The role of a support person during labour

Katarzyna Anna Bojarczuk, Agnieszka Łagowska-Batyra, Maciej Kochman, Magdalena Michalczak, Agata Smoleń

Abstract


Introduction: The changes that have occurred in the obstetrics in the last years are not only culturally conditioned, but they also constitute the sum of experiences of many generations of the women in labour. The change of a labour management style and the partner’s presence at that time is the result of variable expectations of women as well as the courage and determination of representatives of medical professions. When both partners are aware and active during the labour, a mother has the comfort of giving a birth in the sense of safety, and the father feels the full acceptance of a child as it eliminates the fear of physical contact with a baby.
Objectives: The objective of this work is to know the opinion of women about the support person during labour.
Materials and methods: The anonymous surveys were used as the research method. The study involved 187 women in labour, after the family labour in the average age of 29 ± 10 years. It was directed at the women after the family labour to know their opinion about the role of a support person during labour.
Results: The conducted analysis has proved that the couples make decision together as to the family labour 59.4%. The factors that influence on this decision are the following to stay together (53.5%) and to provide the sense of safety (38.5%). According to 87.7% of the surveyed, the major type of the partner’s activity during the labour was his emotional support. 90.9% of the women confirm their partner would participate during the another labour again.
Conclusions:
1.The decision about the family labour is made together by both partners.
2.Because of the partner’s presence during a labour, there are more chances for the better relationship of a man with his child in the future.
3.The major motivation for the man’s presence during the labour is to provide the sense of safety to his woman in labour.

Keywords


labour; family; partner

Full Text:

PDF

References


Balaskas J. Poród aktywny- Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.

Chan K. Paterson- Brown S. How do fathers feel after accompanying their partners in labor and delivery? Obstetrician Gynecology 2002; 22(1): 5-11.

Chazan B. Poród rodzinny. Pielęgniarka i Położna 2001; 1: 27.

Chołuj I. Urodzić razem i naturalnie. Informator- poradnik porodowy dla rodziców i położnych. Wydawnictwo Książki źródła życia. Mszczonów 2008.

Ćwiek D. Fryc D. Branecka – Woźniak D.:Poród. W: Ćwiek D. (red.): Szkoła rodzenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 121-164.

Domańska U. M. Modele narodzin i opieki położniczej w kontekście procesu medykalizacji. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2006; 3(16): 51-55.

Gass-Wilczek A. Tokarski S.Temperament, empatia i preferowane wartości u ojców obecnych przy porodzie. Kwartalnik Naukowy 2010; 4(4): 56-67.

Gębka M. Ojciec jako rodziciel. Wizerunki Ról Rodzinnych. Rocznik Socjologii Rodziny 2007; 18: 89-10.

Guzikowski W. Porody rodzinne – analiza socjo- psychologiczna ich uczestników. Ginekologia Polska 2000; 71(4): 167-172.

Iwanowicz – Palus G. Opieka położnicza wczoraj i dziś. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji dla Położnych Jastrzębia Góra 29-30.04.2005. Opieka śródporodowa wczoraj i dziś.

Iwanowicz – Palus G. Reglińska J. Opieka położnicza okołoporodowa - wczoraj i dzisiaj. Pielęgniarstwo XXI wieku 2007; 1(18): 101-108.

Karauda M. Łepecka- Klusek C. Poród rodzinny w szpitalu w ocenie małżonków. Pielęgniarka i Położna 2001; 9(43): 6-8.

Karauda M. Łepecka- Klusek C. Buholc M. Współcześni małżonkowie wobec porodu rodzinnego. Wiadomości Lekarskie 2006; 59 (9-10): 623-625.

Marcinkowska U., Kulig M. Lichoń M. i wsp. Ewaluation of women’s and men’s sexual life after traditional and family childbirth. Annales Academia Medicae Silesiensis 2013; 67(3): 179-183.

Olesiak- Andryszczak M. Cnota W. Sodowski K. i wsp. Psychospołeczne i osobowościowe determinanty deklarowanego wyboru porodu rodzinnego. Ginekologia Polska 2004, 75 supl., 292-297.

Rudnicka B. Pietrzak Z. Krasomski G. Wpływ czynników socjologicznych i demograficznych na wybór porodu tradycyjnego lub rodzinnego. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia 2011; 4(2): 96-100.

Rudnicka B. Wrońska B. Szymańska I. i wsp. Ocena wybranych parametrów klinicznych rodzących kobiet i noworodków w przebiegu porodu konwencjonalnego i porodu rodzinnego. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia 2012; 5(3): 131-136.

Sygulla K. Smędowski A. Szatan A. i wsp. Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczące opieki okołoporodowej- czy trudno je spełnić? Problemy Medycyny Rodzinnej 2009; 11(4): 30-36.

Świątkowska- Freund M. Kawiak D. Preis K. Pozytywne aspekty obecności ojca przy porodzie. Ginekologia Polska 2007; 78: 476-478.

Ulman-Włodarz I. Poręba A. Kwiatkowska E. i wsp. Poród z udziałem ojca- wpływ na kształtowanie więzi w rodzinie. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 2007; 43(3): 52-56.

Więś M. Dmoch- Gajzlerska E. Znaczenie seksualne partnera w porodzie fizjologicznym. Położna Nauka i Praktyka 2011; 3: 54-56.

Wdowiak A. Lewicka M. Bakalczuk G. i wsp. Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego. Medycyna Ogólna 2010; 16(45): 323-330.

Wolbiś M. Krychowska- Ćwikła A. Poród rodzinny w oczach ojca. Położna Nauka i Praktyka 2012; 2: 30-36.

Ziółkowska K.: Ocena wpływu edukacji przedporodowej na przebieg porodu rodzinnego. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2006; 38(6): 19.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/m9.figshare.6982283

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)