Physiotherapy in patients after ischemic stroke

Aleksandra Ogonowska, Mariola Monika Uczciwek

Abstract


According to the World Health Organisation, ischemic stroke is a clinical syndrome, that is characterized by sudden appearance focal symptoms or global disorders of brain activity. If they do not lead to death earlier, they last over 24 hours and they are caused by vascular reasons. One of the main causes of disability among adults people, both in Poland and in the word, is a recent ischemic stroke .
The problem affects usually the men, over 75 years old. Ischemic stroke may appear in different periods of life, although it is disease of an old age. Very often, seven years from first ischemic stroke, the next vascular episode is recorded.
Reduction of the risk of disability and improvement of the psychomotor condition of the patient after the recent ischemic stroke is enabled by a quick medical diagnosis and early, long-term rehabilitation, mainly by a physiotherapist.

Keywords


stroke; ischemic stroke; physiotherapy

Full Text:

PDF

References


Błaszczyk B., Czernecki R., Prędota-Panecka H.: Profilaktyka pierwotna i wtórna udarów mózgu. Studia Medyczne 2008;9:71-75.

Grabowska-Fudala B., Jaracz K., Górna K.: Zapadalność, śmiertelność z powodu udarów mózgu- aktualne tendencje i prognozy na przyszłość. Przegląd epidemiologiczny, 2010;64:439-442.

Laidler P.: Rehabilitacja po udarze mózgu. Zasady i strategia. Wydaw. Lek. PZWL, Warszawa, 2014. ISBN 978-83-200-4734-9.

Ziejka K., Skrzypek-Czerko M., Karłowicz A.: Zznaczenie rehabilitacji poudarowej dla poprawy stanu funkcjonalnego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2015;4(4):178-183.

Mazurowski P., Knyszyńska A., Lubkowska A.: Metoda Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchem we wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu. Medical&Health Sciences Review 2015;1(4):185-194.

Kniewski O., Suszyński K., Górka D., Kania D., Szefler J., Dudek J., Doroniewicz I., Opala G., Kwiek S.: Wpływ terapii PNF na proces poprawy motorycznej u pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu zlokalizowanym w lewej półkuli w okresie ostrym rehabilitacji. Praca oryginalna 2014.

Lorenzo C.: przekład Cieślar- Korfel A., Usprawnianie po udarze mózgu: poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-Jaim, Kraków, 2007. ISBN 978-83-915185-4-0.

Mikołajewska E.: Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. ISBN 978-83-200-4563-5.

Piskorz J., Wójcik G., Iłzecka J., Kozak-Putowska D.: Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014;20(4):351-355.

Jaszak J., Ogrodnik J., Burak-Czapiuk B., Kukowska D.: Rola pielęgniarki we wczesnej rehabilitacji pacjenta po udarze mózgu. Zeszyty Naukowe Nr 49. Wyd. Wyższej Szkoły Agrobiznezu, Łomża, 2013. [przeglądany 27 kwietnia 2017]. Dostępny w: http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/download/zeszyty/ZN-49.pdf.

Strojek K., Janczak Ł., Radzimińska A., Kaźmierczak U., Piekorz Z., Strączkowska A., Zukow W.: Potrzeba reedukacji chodu po udarze niedokrwiennym mózgu. Journal of Education, Health and Sport 2016;6(10):79-89.

Józefowski P.: Diagnostyka czynnościowa narządu ruchu z elementami pionizacji i reedukacji chodu. Wyd. MedPharm Wrocław 2013. ISBN 978-83-7846-023-7.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1325179

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)