Use of music in occupational therapy dedicated to the people in their older years

Michalina Radzińska, Marta Podhorecka, Walery Zukow, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Music accompany us since our childhood. We can use it to create our mood, regulate tension or to become well-disposed towards doing certain actions. Richness of musical world has been used therapeutically for ages, regardless of geographical location, and benefits connected with it have universal value. This article aims to display some possible uses of music, as a factor supporting occupational therapy dedicated to people in their older years. According to ongoing demographic changes and aging of human population, needs of this group are respected by growing throng of specialists responsible for holistic approach to treatment.

Keywords


music; music therapy; old age; occupational therapy

Full Text:

PDF

References


Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, BPS, Wydawnictwo ŚLĄSK, Katowice, 1999

Bac A., Terapia zajęciowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016

Długosz-Mazur E., Bojar I., Strzemecka J., Gustaw K. Niefarmakologiczne metody postępowania u chorych z otępieniem. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2013;19(4):458-462.

Milanowska K., Terapia zajęciowa, PZWL, Warszawa 1965

Szyszka M., Doradztwo, poradnictwo i wsparcie jako role i zadania terapeuty zajęciowego. Terapia zorientowana na poszerzenie obszarów partycypacji i współpracę w środowisku klienta. [w:] Doradztwo – poradnictwo – wsparcie, red. Płonka-Syroka B., Dąsal M., Wójcik W., Warszawa, DiG, 2015.

Domański P., Czerniawska E. Efekt Mozarta czy interferencja retroaktywna? Wpływ poprzedzającej muzyki instrumentalnej i wokalnej na efekty odtwarzania. Psychologia Rozwojowa, 12, 19-28.

Janus E., Bac A., Kulis A., Smrokowska-Reichmann A., Terapia zajęciowa w geriatrii, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, 2017

Tobis S., Jakrzewska-Sawińska A., Talarska D., Wieczorkowska-Tobis K., Wieloprofesjonalność opieki w geriatrii, Nowiny Lekarskie, 2013, 82, 1, s. 51-55.

Wieczorowska-Tobis K. Specyfika pacjenta starszego. W: Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M., redaktorzy. Fizjoterapia w geriatrii. Warszawa: PZWL; 2011, 18-27.

Cylkowska-Nowak M., Kropińska S., Czepulis N. i wsp. Terapeuta zajęciowy w zespole geriatrycznym. Nowiny Lekarskie, 2010, 79, 392-396.

Długosz-Mazur E., Bojar I., Strzemecka J., Gustaw K. Niefarmakologiczne metody postępowania u chorych z otępieniem. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2013;19(4):458-462.

Galińska E., Muzykoterapia, [w:] Psychoterapia – teoria, red. Grzesiuk L., Warszawa 2005, s. 533.

Rottermund J., Nowotny J., Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej . Podręcznik dla studentów i terapeutów, Alfa Medica Press, 2014

Strauss M., van Heerden S. M., Joubert G. (2016) Occupational therapy and the use of music tempo in the treatment of the mental health care user with psychosis. South African Journal of Occupational Therapy, 46(1), 21-26. https://dx.doi.org/10.17159/2310-3833/2016/v46n1a6

MacRae A., (1992) Should Music Be Used Therapeutically in Occupational Therapy?, The American journal of Occupational Therapy, Vol. 46, 275-277. doi:10.5014/ajot.46.3.275

Johnson D., Music has potential as an adjunctive occupational therapy intervention for adults in hospitals to relieve pain, anxiety, and potentially reduce the use of analgesics (2009). Physical Function CATs. Paper 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/m9.figshare.6993527

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)