Comparative analysis of "Psyche" of young judo players from a big city and small towns

Patrycja Janowska, Robert Stępniak

Abstract


Aim: To provide judo coaches the info about some aspect of ‘Psycho’ of young judo adepts so it can be used in the training process.
Materials and methods: The group of 31 young boys who practice judo in Bydgoszcz and the group of 27 boys who practice judo in small towns around Bydgoszcz were selected for the test. The so called ‘Brown Test’ by prof. W. Starosta of the Sport Way Academy was used.
Results: There were significant differences observed in all measured values.
Conclusion: The psychological ‘Brown test’ is an important source of information of children’s psychological predispositions.

Keywords


psychological test; judo; young judo adepts

Full Text:

PDF

References


Drumińska, E., Wojdat, M., Pujszo, M., Stępniak, R. (2016). Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym= Pedagogical and psychological aspects of prevention of aggression at school stage. Journal of Education, Health and Sport, 6(8), 595-606.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Adam, M. (2017). Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 59-67.

Janowska, P., Wojdat, M., Antkowiak, M., Stępniak, R., Adam, M. (2016). Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków= Self-assessment and selected elements of the social position of judokas. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 664-673.

Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Koncentracja uwagi i efekt placebo w kontroli postawy ciała. [W]: Człowiek jego bioelektryczna konstrukcja a percepcja muzyki: studium monograficzne Uniwersytet Śląski: praca zbiorowa, pod red. A. Adamskiego. Kęty 2006: 77-83

Pujszo, R., Adam, M., Laskowski, R., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a system kontroli postawy ciała. [W]: Człowiek jego bioelektryczna konstrukcja a percepcja muzyki: studium monograficzne Uniwersytet Śląski: praca zbiorowa, pod red. A. Adamskiego. Kęty 2006: 85-89

Blecharz, J. (2006). Psychologia we współczesnym sporcie–punkt wyjścia i możliwości rozwoju. Przegląd Psychologiczny, 49(4), 445-462.

Sergienko L., Starosta W. [2003]: Genetic and Environmental Determination of Selected Somatic and Motor Indices Favoring the Attaining of Successes in Sport Games. Journal of Physical Education and Sport, 3: 404-419.

Liszka, P. (2013). Interpretacja terminu „psyche” w Piśmie Świętym iw teologii. Teologia w Polsce, 2, 45-61.

Skuza, P. (2004). O kształtowaniu psyche. Artykuły–Studia, 31.

Wódka, K. (2007). Zastosowanie treningu wyobrażeniowego w sporcie. wizualizacje wspomagające nauczanie elementów technicznych. Polish Journal of Sports Medicine/Medycyna Sportowa, 23(5).

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży charakterystyka i pomiar-Polska skala SPP 18.

Litwic-Kaminska, Kamila. (2016). Koncentracja uwagi i reakcje psychomotoryczne u uczniów z klas sportowych i niesportowych. Medycyna Sportowa, 32(2): 123-131

Pęczak-Graczyk, A. A., Skalski, D., Makar, P., Waade, B., Stanula, A. (2017). Fobia startowa a poziom optymizmu u dzieci trenujących pływanie sportowe phobia starter and level of optimism in children WHO PRACTICES SPORTS SWIMMING. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation), (2).

Saracen, A. (2010).Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Hygeia Public Health, 45(1), 70-73.

Świerzbowska-Kowalik, E. (2000). Wykształcenie środowisk rodzinnych i miejsce zamieszkania jako wyznaczniki szans na podjęcie studiów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2 (16)), 108-135.

Batorski, D. (2005). Internet a nierówności społeczne. Studia Socjologiczne, 2(177), 107-131.

Lipczyński, A. (2015) Marginalizacja w Polsce jej przyczyny i skutki. Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 10. 11. 2015

Tarkowska, E. (2006). Młode pokolenie z byłych PGR-ów: dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy. Polityka Społeczna, (11/12).

Palka, K. (2012). Działania organizacji pozarządowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego.

Sznajder, A. (2010). Równowaga sił konkurentów na rynku sportu profesjonalnego. Gospodarka Narodowa, 10, 79-95.

Ławiński, A. Czy warto zajmować się ewaluacją programów wyrównywania szans edukacyjnych?
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/m9.figshare.6984554

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)