkowski J.: Usługi opiekuńcze dla ludzi starych w miejscu zamieszkania w krajach UE i w Polsce. W: Kowalewski J., Szukalski P.: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostki i zbiorowości ludzkich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006; 152–153.

Tammelin T., Nayha S., Hills A., Jarvelin M.R.: Adolescent Participation in Sports and Adult Physical Activity, Am J Prev Med vol. 24(1), 2003; s. 22–28.

Łój G., Rehabilitacja a jakość życia w wieku starszym, tom 15, nr 4, 153–157 Gerontol Pol. PRACA ORYGINALNA ISSN 1425–4956.

Harwas-Napierała B., Trempała J.: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. PWN, Warszawa 2002. ISBN 83-01-13233-7.

Lai KL, Tzeng RJ, et al. Health-related quality of life and health utility forthe institutional elderly in Taiwan. Qual Life Res 2005, 14: 1169-1180

Pastoris O., Boschi F., Verri M. i wsp. The effects of aging on enzyme activities and metabolite concentrations in skeletal muscle from sedentary male and female subjects. Exp. Gerontol. 2000; 35: 95–104.

Erim Z., Beg M.F., Burke D.T., de Luca C.J.: Effects of aging on motor-unit control properties. J. Neurophysiol. 1999; 82: 2081–2091.

Oliven., Carmi N., Coleman R., Odeh M., Silbermann M.: Agerelated changes in upper airway muscles morphological and oxidative properties. Exp. Gerontol. 2001, 36: 1673–1686

Budzińska K., Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych, Gerontol Pol, tom 13, nr 1, 1–7 ISSN 1425–4956.

Antonucci T.C., Lansford J.E., Akiyama H. Impact of positive and vegative aspects of marital relationships and friendships on well-being o folder adults. J App Dev Science 2001; 5: 68–75.

Kahana E., Lawrence R.H., Kahana B. i wsp. Long-term impact of preventive proactivity on Quality of life of the old-old. Psych Med 2002; 64: 382–394

Chipperfield J.G. Everyday physical activity as a predictor of latelife mortality. The Gerontologist 2008; 48: 349–357.

Lampinen P., Heikkinen R.L., Kauppinen M., Heikkinen E. Activityas a predictor of mental well-being among older adults. AGING MENT HEALTH 2006; 10: 454–466.

Sumic A., Michael U.L., Carlson N.E., Howieson D.B., Kaye J.A.Physical activity and the risk of dementia in oldest old. J. Aging Health 2007: 19: 242–258.

Wen-dong R., Pei W.,: Analysis on the risk factors of second fracture in osteoporosis-related fractures, Traum, vol. 14(2), 2011, s. 74-78

Podhorodecka M., Kędziora- Kornatowska K., Sielski G., Zmiany inwolucyjne w układzie ruchu oraz ich konsekwencje wpływające na zmniejszenie aktywności fizycznej osób starszych, Pielęg XXI w., Volume 2011; 10(34): 35–38ISSN: 1730-1912

Ansved T., Edström L. Effects of age on fibre structure, ultrastructure and expression of desmin and spectrin in fast- and slow-twitch rat muscles. J Anat, 174, 61–79.

Celichowski J. (1999) Wpływ starzenia się organizmu na cechy i czynność jednostek ruchowych. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 48, 153–164

Cavani V., Mier C.M., Musto A.A., Tummers N. (2002) Effects of a 6-week resistance-training program on functional fitness o folder adults. J Aging Phys Act, 10, 443–452.

Cano C., R. Samper-Ternent, S. Al Snih, K. Markides, K.J. Ottenbacher, Frailty and cognitive impairment as predictors of mortality in older Mexican Americans, IANA luty 2012, t. 16, nr 2, s. 142–147.

Knapik A., Saulicz E, Kuszewski M, Plinta R., An analysis of relations between a self-assessment of health and active life-style, Med Sportiva, 2009, t. 13, nr 1, s. 17–21.

Knapik A., Saulicz E, Kuszewski M, Plinta R, Aktywność fizyczna a zdrowie kobiet w starszym wieku, J Ort Traum 2011, nr 6 (26), s. 27–33.

Dmochowska H (red.), Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., Warszawa 2008, s. 24–39. ISBN: 978-83-7027-528-0.

Ashe M.C., Miller W.C., Eng J.J., Noreau L., Older adults, chronic disease and leisure-time physical activity, Gerontol 2009, t. 55, nr 1, s. 64–72.

Bień B.: Proces starzenia się człowieka. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2006; 42–46.

Gębska-Kuczerowska A. Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Przegl. Epidemiol. 2002; 56: 471–477.

Cherkas L.F., Hunkin J.L., Kato B.S. i wsp. The association between physical activity in leisure time and leukocyte telomerelength. Arch. Intern. Med. 2008; 168: 154–158.

Chipperfield J.G. Everyday physical activity as a predictor of latelife mortality. The Gerontologist 2008; 48: 349–357.

Dolansky M.A., Moore S.M., Visovsky C., Older adults’ views of cardiac rehabilitation program: is it time to reinvent?, J Gerontol Nurs, uty 2006, t. 32, nr 2, s. 37–44.

Katona C, Livingston G. Depresja u osób w podeszłym wieku. Via Medica, Gdańsk 2003. ISSN 1643–0956.

2006; 183–195

Doherty T.J.: Invited review: Aging and sarcopenia. J. Appl. Physiol. 2003; 95: 1717–1727

Pastoris O., Boschi F., Verri M. i wsp. The effects of aging on enzyme activities and metabolite concentrations in skeletal muscle from sedentary male and female subjects. Exp. Gerontol. 2000; 35: 95–104.

Erim Z., Beg M.F., Burke D.T., de Luca C.J.: Effects of aging on motor-unit control properties. J. Neurophysiol. 1999; 82: 2081–2091.

Oliven., Carmi N., Coleman R., Odeh M., Silbermann M.: Agerelated changes in upper airway muscles morphological and oxidative properties. Exp. Gerontol. 2001, 36: 1673–1686

Budzińska K., Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych, Gerontol Pol, tom 13, nr 1, 1–7 ISSN 1425–4956.

Gusi N. I wsp., Balance training reduces fear of falling and improves dynamic balance and isometric strength in institutionalized older people: a randomized trial, J Physio 2012, t. 58, nr 2, s. 97–104. ISBN: 239-4501-523-0.

Kryszkiewicz Cz: Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. W: Steuden S., Marczuk M. (red.): Starzenie się a satysfakcja z życia. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006; 281 –288.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/m9.figshare.7001276

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)